Деловодна информация
00243
824 05/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
05/06/2017 (дд/мм/гггг)
00243-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД 130485795
ул. Шейново № 19
София BG411 1504 България
Н. Бозаджиева, В. Драгомирова +359 29659496
pravisti@sheynovo-ag.eu +359 9441768

Интернет адрес/и

www.sheynovo-ag.eu

http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2017-0005_June.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали
33140000      
Доставки

Периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за срок от 12 месеца по две обособени позиции. Медицинските консумативи и превързочните материали са подробно описани в техническите спецификации по номенклатури със собствен пореден номер, подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество, като оферти могат да се подават за всеки вид медицинско изделие по всяка обособена позиция.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
291000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на медицински консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склада на болницата/болнична аптека

344 вида медицински консумативи, подробно описани в техническата спецификация по наименование, минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество, като оферти могат да се подават за всеки вид медицински консуматив.
Критериите по-долу
 
ДА Качество    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
247000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Срокът за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, при спазване на стойностните прагове по чл.20 от ЗОП, но не за повече от 2 (два) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на превързочни материали 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склада на болницата/болнична аптека
склада на болницата/болнична аптека

43 вида превързочни материали, подробно описани в техническата спецификация по наименование, минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество, като оферти могат да се подават за всеки вид превързочен материал
Критериите по-долу
 
ДА Качество    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
44000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Срокът за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, при спазване на стойностните прагове по чл.20 от ЗОП, но не за повече от 2 (два) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и да имат право да извършват търговия на едро с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ или да имат валиден документ за производство на продукта от предмета на поръчката.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участникът декларира в част ІV „Критерии за подбор", буква А “Годност“ на ЕЕДОП, като попълва съответните данни за документа/тите, удостоверяващ/и правото му да извършва дейността и посочва публичен регистър, в който се съдържат описаните данни.
За доказване на съответствието с посоченото изискване - участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие от описаните в ЕЕДОП документи преди да бъде сключен договор или при поискване в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП, освен ако вече е представил тези документи с подаването на офертата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват превързочни материали и/или медицински изделия. За установяване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат в таблица Г: Стандарти за осигуряване на качеството, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП .
Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участниците, определени за изпълнители, да представят заверено от участника копие от сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалент) по лицензия от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за участника в процедурата и/или за производителя с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката.
2. Участникът да е изпълнил дейности през последните три години, чиито предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП). За установяване на съответствието с изискването участниците следва да посочат необходимата информация в т.1 б) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП с описание на доставките, суми, дати и получатели.
3. Участникът трябва да разполага с оторизационни документи, удостоверяващи правото му да извършва търговия на едро на оферираните търговски продукти относно медицински консумативи по номенклатури от Обособена позиция № 1 от техническата спецификация, освен в случаите, когато оторизацията удостоверява права за представителство и търговия на територията на цялата страна за срока на договора за доставка – пълномощни, оторизационни писма, договори за дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата производител или от нейн упълномощен представител, от които документи по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия. Участниците задължително попълват и представят към техническото си предложение и списък на представени оторизационни документи, в който се посочва и номера от техническата спецификация на номенклатурата/позицията на оферирания продукт.


1. Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват превързочни материали и/или медицински изделия, валиден към датата на подаване на офертата.
2. Участникът да е изпълнил минимум 2 (две) доставки през последните три години, чиито предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
3. Участникът трябва да разполага с оторизационни документи, удостоверяващи правото му да извършва търговия на едро на оферираните търговски продукти относно медицински консумативи по номенклатури от Обособена позиция № 1
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Медицински консумативи и превързочни материали трябва да притежават СЕ марка и сертификати за качество и произход, да отговарят на Закона за медицинските изделия, да бъдат с опаковка с обозначена „СЕ“ маркировка и да са разрешени за употреба на територията на Република България;
2. Остатъчният срок на годност на доставените стоки не може да бъде по-малък от 75 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката;
3. Доставките се извършват франко склада на болницата или болнична аптека, като цената на транспорта се включва в договорените единични цени на стоките и се извършват в тридневен срок от получаване на заявката, а при спешна потребност на малки количества - в срок до 24 часа;
4. Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
770105

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/06/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/06/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В кабинета на отдел "Обществени поръчки", в сутерена в сградата на болницата.

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


месец юни 2018 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Офертата на участника трябва да съдържа:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/;
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо/;
4. Документи за създаване на обединението, което не е юридическо лице и необходимата информация / когато е приложимо/;
5. Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП;
6. Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал.3 от ЗОП /когато е приложимо/;
7. Декларация по чл.101 ал.11 от ЗОП /когато е приложимо/;
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/
9. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
10. Техническо предложение, което съдържа:
10.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
10.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, изготвено по образец;
10.3. Декларация за съгласие с клаузите на договора;
10.4. Декларация за срока на валидността на офертата;
10.5. Сертификати за качество и произход на производителя или еквивалент: декларация за произход и съответствие, издадена от производителя на оферираните медицински изделия или негов упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от компетентен орган по смисъла на Закона за медицинските изделия, или еквивалентен документ.
10.6. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферираните търговски продукти относно медицински консумативи по номенклатури от Обособена позиция № 1 – Доставка на медицински консумативи от техническата спецификация, свързано с предмета на конкретната поръчка, освен в случаите, когато оторизацията удостоверява права за представителство и търговия на територията на цялата страна за срока на договора за доставка – пълномощни, оторизационни писма, договори за дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата производител или от нейн упълномощен представител, от които документи по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия. Списък на оторизационните документи, в който се посочва и номера от техническата спецификация на номенклатурата/позицията на оферирания продукт.
11. Ценово предложение на участника, изготвено по образец
12. Мостри (когато е приложимо)

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва