Деловодна информация
02709ТП ДГС Говежда
292 02/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
02709-2017-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца 2016174760176
с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана
с. Говежда BG312 3474 България
инж. Милко Еделов Благоев +359 882598240
dgs_govejda@abv.bg +359 882598240

Интернет адрес/и

http://www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170523WkTC8435083
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на база за конфискувани вещи и материали в двора на ТП ДГС Говежда"
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително-монтажни работи по изграждане на база за конфискувани вещи и материали в двора на ТП ДГС Говежда . Предвижда се демонтаж на съществуваща телена ограда - 206 л. м и изграждане на нова ограда с поцинковани пана - 213л. м,монтаж на един портал и една входна врата , а така също ремонт на две помещения със застроена площ 30 м2, включващ: очукване на варова мазилка, шпакловка, боядисване, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци и врати 10,6 м2 и др. дейности.В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строително- монтажни работи, доставка на необходимите за това материали, използваната при изпълнението механизация и работна сила, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. Видът и обемът на строителните и монтажни работи са подробно описани в приложената количествена сметка,която е неразделна част от описанието на поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
14604      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

двора на ТП ДГС Говежда, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана

Предвижда се демонтаж на съществуваща телена ограда - 206 л. м и изграждане на нова ограда с поцинковани пана - 213л. м,монтаж на един портал и една входна врата , а така също и ремонт на две помещения със застроена площ 30 м2, включващ: очукване на варова мазилка, шпакловка, боядисване, доставка и монтаж на PVC/алуминиеви прозорци и врати 10,6 м2 и др.
В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строително- монтажни работи, доставка на необходимите за това материали, използваната при изпълнението механизация и работна сила, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. Видът и обемът на строителните и монтажни работи са подробно описани в приложената количествена сметка,която е неразделна част от описанието на поръчката.дейности.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14604      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания относно годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с персонал със съответната професионална компетентност за изпълнение на строително-монтажните работи (чл.63, ал.1,т.2 от ЗОП).Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: попълват поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката , в който е посочена професионална компетентност на лицата.
По смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП -"Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.


Участникът следва да разполага с персоналал , минимум 3 лица със съответната професионална компетентност , които ще използва за извършване на строително монтажните работи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Участниците в настоящата процедура следва да отговарят на изискванията на чл. 101, ал. 9 и 10 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Говежда, с. Говежда, общ. Георги Дамяново

Офертите се отварят на публично заседание на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Присъстващите се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случаи.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Източник на финансиране - средства от стопанската дейност на стопанството .2. Плащанията по договора ще се извършват в десет дневен срок след представяне на приемателно-предавателни протоколи за отчитане на действително извършените СМР, подписан от определените представители на Възложителя и Изпълнителя и оригинални фактури, представена от Изпълнителя. 3. Изискванията на възложителя към личното състояние на участниците е съгласно Раздел III от документацията „Изисквания към участниците“.4. Основания за отстраняване на участниците: Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 от ЗОП.Съгласно чл. 107 ЗОП възложителят отстранява от процедурата: участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП; участници, които са свързани лица.5. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранции в размер на 5 на сто от стойността на договора без ДДС в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 ЗОП, които да обезпечат изпълнението му. 6.Участниците могат да получат информация: за задълженията свързани с данъци и осигуровки от Националната агенция по приходите /www.nap.bg/, за задълженията свързани с опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите /http://www3.moew.government.bg/, за задълженията свързани със закрила на заетостта и условията на труд от Министерство на труда и социалната политика /http://www.mlsp.government.bg/

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 - дневен срок от настъпването на обстоятелства по чл. 197, ал.1,т.4 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва