Деловодна информация
00373
2736 31/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
31/05/2017 (дд/мм/гггг)
00373-2017-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
инж.Живка Генова +359 42699270
zhivka_genova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170530QVIv1128296
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“
33190000      
Доставки

„Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“
Поръчката е обособена в 7 /седем/ позиции, както следва:
- Oбособена позиция № 1 „Доставка на Биохимични анализатори за определяне на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина“;
- Oбособена позиция № 2 „Доставка на Мини центрофуга“;
- Oбособена позиция № 3 „Доставка на Микроскоп с 2МР дигитална USB камера“;
- Обособена позиция № 4 „Доставка на Дестилатор“Стенен";
- Обособена позиция № 5 „Доставка на Лабораторна електрическа сушилня“;
- Обособена позиция № 6 „Доставка на Спектрофотометър“;
- Обособена позиция № 7 „Доставка на Дестилатор“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9094.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на Биохимични анализатори за определяне на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко на адреса на Аграрен факултет, при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град

Доставка на 2/два/ броя биохимични анализатори за определяне на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина": Окомплектовка: - Убождащо устройство; - Дневник; - Ланцети - 25 броя; - Контролна тест-лента; - Калъф; - Две батерии AAA; - Три флакона тест-ленти със съответен кодов чип: кръвна захар - 10 бр., холестерол - 2 бр. и пикочна киселина - 10 бр., Характеристики: - Тегло: 60 грама, без батерии; - Размери: 90 х 66 х 22 mm; - Дисплей: LCD 35 х 45 mm; - Вид на кръвна проба: капилярна кръв; - Начин на измерване: електрохимичен; - Батерии: алкални 1,5 V (AAA) - 2 броя; - Живот на батериите: повече от 1000 измервания при нови алкални батерии; - Памет: запазване на резултатите от измерванията с дата и час на анализ; - Кодиране на тест-ленти: автоматичен - Автоматично включване / изключване с поставяне / махане на тест лентата Характеристики на анализите: Глюкоза: - Обхват на измерване: от 1.1 до 33.3 mmol/l; - 10 секунди време за тестване; - Памет: 200 резултата с дата и час; - Количество кръв за отчитане на резултат минимум 4 ?l. Холестерол: - Обхват на измерване: от 02.06-10.04 mmol/l; - 150 секунди време за тестване; - Памет: 50 резултата с дата и час; - Количество кръв за отчитане на резултат минимум 15 ?l. Пикочна киселина: - Обхват на измерване: 179-1190 mmol/l; - 20 секунди време за тестване; - Памет: 50 резултата с дата и час; - Количество кръв за отчитане на резултат минимум 4 ?l.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на Мини центрофуга“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко на адреса на Аграрен факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град

Доставка на 1 /един/ брой мини центруфуга: Мaксимална скорост - до 6000 rpm; - Махсимален RCF – 2000 xg; - Фиксиран ротор за шест епруветки (1,5 – 2 ml) или чрез адаптори.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на Микроскоп с 2 МР дигитална USB камера“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко на адреса на Аграрен факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град

Доставка на 1 /един/ брой микроскоп с 2 МР дигитална USB амера - описание на микроскоп: - 1000x увеличение; - Биологичен монокулярен; - Широка предметна поставка за слайдове със подвижна платформа и коаксиални дръжки; - Кондензатор с двойна леща, диафрагма и филтри; - Халогенно осветление с регулиране интензитета 12V; 4 филтри: оранжево, бяло, светло синьо и зелено; - Макро-и микрометрично фокусиране; - Изцяло метална стойка, класическа и ергономична форма; 4 обектива, въртящи се в двете посоки; - Ахроматични обективи 4x, 10x, 40x 100х; - Увеличение: 40x, 100x, 400х, 1000x.
описание на 2MP дигитална USB камера: Сензор за изображението: 2.0 MP CMOS, 10x на мястото на окуляра; Software съвместимост: Windows XP или по-висок, Mac OS X 10.4.9 или по-висок; USB връзка: 2.0 кабел; Видео (VGA): Да, 30 fps; Включени аксесоари: 1 регулируем адаптер за 30 mm диаметър на окуляра; Размери: 64 mm x 22 mm диаметър.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
657.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на Дестилатор“Стенен" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко на адреса на Аграрен факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град

Доставка на 1 /един/ брой дестилатор: „Стенен“;- Части от неръждаема стомана; - Дебит най-малко 10 литра на час; - Захранване 380 W
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на Лабораторна електрическа сушилня“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко на адреса на Аграрен факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град

Доставка на 1 /един/ брой лабораторна електрическа сушилня: - Максимална работна температура: минимум 250° С; - Разделителна способност (Резолюция): 0.1° С; - Точност на поддържане на температурата: ± 0,5° С; - Работна температура: стайна + 5° С до 250° С; - Обем на камерата: минимум 45 л.; - Цифрово регулиране на температурата и времето; - Таймер; - Минимум 2 бр. тави /регулируеми във височината/; - Равномерно разпределение на температурата; - Конвекция на въздушния поток;
- Работна камера от неръждаема стомана за лесно почистване; - Висока устойчивост на киселини и основи; - Захранващо напрежение – 220 V.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на Спектрофотометър“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко на адреса на Аграрен факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град

Доставка на 1 /един/ брой спектрофотометър - описание:- Обхват на дължината на вълната от 200-1000 nm; - Оптична пропускливост 4 nm; - Оптична система една лампа, осигуряваща решетка от 1200 линии/ nm; - Точност ± 2 nm; - Повторяемост ± 0,5 nm; - Резолюция на дължината на вълната 0,1 nm; - Фотометрична точност ± 0,5 % Т пропускливост; - Фотометрична повторяемост ± 0,3 % Т; - Фотометричен обхват 0-200 % Т пропускливост; 0,3 – 3 абсорбция; 0-9999 концентрация;
- Стабилност ± 0,002 А/h – 500 nm; - Фотометричен режим: Пропускливост, абсорбция и концентрация; - Детектор – силициев фотодиод; - Стандартен държач на кюветите 4 – позиции и 10 мм. превключвател за кювети; - Източник на светлина – волфрамова лампа; - USB порт за външен контрол РС. Допълнителни консумативи: - 4 бр. кювети оптично стъкло – 10 мм, 2 бр. кювети кварц – 10 мм, държач за 4 бр. кювети – 10 мм, базов РС software, захранващ кабел.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на Дестилатор“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Оборудването, предмет на поръчката се доставя франко на адреса на Аграрен факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град

Доставка на 1 /един/ брой дестилатор: “Стенен“ - ДС – М – 4,5 с изпарител мед (хим. калай).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1120.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Участниците следва да декрарират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т.1 б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите; - доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка за съответната обособена позиция.
2.Участниците трябва да предлагат апарати/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - Заверени копия от декларации за съответсвие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3.Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват, в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват, в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни апарати и/или оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, чиито обем да съответства на обема на оборудването (брой на изискваната апаратура) по съответната обособена позиция. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
2. Участниците трябва да предлагат апарати/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват, в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/07/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/07/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.5 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка по отношение на обособената позиция, без включено ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на доставката в посочения в договора размер и срок. Съгласно чл.111, ал. 10, изр.2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва