Деловодна информация
00267Община Пловдив
796 29/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/05/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0046 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив 0004715040325
бул. Шести септември № 274
Пловдив BG421 4019 България
Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив +359 32622550
opokt@abv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170512Tmls4766238
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Текущо поддържане, запълване на пукнатини и фугиране на асфалтови настилки на територията на община Пловдив"
45233200      
Строителство

На голяма част от асфалтовите настилки по улиците и булевардите на град Пловдив се наблюдават многобройни надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, отворени технологични фуги. Компрометираните участъци имат нужда от ремонт. Това може да се постигне чрез саниране (заливане) на появилите се пукнатини с полимербитумна паста, използвайки подходяща за целта техника и технология. Този ремонт е изключително необходим. Той е превантивен и ще предпази настилките от последващо разрушаване и необходимост от средни и по сериозни ремонти, като се спира проникването на водата в пукнатините в асфалтобетоновата настилка, получени в следствие на натоварвания от движението на моторни превозни средства и атмосферните въздействия.
С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване безопасността на движение на транспортните потоци и добро отводняване на пътя и пътното тяло.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

На голяма част от асфалтовите настилки по улиците и булевардите на град Пловдив се наблюдават многобройни надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, отворени технологични фуги. Компрометираните участъци имат нужда от ремонт. Това може да се постигне чрез саниране (заливане) на появилите се пукнатини с полимербитумна паста, използвайки подходяща за целта техника и технология. Този ремонт е изключително необходим. Той е превантивен и ще предпази настилките от последващо разрушаване и необходимост от средни и по сериозни ремонти, като се спира проникването на водата в пукнатините в асфалтобетоновата настилка, получени в следствие на натоварвания от движението на моторни превозни средства и атмосферните въздействия.
С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване безопасността на движение на транспортните потоци и добро отводняване на пътя и пътното тяло.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи пета група, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден.
За доказване на изискванията, относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът представя:
1.Участникът представя заверено копие на валидно удостоверение от ЦПРС за строежи пета група или еквивалентни такива.Документите се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Към момента на подаване на офертата информацията се декларира в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания, поставени от възложителя

няма изисквания, поставени от възложителя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
2.Списък на технически лица, предвидени за изпълнение на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.
4.Списък на техническото оборудване, с което участникът разполага
5. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 сходен с предмета на поръчката или еквивалент. Документите се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Към момента на подаване на офертата информацията се декларира в ЕЕДОП.
Забележка: Под "идентичен или сходен с предмета на поръчката" следва да се разбира строителство и/или ремонт и/или реконструкция на улици и булеварди в урбанизираните територии.


1.Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка - участникът слeдва да има изпълнени поне три строителства, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
2. За реализиране предмета на обществената поръчка, участникът в процедурата следва да има на разположение екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР, с образователна квалификация, съответстваща на предвижданите за изпълнение, съобразно предмета на поръчката видове строително-монтажни работи и професионален опит- не по-малък от 3 години.
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката.
4. Участникът следва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети за срока на изпълнение на поръчката, съобразно Техническата спецификация.
5. Наличие на внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004, сходна с предмета на поръчката или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Подробно описание на дейностите – СМР по вид е представено в техническите спецификации, предоставени от възложителя, които са приложени към настоящата документация.Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор към документацията за участие, както и в съответствие с действащото законодателство.Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив, като средствата са заложени в бюджета ОП „Организация и контрол на транспорта” Община Пловдив.Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) лева без включено ДДС/ до 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева с включено ДДС. Сумата е разпределена за изразходване през 2017 година, 2018 година, 2019 година. Посочената стойност е лимитна и възложителя не е длъжен да изразходва цялата прогнозна стойност.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, бул. Шести септември № 274, ет. 3

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Освен на основанията по чл.54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е налице основанието по чл. 107 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение по обществената поръчка е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнение чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгасно чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва