Деловодна информация
4184
175 22/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
4184-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДГ Незабравка, филиал Детелина гр. Девня 000080997
гр. Девня, ул. Фронтоваци 17
Девня BG331 9160 България
Радостина Манолова Георгиева +359 0519-34443
nezabravka1976@abv.bg +359 0519-34443

Интернет адрес/и

http://nezabravka-devnia.com/bg-BG/

http://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/periodichna-dostavka-na-hranitelni-produkti-2017


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/periodichna-dostavka-na-hranitelni-produkti-2017
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина, по обособени позиции
15800000      FA02
Доставки

Периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от Възложителя и доставена в точен ден и час на адрес на франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.
Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
88264      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
16

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      FA02
15500000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка на мляко и млечни продукти, по предварителна заявка за нуждите на ДГ " Незабравка, филиал " Детелина". Видовете хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20604      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
121

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доствака на месо и месни продукти, по предварителна заявка за нуждите на ДГ " Незабравка", филиал " Детелина". Видовете хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19511      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 “РИБА,РИБНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ МОРСКИ ХРАНИ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15200000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка, по предварителна заявка на "РИБА,РИБНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ МОРСКИ ХРАНИ", за нуждите на ДГ" Незабравка" , филиал " Детелина".Видовете хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4922      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 “ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка на яйца и яйчни продукти по предварителна заявка за ниждите на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина".Видовете хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1190      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 “МАСЛА И МАЗНИНИ” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15400000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка по предварителна заявка на масла и мазнини, за нуждите на ДГ "Незабравка", филиал " Детелина" .Видовете продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към докуметацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1252      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03211900      FA02
15612200      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка, по предварителна заявка на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА" за нуждите на ДГ " Незабравка", филиал " Детелина" .Видовете хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10677      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 “КАРТОФИ И КОРЕНОПЛОДНИ” 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212100      FA02
03221110      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка, по предварителна заявка на " Картофи и кореноплодни ", за нуждите на ДГ " Незабравка", филиал " Детелина"Видовете хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1539      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 “ВАРИВА” 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212211      FA02
03212210      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка, по предварителна заявка на "Варива "-три артикула, за нуждите на ДГ " Незабравка", филиал " Детелина".Видовете хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
944      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 “ЗЕЛЕНЧУЦИ –СУРОВИ,СГОТВЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ,ЗАМРАЗЕНИ,ИЗСУШЕНИ,ФЕРМЕНТИРАЛИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ” 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15331100      FA02
15331400      FA02
15331500      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка по предварителна заявка на “ЗЕЛЕНЧУЦИ –СУРОВИ,СГОТВЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ,ЗАМРАЗЕНИ,ИЗСУШЕНИ,ФЕРМЕНТИРАЛИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ”, за нуждите на ДГ " Незабравка", филиал " Детелина". Видовете хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10324      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 “ПЛОДОВЕ, -ПРЕСНИ,ЗАМРАЗЕНИ,ИЗСУШЕНИ,КОНСЕРВИРАНИ, ПОД ФОРМАТА НА НЕКТАРИ И ПЛОДОВИ СОКОВЕ,КОНФИТЮРИ,МАРМАЛАДИ,ЖЕЛЕТА И КОМПОТИ“ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15332100      FA02
15332200      FA02
15332400      FA02
15332410      FA02
03222000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка по предварителна заявка на " ПЛОДОВЕ, -ПРЕСНИ,ЗАМРАЗЕНИ,ИЗСУШЕНИ,КОНСЕРВИРАНИ, ПОД ФОРМАТА НА НЕКТАРИ И ПЛОДОВИ СОКОВЕ,КОНФИТЮРИ,МАРМАЛАДИ,ЖЕЛЕТА И КОМПОТИ“, за нуждите на ДГ " Незабравка", филиал " Детелина". Видовете хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14930      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 “ЯДКИ И МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА“ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15332310      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка по предварителна заявка на “ЯДКИ И МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА“- орехови ядки, за нуждите на ДГ " Незабравка" , филиал " Детелина". Видовете хранителни продукти в тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
190      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 ”ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД“ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15833000      FA02
15842000      FA02
15831000      FA02
15831600      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка по предварителна заявка на ”ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД“, за нуждите на ДГ " Незабравка" , филиал " Детелина". Всички хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1167      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 „ ПОДПРАВКИ-ПРЕСНИ,ИЗСУШЕНИ“ 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15872200      FA02
15872000      FA02
15871270      FA02
03132000      FA02
15870000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка по предварителна заявка на „ ПОДПРАВКИ-ПРЕСНИ,ИЗСУШЕНИ“, за нуждите на ДГ " Нзабравка" , филила " Детелина". Всички хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие .
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
181      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 „БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ,БОЗА, НАТУРАЛНИ, МИНЕРАЛНИ,ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ“ 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03211900      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка по предварителна заявка на „БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ,БОЗА, НАТУРАЛНИ, МИНЕРАЛНИ,ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ“, за нуждите на ДГ " Незабравка", филила " Детелина" . Всички хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация на документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
167      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 „ КАФЕ,ЧАЙ,КАКАО“ 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15863000      FA02
15841400      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставака по предварителна доставка на „ КАФЕ,ЧАЙ,КАКАО“, за нуждите на ДГ " Незабравка" , филила " Детелина".Всички хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
487      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ ДРУГИ ХРАНИ“ 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

Периодична доставка след предварителна заявка на „ ДРУГИ ХРАНИ“ ,за нуждите на ДГ " Незабравка", филиал " Детелина".Всички хранителни продукти от тази обособена позиция са подробно описани в техническата д.спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
179      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за правоспособност / годност/ на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата.Участникът следва да разполага с минимум два броя транспортни средства (собствени или наети), за превоз на хранителни продукти. В случай че кандидатства за една, няколко или всички от следните обособени позиции: „Месо и месни продукти”, „Мляко и млечни продукти”, „Риба, рибни продукти и други морски храни” и „Яйца и яйчени продукти”, поне едно транспортните средства следва да бъде – хладилен автомобил, с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ Образец № 47, утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.11 г., съгласно раздел IV, Глава трета от Наредба № 5 за хигиената на храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. и чл. 6 от регламент /ЕО/№ 852/2004, за съответните групи храни.
Когато участникът не притежава собствени транспортни средства, същият може да ползва такива собственост на трети лица.За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с обекти за производство и/или търговия с храни /собствени или наети/, регистрирани по чл. 12, ал.9 от Закона за храните.


Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата.Минимално изискване за всички обособени позиции: За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) обект за производство и/или търговия с храни /собствен или нает/, регистриран по чл. 12, ал.9 от Закона за храните, за всяка от групите храни, включени в техническата спецификация на съответната обособена позиция, за които участникът подава оферта, а за чуждестранните участници – с обект регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставки след предварителна заявка на Възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/06/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Девня, ул . Фронтоваци № 17 методичен кабинет

Отварянето на офертите е публично, съгласно одобрената документация и там могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени/ с нотариално пълномощно/ представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 196 и 197 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва