Деловодна информация
00267Община Пловдив
764 22/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
22/05/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0043 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив 0004715040325
бул. Шести септември № 274
Пловдив BG421 4019 България
Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив +359 32622550
opokt@abv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170510fBTq4748576
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изпълнение на текущи ремонти на настилки и техническа инфраструктура на територията на Община Пловдив"
45233161      
Строителство

Обществената поръчката включва ремонт на тротоарни, паважни и асфалтови настилки и ремонт на техническа инфраструктура на територията на град Пловдив. С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели облагородяване на тротоарни и пешеходни зони на територията на град Пловдив, забрана за паркиране на МПС по тротоарни и пешеходни зони чрез поставяне на антипаркинг елементи, ремонт на паркинги и велоалеи. Предвижда се ремонт или подмяна на старата тротоарна настилка на места, на които е в лошо състояние, пренареждане на съществуващата тротоарна и паважна настилка; ремонт на подземна и надземна инфраструктура. Цели се намаляване нивото на шумово натоварване и подобряване и опазване чистотата на въздуха.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
375000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Пловдив

Обществената поръчката включва ремонт на тротоарни, паважни и асфалтови настилки и ремонт на техническа инфраструктура на територията на град Пловдив. С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели облагородяване на тротоарни и пешеходни зони на територията на град Пловдив, забрана за паркиране на МПС по тротоарни и пешеходни зони чрез поставяне на антипаркинг елементи, ремонт на паркинги и велоалеи. Предвижда се ремонт или подмяна на старата тротоарна настилка на места, на които е в лошо състояние, пренареждане на съществуващата тротоарна и паважна настилка; ремонт на подземна и надземна инфраструктура. Цели се намаляване нивото на шумово натоварване и подобряване и опазване чистотата на въздуха.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
375000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът да е вписан в Централен професионален регистър на строителя за строежи пета група в съответен регистър на държавата, в която е учреден.
За доказване на изискванията, относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът представя:
Участникът представя заверено копие на валидно удостоверение от ЦПРС за строежи пета група в съответен регистър на държавата, в която е учреден. Документите се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Към момента на подаване на офертата информацията се декларира в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изискване, поставено от възложителя

няма изискване, поставено от възложителя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
2. Списък на технически лица, предвиден за изпълнение на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.
4.Списък на техническото оборудване, с което участникът разполага (собствено или наето), предвидено за изпълнение на поръчката.
5. Заверено копие на валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 сходен с предмета на поръчката или еквивалент. Документите се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Към момента на подаване на офертата информацията се декларира в ЕЕДОП.
Забележка: Под "идентичен или сходен с предмета на поръчката" следва да се разбира строителство и/или ремонт и/или реконструкция на улици и булеварди в урбанизираните територии.


1.Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка - участникът слeдва да има изпълнени поне три строителства, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участникът следва да разполага с екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническо ръководство при изпълнение на СМР, с образователна квалификация, съответстваща на предвижданите за изпълнение, съобразно предмета на поръчката видове строително- монтажни работи и професионален опит- не по- малко от 3 години.
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката.
4. Участникът да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на общестевната поръчка, под формата на собствени и/или наети за срока на изпълнение на поръчката съобразно техническата спецификация.
5. Наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004, сходна с предмета на поръчката или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Полагането на настилките ще се извършва съгласно изискванията на техническата спецификация.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно описани в проекта на договора към документацията за участие и са в съответствие с действащото законодателство.Източник на финансиране е Община Пловдив, като средствата са заложени в бюджета ОП „Организация и контрол на транспорта" Община Пловдив. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 375 000 (триста седемдесет и пет хиляди) лева без включено ДДС/до 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лева с включено ДДС. Сумата е разпределена за изразходване през 2017 година, 2018 година и през 2019 година. Посочената стойност е лимитна и възложителя не е длъжен да изразходва цялата прогнозна стойност за съответните години.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, бул. Шести септември № 274, ет. 3

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и прeдставители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.Освен на основанията по чл.54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник за когото е налице основанието по чл. 107 от ЗОП.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без включено ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва