Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП36 19/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
19/05/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0042 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Централен № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Танева, гл.юрк. Милкова +359 32656447
smsti_op@dir.bg +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170512HDQY4779145
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт „Подлез при Централна поща” – транспортен възел на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” – бул. „Княгина Мария Луиза” – ул. „Гладстон”
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Основен ремонт „Подлез при Централна поща” – транспортен възел на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” – бул. „Княгина Мария Луиза” – ул. „Гладстон”, който включва следните съоръжения:
• Съоръжение на бул. "Цар Борис III Обединител" над бул. "Кн. Мария Луиза";
• Съоръжение пред Централна поща;
• Съоръжение над ул. „Гладстон”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5830335      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
44000000      
45220000      
45221200      
45223000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Обект на настоящата обществена поръчка е „Основен ремонт „Подлез при Централна поща” – транспортен възел на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” – бул. „Княгиня Мария Луиза” – ул. „Гладстон”.
Обектът включва ремонт на следните съоръжения:
• Съоръжение на бул. "Цар Борис III Обединител" над бул. "Кн. Мария Луиза";
• Съоръжение пред Централна поща;
• Съоръжение над ул. „Гладстон”.
Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за извършване на СМР за изпълнение на ремонт на съоръженията включващи: изпълнение на нов бетон за оформяне на наклона над носещата конструкция, нова хидроизолация, годна за директно полагане на асфалтобетон от полимермодифициран битум, полагане на нова асфалтобетонова настилка от 10 см асфалтобетон от полимермодифициран битум, монтиране на нови дилатационни фуги „открит" тип, ремонт на съществуващите парапети, поставяне на отводнители с тръби за отвеждане на дъждовната вода в канализацията, отстраняване на повредените повърхности и нестабилни части чрез водно бластиране, почистване на корозиралата армировка до блясък и възстановяване на бетонното покритие, обмазване на цялата видима повърхност на съоръжението с подходящ разтвор за спиране на процеса на карбонизация в бетона, запълване на пукнатините чрез инжектиране под налягане на хидроструктурна смола, отводняване на съоръжението, подмяна на съществуващото осветление и кабелна мрежа и др., в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на техническо предложение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
5830335      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
25

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи втора група, втора категория и трета група, трета категория и да притежава удостоверения за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Документите ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. За доказване на изискването ще се представи копие от притежаваната застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
2. Попълва се информация в част IV, раздел "Б“, т.2а от ЕЕДОП. За доказване на изискването ще се представи копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. В случай, че е осигурен пряк и безплатен достъп до публичен регистър, в който е публикувана тази информация, Възложителят няма да изисква представянето на документите.


1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 400 000 лв.
2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален оборот от строителство, през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на обществената поръчка - 5 830 335 лева без ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва подробно в част IV, раздел "В", т.1а в ЕЕДОП (следва да съдържа предмет, вид, обем, стойност, дата на приключване на строителството). Удостоверенията за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на приключване на строителството, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, ще бъдат представени при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Под "сходен предмет" следва да се разбира извършване на основен ремонт и/или изграждане и/или реконструкция на големи пътни съоръжения, който да включва всички части от настоящата обществена поръчка.
2. Списък на ръководния и технически персонал, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка; Попълва се в част IV, раздел "В", т.2 и т.6 от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, професионална квалификация, опит - месторабота, период, длъжност, основни функции; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; за Техническия ръководител- посочване на изпълнени сходни обекти като такъв)
3. Списък на техническото оборудване, предвидено за изпълнение на поръчката. Попълва се в част IV, раздел "В", т.9 в ЕЕДОП;
4. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП;
5. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.


1. Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, поради което следва да имат изпълнени минимум 3 обекта в последните пет години.
2. Участниците следва да разполагат с екип за изпълнение на строителството: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включващ специалисти с позиции, квалификация и професионален опит, с минимални изисквания, както следва:
2.1. Технически ръководител на обекта: строителен инженер „Транспортно строителство” или „Конструкции“ или аналогична специалност, притежаващ най-малко 10 години опит като технически ръководител и да има изпълнени поне 3 сходни обекта като такъв;
2.2. Експерт „Пътно строителство“: инженерно-техническо образование „Транспортно строителство”, „Пътно строителство“ или еквивалентно, притежаващ 5 год. опит по специалността;
2.3. Експерт „ВиК“: инженерно-техническо образование „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, притежаващ 5 год. опит по специалността;
2.4. Експерт „Електро“: инженерно-техническо образование, специалност „Електроинженер” или еквивалентна, притежаващ удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до и над 1000V или еквивалентен документ и 5 год. опит по специалността;
2.5. Експерт „Геодезия“: инженерно-техническо образование, „Геодезия” или еквивалентна, притежаващ 5 год. опит по специалността;
2.6. Експерт „Материали“: строителен инженер „Транспортно строителство”, „Пътно строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения”, „Промишлено и гражданско строителство” или инженер химик или аналогична специалност, притежаващ 5 год. опит в строителна лаборатория;
2.7. Координатор по безопасност и здраве: строителен инженер или техник или еквивалентно, притежаващ удостоверение за безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условията на труд при извършване на СМР или еквивалентен документ и 5 год. опит като такъв;
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт.
3. Участникът следва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с Техническата спецификация.
4. Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на действие: строителство.
5. Наличие на внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001 или еквивалент с обхват на действие: строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/06/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
2. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.
3. Финансирането на настоящата поръчка се осигурява от община Пловдив и е разпределено в три бюджетни години - 500 000 лева с ДДС за 2017 год., 5 000 000 лева с ДДС за 2018 год. и 1 496 402 лева с ДДС за 2019 год.
4. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.
Авансово плащане не се предвижда.
5. Гаранции
5.1.Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 2 % от стойността на договора без включен ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.
5.2. Гаранция за качество - в размер на 3 % от стойността на изпълнените работи и се удържа при всяко разплащане. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва