Деловодна информация
00373Тракийски университит
2554 19/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
00373-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Петя Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

www.uni-sz.bg

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170419YEIK1056571
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на Факултет „Техника и технологии“ - гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора“
45261000      
Строителство

Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на Факултет „Техника и технологии“ - гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Настоящата поръчка обхваща ремонт на покрив с демонтаж на битомна хидроизолация и полагане на хидроизолация в два пласта – 1958м2 , и съпътстващите за това работи , направа на обшивка от подцинкована ламарина – 600м2, доставка и монтаж на: воронки,мълниеприемна мрежа, гръмоотводни уредби и др. свързани с изпълнението на ремонта работи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
96620.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 38.

Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на Факултет „Техника и технологии“ - гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Настоящата поръчка обхваща ремонт на покрив с демонтаж на битомна хидроизолация и полагане на хидроизолация в два пласта – 1958м2 , и съпътстващите за това работи , направа на обшивка от подцинкована ламарина – 600м2, доставка и монтаж на: воронки,мълниеприемна мрежа, гръмоотводни уредби и др. свързани с изпълнението на ремонта работи.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
96620.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изискване участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи пета група и вписване на отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство”, клас: 43.91-Покривни работи. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до този член на обединението, за когото се предвижда извършването на СМР.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални докумети, удостоверяващо съответствието с поставения критерии за подбор:
- заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи пета група и вписване на отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство”, клас: 43.91 или еквивалентен документ от съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съответстващи на изпълнение на строежи от посочена група и код.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изискване участниците да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ при условията на чл. 171а от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж съгласно нормативните изисквания – за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна застраховка – за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната сума по застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални докумети, удостоверяващо съответствието с поставения критерии за подбор:
- заверено копие от застрахователната полица (застрахователен сертификат) за застраховка „Професионална отговорност в строителството”.


Възложителят поставя изискване участниците да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ при условията на чл. 171а от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж съгласно нормативните изисквания – за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна застраховка – за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идинтично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални докумети, удостоверяващо съответствието с поставения критерии за подбор:
- списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника, с предметен обхват: дейности по ремонт и/или реконструкция на сгради; основни и/или текущи ремонти на сгради.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП с посочване на информация за валидността и обхвата на сертификата.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални докумети, удостоверяващо съответствието с поставения критерии за подбор:
- заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват: дейности по ремонт и/или реконструкция на сгради; основни и/или текущи ремонти на сгради, издаден на името на участника.
3. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството, а именно:
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставените от Възложителя изисквания, като попълнят информацията в Част IV, Раздел В, т. 2 от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални докумети, удостоверяващо съответствието с поставения критерии за подбор:
- документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката и на членовете на ръководния и технически състав, в който е посочена професионалната компетентност и опит на лицата.


1. Възложителят поставя изискване през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка.
Под „дейност по строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира изпълнени СМР по ремонт и укрепване на покривни конструкции.
Под „дейност по строителство с обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира строителна дейност по ремонти на покриви, в чийто обем са включени основните дейности от Количествената сметка на Възложителя от настоящата обществена поръчка – хидроизолация от пластифицирина ламарина, демонтаж и монтаж на воронки, демонтаж и монтаж на ламаринена обшивка, демонтаж и монтаж на гръмоотводна уредба.
2. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
3. Участникът трябва да докаже разполагаемост със следните специалисти:
Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) завършено образование съгласно изизскванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно – при чуждестранни участници;
б) 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;
в) професионален опит в техническо ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект.
Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) правоспособност – курс за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопастност или еквивалент;
б) професионален опит – най-малко 3 (три) години опит в контрола на качеството при изпълнение на СМР на строителни обекти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/06/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/06/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Заседателна дала на Ректорат - ет. 2

Получените оферти се отварят на публично заседение, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
3. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меню „Профил на купувача“ на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170419YEIK1056571
За документацията и указания - Петя Дечева, тел.: 042 699270, факс: 042 672009
e-mail: petya.decheva@uni-sz.bg
за техническите спецификации - Доц. д-р Красимир Кръстев, тел: 0886 763 707
e-mail: krasimir.krastev@trakia-uni.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва