Деловодна информация
02709
 
не
02709-2017-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур 2016174760226
ул.Асен Балкански № 2
с.Чупрене BG311 3950 България
Сашка Кирилова Василева +359 886580102
ddsmidzhur@abv.bg +359 93272420

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170516BdrA8416702


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.szdp.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на ТП ДГС Миджур по три обособени позиции
45000000      
Строителство

Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на ТП ДГС Миджур по три обособени позиции:
обособена позиция № 1 "Вътрешен ремонт на Административна сграда с.Чупрене"
обособена позиция №2 "Ремонт покрив на 5 бр.гаражни клетки”
обособена позиция №3 „Ремонт покрив на стол”Майка”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
31600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Вътрешен ремонт Административна сграда с.Чупрене Вътрешен ремонт Административна сграда
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Чупрене,ул.Асен Балкански № 2

Вътрешен ремонт на Административната сграда в с.Чупрене
Критериите по-долу
 
ДА качество    добро
Цена
най-ниска
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт покрив на 5 бр.гаражни клетки Ремонт покрив на 5 бр.гаражни клетки
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45260000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Чупрене,ул.Асен Балкански № 2

Ремонт покрив на 5 броя гаражни клетки намиращи се в двора на ДГС Миджур
Критериите по-долу
 
ДА качество    добро
Цена
най-ниска
II.2.6) Прогнозна стойност
13000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт покрив и външна фасада на стол майка Ремонт покрив и външна фасада на стол майка
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45260000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Чупрене,ул.Асен Балкански № 2

Ремонт на покрива и външната фасада на стол Майка
Критериите по-долу
 
ДА качество    добро
Цена
най-ниска
II.2.6) Прогнозна стойност
8600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

възложителят не изисква доказателства за икономическотои финансово състояние на изпълнителя

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем , идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 2 (две) години, считано от датата на подаване на офертата.На основание чл. 67, ал.5 във връзка с чл.64, ал.1, т.1 и чл. 63, ал.1, т.1а от ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Доказателствата за извършено строителство се представя под формата на референции,удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

минимум 2 бр референции,удостоверения за извършени сходни,идентични строително-ремонтни дейности през последните две години,предхождащи подаването на офертата
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Да бъде представен съгласно изискванията на чл.67,ал.1 от ЗОП чрез ЕЕДОП.В случай,че кандидатът е посочил,че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,съдържащ информацията по чл.67,ал.1 от ЗОП.2.Участинкът следва да разполага с минимум технически лица,които да притежават професионална квалификация за изпълнение на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/06/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/06/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

с.Чупрене,ул.Асен балкански № 2

при отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Да бъде представен съгласно изискванията на чл.67,ал.1 от ЗОП чрез ЕЕДОП.В случай,че кандидатът е посочил,че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,съдържащ информацията по чл.67,ал.1 от ЗОП.2.Участинкът следва да разполага с минимум технически лица,които да притежават професионална квалификация за изпълнение на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197,глава двадесет и седма,част шеста от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва