Деловодна информация
01058
346 16/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
01058-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица ЕООД гр.Берковица 111511773
ул.Александровска № 65
Берковица BG312 3500 България
Даниела Михайлова Атанасова +359 953-88013
mbal_berk@abv.bg +359 953-88006

Интернет адрес/и

http://mbal-berkovitsa.org

http://mbal-berkovitsa.org


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mbal-berkovitsa.org%20-%20в%20раздел%20доставка%20на%20медикаменти%202017г.
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарства и медикаменти за нуждите на МБАЛ-Берковица ЕООД гр.Берковица по обособени позиции
33600000      
Доставки

Поръчката включва доставка на лекарства и медикаменти за нуждите на МБАЛ-Берковица ЕООД гр.Берковица за срок от 36 месеца по две обособени позиции: Обособена позиция №1"Доставка на лекарства и медикаменти от позитивния списък /ПЛС/за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица” ЕООД"; Обособена позиция № 2 „Доставка на лекарства и медикаменти извън позитивния списък /ПЛС/ за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица” ЕООД. Обватът и основните параметри на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация- Част трета от документацията за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка по заявка на медикаменти от позитивния списък /ПЛС/за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица” ЕООД”. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Мястото за изпълнение на поръчката е болничната аптека на МБАЛ-Берковица ЕООД с адрес гр.Берковица - 3500, ул."Александровска" № 65

Обхватът на доставките по тази обособена позиция включва 210 вида медикаменти от позитивния лекарствен списък. Обхватът и основните параметри на обособената позиция са подробно описани в Техническата спецификация за изпълнението на поръчката- Част трета от документацията за участие в процедурата
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
198000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът на договора за доставки по Обособена позиция № 1 е 36 месеца или до сключване на договор/и въз основа на вътрешен конкурентен избор, проведен на базата на сключени рамкови споразумения от Централния орган за възлагане на обществени поръчки в сектор "Здравеопазване"

II.2) Описание 1

„Доставка по заявка на медикаменти извън позитивния лекарствен списък /ПЛС/за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица” ЕООД” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Мастото за изпълнение на поръчката е болничната аптека на МБАЛ-Берковица ЕООД с адрес гр.Берковица-3500, ул.Александровска № 65

Обхватът на тази обособена позиция включва доставката на 142 вида медикаменти извън позитивния лекарствен списък за срок от 36 месеца. Обхватът и основните параметри на обособената позиция са подробно описани в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка- Част трета от документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
66000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Изисквания за участие по обособена позиция №1 и Обособена позиция № 2- Доставка на медикаменти:
1.1.Участниците трябва да са регистрирани като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон или по законодателство на държава- членка на ЕС, или държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство и да имат право да осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина/ЗЛПХМ/; Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава-членка, по реда на Глава девета" Търговия на едро с лекарствени продукти на ЗЛПХМ.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочване на номер на разрешението за производство за търговия на едро с лекарства в част четвърта: Критерии за подбор, раздел А от ЕЕДОП.
Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участниците, определени за изпълнители, да представят заверено копие от:
- Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или
-Удостоверение за регистрация за търговия на едро на територията на Р.България на лицата, притежаващи разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава членка; или
- Разрешение за внос; или
-Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ.
1.2.Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателството на държава-членка на ЕС, или държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, както и да имат право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно сп.II и III по чл.3 т.2 и т.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в съответствие с нормите на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ ЗКНВП/. Участниците следва да притежават валидна Лицензия, издадена по реда на чл.32 от ЗКНВП. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочване на номер на валидна лицензия, издадена по реда на ЗКНВП в част четвърта: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП.
Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участниците, определени за изпълнители, да представят заверено копие от валидна лицензия, издадена по реда на чл.32 от ЗКНВП.
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците трябва да са изпълнявали доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата.
Под доставки, идентични или сходни с тези на поръчката се разбират:за двете обособени позиции - доставки на лекарствени продукти.
Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности/доставки/ с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката и обема, като попълни Списъка, посочен в част четвърта: Критерии за подбор, раздел В, 1б.от ЕЕДОП.
На етап сключване на договор, участикът, избран за изпълнител следва да представи съгласно чл.64 ал.1 т.2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стоиностите , датите и получателите, заедно с доказателства за извършените дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция.
2.Участикът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен , с обхват , сходен с предмета на съответната обособена позиция. Доказва се със сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция " Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съ ответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави - членки.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват, съгласно предмета на поръчката, издадена на името на производителя, съгласно част четвърта - Критерии за подбор, раздел Г от ЕЕДОП.
На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи сертификат EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на съответната обособена позиция.
На основание чл.67 ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участиниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Участниците, които не отговарят на изискванията, свързани с критериите за подбор, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.


1.Участниците трябва да са изпълнявали доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата. Под идентични или сходни с тези на поръчката се разбират: доставка на лекараствени продукти по двете обособени позиции.
2.Участикът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на съответната обособена позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка задължително оферират и доставят разрешени за употреба медикаменти на територията на Република България, по реда на ЗЛПХМ. Доставяните стоки трябва да притежават сички необходими обозначения, маркировки и други данни, в съответствие с действащото в страната законодателство и да са придружени от сертификати за качество и други документи, съгласно изискванията на българските и съответните международни норми и стандарти.
Остатъчният срок на годност на доставяните стоки към датата на доставката трябва да бъде минимум 75% от обявения от производителя на стоката върху опаковката й.
3.Не може да участва в провежданата процедура участик, при който са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1, чл.55 ал.1 т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в документацията, водещи до отстраняване.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/06/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/06/2017 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

Кабинета на управителя на МБАЛ-Берковица.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите се отварят по реда на чл.54 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м.юни 2020г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Размерът на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 1% от стойността на съответната обособена позиция. Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл.111, ал.5 от ЗОП. Условията и срокът за задържането и освобождаването се уреждат в договора за изпълнение на поръчката.
2.Преди сключването на договора за обществената поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор и гаранция за изпълнението на договора. Документите се представят и за подизпълнители и трети лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 ал.1 т.4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва