Деловодна информация
00152
726 16/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
00152-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Център за спешна медицинска помощ Велико Търново 814221002
ул. Ниш 1
Велико търново BG321 5000 България
Веселин Узунов +359 648843
csmpvt@vdsbg.com +359 648843

Интернет адрес/и

http://csmp-vt.com/

http://csmp-vt.com/order.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://csmp-vt.com/order.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново
33600000      
Доставки

Целта на процедурата е сключване на договор за доставка за период от 24 месеца на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново, подробно описани в списък - техническа спецификация, част от документацията за възлагане на обществената поръчка, налична на профила на купувача.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

Видовете и прогнозните количества лекарствени продукти, нужни на възложителя за период от 24 месеца са посочени в Техническа спецификация, част от документацията за възлагане на обществената поръчка
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валидно разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ (чл.195 и чл.196). Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на валидно Разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ или еквивалент.
Участниците попълват част IV, буква „А” от ЕЕДОП, като посочи органа, който е издал документа, обхвата на документа, дата на издаване и срок на валидност
2.Участникът следва да притежава валидно разрешение за употреба на предлаганите лекарствени продукти в РБългария, издадено по реда но ЗЛПХМ или Рекламент (ЕО) №726/2004г на Европейския параламент и Съвет (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ). Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на валидно Разрешение за употреба в РБългария, издадено по реда но ЗЛПХМ или Рекламент (ЕО) №726/2004г на Европейския праламент и Съвет.
Участниците попълват част IV, буква „А” от ЕЕДОП, като посочи органа, който е издал документа, обхвата на документа, дата на издаване и срок на валидност.
3.В случай, че лекарствения продукт се намира в процедура на подновяване или изтичане на срока на разрешението за употреба в срока на договора, участникът представя декларация /оригинал/ в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, че прогнозните количества от лекарствения продукт, нужни на възложителя са налични за срока на договора, но не повече от една година, считано от датата на изтичане срока на разрешението.
Участниците попълват част IV, буква „А” от ЕЕДОП, като посочи, че ще представи декларация (оригинал) в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ за налични количества (обявените като прогнозни от възложителя).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояне на участиците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства за извършените услуги под формата на удостоверения, референции и други.
2.Участникът следва да разполага със система за управление на качеството, удостоверяваща съотвествието на предлаганите доставки със станадарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификата съответстващ на предмета на обществената поръчка.
3.Участникът следва да разполага/притежава Лиценз за производството, съхраняването и търговията на едро в страната, и внос по реда на Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), за лекарствените продукти съдържащи наркотични вещества.
4. Участникът следва да разполага със сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя.


1.Участникът следва да е изпълнил минимум три договора за дейности /доставки/с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката през последнити три години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участникът да разполага със сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващ съотвествието на предлаганите доставки със стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификата съответстващ на предмета на обществената поръчка, валиден към датата на подаване на офертата.
3. Участникът да разполага с Лиценз по реда на ЗКНВП за лекарствените продукти съдържащи наркотични вещества.
4. Участникът да разполага със сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващ съотвествието на предлаганите доставки със стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификата съответстващ на предмета на обществената поръчка, валиден към датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ – трябва да притежават валидно разрешение за употреба или регистрация в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ №726/2004 на Европейския парламент и Съвета (чл.23, ал.1 от ЗЛПХМ). Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%. Участниците трябва да притежават разрешение за търговия на едро, за внос или разрешениеза производство на лекарствени продукти по смисъла на чл.195 и чл.196 от ЗЛПХМ. Участниците трябва да притежават лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения 2 и 3 на ЗКНВП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/06/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

07/08/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/06/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

град Велико Търново, ул.Ниш 1 - сградата на ЦСМП

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Месец май 2019г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Бурунди
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва