Деловодна информация
02709СЗДП
СЗДП 1111 12/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
12/05/2017 (дд/мм/гггг)
02709-2017-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Северозападно държавно предприятие 201617476
бул. Христо Ботев 2, ет. 3
Враца BG313 3000 България
Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов +359 92620032
szdp@abv.bg +359 92620032

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170512OMkQ8402469
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на употребявани автомобили за нуждите на Северозападно държавно предприятие по две обособени позиции:
34110000      
Доставки

Описание на поръчката:
1.1. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
1.2. Предметът на възлагане на настоящата поръчка е:
"Доставка на употребявани автомобили за нуждите на Северозападно държавно предприятие по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка чрез закупуване на 15 /петнадесет/ броя употребявани автомобили с висока проходимост;
Обособена позиция № 2: Доставка чрез закупуване на 6 /шест/ броя употребявани товарни автомобили с повишена проходимост - пикап"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
60000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка чрез закупуване на 15 /петнадесет/ броя употребявани автомобили с висока проходимост 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Доставката на автомобилите ще се извърши в град Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2

Доставка чрез закупуване на 15 /петнадесет/ броя употребявани автомобили с висока проходимост, съгласно
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срок за изпълнение на поръчката:
За Обособена позиция № 1 – 10 /десет/ работни дни;

II.2) Описание 1

Доставка чрез закупуване на 6 /шест/ броя употребявани товарни автомобили с повишена проходимост - пикап 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34131000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Доставката на автомобилите ще се извърши в град Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

Доставка чрез закупуване на 6 /шест/ броя употребявани товарни автомобили с повишена проходимост - пикап, съгласно ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срок за изпълнение на поръчката:
За Обособена позиция № 2 – 10 /десет/ работни дни;
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в процедурата може да бъде лице по чл. 10 от ЗОП - всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки участник трябва да има опит в извършването на доставки, сходни с предмета на поръчката.

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата най-малко 2 /две/ доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
Под “сходен или идентичен с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбира: изпълнение на дейности по доставка на неупотребявани или употребявани автомобили.
Под “сходен или идентичен с обема на настоящата обществена поръчка” се разбира: Стойност минимум прогнозната стойност на обособената позиция, за която се подава оферта. Обемът следва да се изпълни общо от всички посочени от участника доставки за период от 3 години /сбора от стойностите на посочените доставки/.
Забележка: Участника декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него следва да бъдат посочени националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на доставката по двете обособени позиции започва да тече от датата на подписване на съответния договор и е 10 /десет/ работни дни.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/06/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на СЗДП, гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от достигнатата стойност по всяка обособена позиция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че:
• е безусловна и неотменима;
• е в полза на възложителя;
• е със срок на валидност най - малко 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора.
Забележка:
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: BIC: FINVBGSF, IBAN: BG02FINV91501016410516, ПИБ Враца. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на изпълнителя;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва