Деловодна информация
01279
1000-330 11/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/05/2017 (дд/мм/гггг)
01279-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ 000471504
ул. Лев Толстой № 2
Пловдив BG421 4000 България
Майя Бахчеванова +359 32601-083
iztochen_bg@abv.bg +359 32631-610

Интернет адрес/и

http://iztochen-plovdiv.bg/

http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на обзавеждане, оборудване и материали, по обособени позиции:
22000000      
Доставки

Целите на настоящата поръчка са закупуване на материали и консумативи, предвидени за реализиране на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
68562.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

1. „Доставка на детска литература по проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район "Източен"

Предвижда се за нуждите на Проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“ да бъдат закупени 2200 броя детски книги
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондов

II.2) Описание 1

2. „Доставка на канцеларски, дидактични материали и оборудване по проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, район "Източен"

За нуждите на Проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“ ще бъдат закупени канцеларски материали, дидактични материали и оборудване съгласно техническата спецификация и общ обем на обособена позиция 2.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50229.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондов

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят не поставя изисквания към участниците за доказване правото на упражняване на професионална дейност, свързана с предмета на обществената поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

На основание чл. 59, ал. 1, т. 2 от ЗОП Възложителят не поставя изисквания към участниците за доказване на икономическото им и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът или негов подизпълнител следва да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП) - за обособена позиция 1 и обособена позиця 2;
2. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП) - за обособена позиция 1 и обособена позиця 2.


Минимални изисквания: Участникът или посочен негов подизпълнител следва да е изпълнил минимум една доставка, която е идентична или сходна с предмета на съответната обособена позиция, за която участва.
Под „доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка“ (отнася се за съответната обособена позиция) следва да се разбира 1) издаване и разпространение и/или продажба на книги – за обособена позиция 1, и 2) производство и/или продажба на канцеларски, дидактични материали и др. стоки, предмет на обособена позиция 2, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
2. Минимални изисквания: Участникът следва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на съответната обособена позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При изпълнението на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за информация и комуникация, за да осигури публичност на финансирането от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тези мерки трябва да бъдат планирани и изпълнени в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност съгласно Приложение XII, т. 2.2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., както и изискванията относно техническите характеристики на мерките за информация и комуникация в съответствие с Глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014г.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/06/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административната сграда на район "Източен", гр. Пловдив

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. В случаите, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в ОВ на ЕС са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва