Деловодна информация
00272
1678 11/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
00272-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/64-публично-състезание-00272-2017-0006


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/64-публично-състезание-00272-2017-0006
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на готова храна/топъл обяд/ по проект „Топъл обяд за крайно нуждаещите се лица в община Ружинци" по Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-3.002 на територията на община Ружин
15800000      
Доставки

Поръчката е за доставка на готова храна/топъл обяд/ в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци". Готовата храна или "Топъл обяд" ще включва : супа, основно ястие и хляб. При реализирани на икономии се доставя и десет, пресни плодове и/или зеленчуци.
Стойността на един Топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб на едно лице е до 2,50 лв. с ДДС. Ястията се приготвят по заявка на възложителя определени от Сборник рецепти за заведения за обществено хранене, издателство Техника софия 1999 г. Общия брой на потребителите на ден е 740 лица.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
226625      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
15810000      
15500000      
15300000      
15200000      
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с. Ружинци, с.Гюргич, с.Черно поле, с.Плешивец, с.Дражинци, с.Бело поле, с.Дреновец, с.Тополовец, с. Динкова, община Ружинци, обл .Видин

Поръчката е за доставка на готова храна/топъл обяд/ в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ” по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).
*"готови храни" са полуфабрикатите, а под "полуфабрикат" се разбира „готова или полуготова храна, която е готова за консумация, след като се замрази или стопли, без да е нужно повече приготовление“.
Готовата храна или "Топъл обяд" ще включва : супа, основно ястие и хляб.
Стойността на един Топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб на едно лице е до 2,50 лв. с ДДС, която сума ще бъде заплащана на доставчика, която следва да съответства на стойността на вложените хранителни продукти и разходите за приготвяне на топлия обяд. При реализирани на икономии се доставя и десет, пресни плодове и/или зеленчуци. В посочената цена на хранителните продукти следва да бъдат калкулирани всички разходи на изпълнителя за доставката на готовата храна – Топъл обяд.
Ястията се приготвят по заявка на възложителя определении от Сборник рецепти за заведения за обществено хранене, издателство Техника софия 1999 г.
За транспортни разходи и пластмасови купички за доставка до обектите се заплаща на доставчика допълнително по 5 % от общата стойност на храноден.
Топлия обяд следва да се доставя до следните обекти на територията на община Ружинци, както следва:
1. с. Ружинци в сградата на общинска администрация–първи етаж, ул. „Георги Димитров” № 31;
2. с. Гюргич в сграда Читалище, ул."Георги Димитров" № 41
3. с. Плешивец в сграда кухня-столова, ул."Първа" № 27
4. с. Черно поле в сградата на училище с детска градина, ул."Георги Димитров" № 26
5. с. Дражинци в сградата на Здравен дом, ул."Георги Димитров" № 21.
6. с.Дреновец в сградата на Кметство Дреновец/Административна сграда/ – първи етаж, ул. „Георги Димитров” № 117;
7. с. Тополовец в сградата на Кметство Тополовец/Административно търговска сграда/- втори етаж, ул."Волгоград" № 12
8. с. Динково в сградата на Кметство Динково/Културен дом/- втори етаж, ул."Четвърта" № 5- всичките общинска собственост.
9. с. Бело поле в сградата на Здравна служба, ул."Милко Томов" № 1.
Общия брой на потребителите на услугата ще бъде 740 лица.
Топлия обяд ще бъде доставян всеки работен ден до 31.12.2017 г., или до изчерпване на количеството обяди и/или срока на одобрения за финансиране проект по програмата.
Възложителят си запазва правото:
• Да увеличава или намалява количествата, според необходимостите на обслужваният обект;
• Да не поръчва част от изброения асортимент в техническата спецификация;
• Да заявява продукти и артикули по собствена преценка или когато нормативен акт налага това, при условия, посочени в проекто – договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
226625      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

да


До срока за изпълнение на проекта „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ” .
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участника е необходимо да докаже, че разполага с обект за приготвяне на готова храна (обекти тип – кухня – майка /кетъринг), в които ще се извършва приготвянето на храната, отговарящи на действащите санитарно – хигиенни изисквания, притежаващи документи за регистрация в съответствие с чл.12 от Закона за храните, като представи копие на удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните. участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност, т.1) и се представя копие от удостоверението за регистрация на обект по ЗХ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит при изпълнението на доставки с предмет, сходен с предмета на поръчката, като в 3 (три) годишен предходен период, считано от крайния срок за подаване на офертите назад, трябва да има изпълнени минимум една дейност, свързани с приготвяне и доставка на готови храни.
Участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В, т.1б. и се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания, удостоверени с референции или други еквивалентни документи, издадени от възложителите на съответните дейности/доставки;
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Участника е необходимо да докаже, че разполага с обект за приготвяне на готова храна (обекти тип – кухня – майка /кетъринг), в които ще се извършва приготвянето на храната, отговарящи на действащите санитарно – хигиенни изисквания, притежаващи документи за регистрация в съответствие с чл.12 от Закона за храните, като представи копие на удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните. участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност, т.1) и се представя копие от удостоверението за регистрация на обект по ЗХ.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват. Участниците декларират съответното обстоятелството в ЕЕДОП - Образец №1.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.


1. Участникът следва да има изпълнена минимум една дейност, свързани с приготвяне и доставка на готови храни.
2. Участника да разполага с обект за приготвяне на готова храна (обекти тип – кухня – майка /кетъринг), в които ще се извършва приготвянето на храната, отговарящи на действащите санитарно – хигиенни изисквания.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/06/2017 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.12.2017-10.12.2017 г. и 01.12.2018 - 10-12-2018 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196 и последващи от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва