Деловодна информация
00325
1668 03/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
03/05/2017 (дд/мм/гггг)
00325-2017-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Свети Георги ЕАД 115576405
бул. Пещерско шосе 66
Пловдив BG421 4001 България
Христо Петков - специалист обществени поръчки +359 32602930
hristo_p1981@abv.bg +359 32644058

Интернет адрес/и

www.unihosp.com

http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170426eMdu4677429


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170426eMdu4677429
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични ревизии и профилактики, дежурства за техническо осигуряване при повреди и инциденти, както и извършването на текущи и/или о
50750000      
Услуги

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични ревизии и профилактики, дежурства за техническо осигуряване при повреди и инциденти, както и извършването на текущи и/или основни ремонти при необходимост в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, съгласно техническата спецификация на възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
390000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50750000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, База I - бул. Пещерско шосе №66 и База II - бул. Васил Априлов №15А.

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби, включващо периодични ревизии и профилактики, дежурства за техническо осигуряване при повреди и инциденти, както и извършването на текущи и/или основни ремонти при необходимост в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, съгласно техническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отстраняване на авария    10
Гаранционен срок на извършения ремонт    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
390000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с ? от първоначалната сума, с оглед обезпечение на оставащото време по договора... Виж допълнителна информация в точка VI.3) на Обявлението.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с ? от първоначалната сума, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Възложителят може да пристъпи към използване на увеличението на стойността на договора, включително в случаите, когато поради непредвиден обем сервизни дейности първоначалната стойност се разх?ди преди изтичането на първите 24 месеца от срока на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), участниците следва да са лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) или да притежават еквивалентна професионална регистрация в друга държава, която да е приложима за територията на Република България.
В тази връзка Възложителят изисква ЕЕДОП да бъде попълнен в част А "Годност”, подточка 1, с оглед установяване на спазването на изискванията за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) или еквивалентна регистрация.
При подписване на договор избраният изпълнител доказва спазването на изискването с представянето на заверено копие от документа, удостоверяващ професионалната регистрация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма

Няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. Да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.


1. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил успешно през последните три години минимум три услуги с предмет – еднакъв или сходен с предмета на поръчката. За сходни с предмета на поръчката се приемат услуги по абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби.
В рамките на процедурата по избор на изпълнител съответствието с това изискване се установява чрез ЕЕДОП, попълнен в раздел В "Технически и професионални способности”, подточка „1б)” с описание на договорите за извършените дейности.
При подписване на договор избраният изпълнител доказва спазването на изискването с представянето на списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът трябва да разполага с не по-малко от 6 (шест) технически лица, притежаващи образователна и професионална квалификация, съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001г. /обн. ДВ бр. 9/30.01.2001 г./ за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори" или еквивалентна квалификация, при което поне 4 (четири) лица да притежават втора степен или еквивалентна квалификация и удостоверения по електробезопасност или еквивалентна квалификация.
В рамките на процедурата по избор на изпълнител съответствието с това изискване се установява чрез ЕЕДОП, попълнен в раздел В "Технически и професионални способности”, подточка „6)”, с посочване на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, както и тяхната квалификация.
При подписване на договор избраният изпълнител доказва спазването на изискването с представянето на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Ангажираните технически лица трябва да притежават образователна и професионална квалификация съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001г. /обн. ДВ бр. 9/30.01.2001 г./ за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори" или еквивалентна квалификация.

1. В процедурата могат да участват лица, чийто предмет на дейност са и дейности по ремонти, профилактика и поддръжка на повдигателни (асансьорни) съоръжения; 2. Участникът следва да е лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП или еквивалентно; 3. Участникът да има възможност за осигуряване непрекъснато присъствие на квалифицирани сервизни специалисти на територията на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив – База 2 – Пещерско шосе №66, както и да изпълнява всички изисквания за осигуряване функционалното състояние на уредбите съгласно НБЕТНА; 4. Осигуряването на резервни части от изпълнителя се осъществява след предварително съгласуване с Възложителя или оторизирано за целта лице; 5. Мин. гаранционен срок на влаганите резервни части да е 6 месеца; 6. При извършване на всички дейности по абонаментното обслужване да се използва транспорт на изпълнителя, като само в случаи на обоснована необходимост да се правят ремонти извън базата на Възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/06/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/06/2017 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. "Пещерско шосе" №66, админситративна сграда, ет. 2.

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред, определен в ЗОП и ППЗОП. Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


По същото време след 2 години

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Продължава от Раздел II.2.7 Описание на подновяванията... "Възложителят може да пристъпи към използване на увеличението на стойността на договора, включително в случаите, когато поради непредвиден обем сервизни дейности първоначалната стойност се разх?ди преди изтичането на първите 24 месеца от срока на договора."
Посочената прогнозна стойност на поръчката е съобразена с опцията за удължаване срока на договора. Описаните хипотези в раздел "подновяване" и раздел "опции" се отнасят за една съща възможност на удължаване на срока на договора с 12 месеца при липса на нов договор със същия предмет. В този случай дейностите от обема на новите 12 месеца ще са в количествата, като за първите 24 месеца от срока на договора, намалени с 1/2.
2. Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 2% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от формите, предвидени в ЗОП - парична, банкова или застрахователна.
3. На основание чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП, възложителят поставя за изискване за отстраняване на участник, който е опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Възложителят прилага и задължителните основания за отстраняване, предвидени в ЗОП
4. Органите по чл. 47, ал.4 от ЗОП са Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, РИОСВ, РЗИ, Агенция по заетостта.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва