Деловодна информация
00272
1581 03/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
00272-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/62-публично-състезание-00272-2017


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/62-публично-състезание-00272-2017
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Ружинци” по три обособени позиции:
45233000      
Строителство

Строително-ремонтните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка са основната част от изпълнението на отделни участъци от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Ружинци и уличната мрежа в селата Дреновец и Ружинци и включват: Асфалтобетонови кърпежи. Фрезоване на асфалтова настилка, Преасфалтиране на отделни участъци, Почистване на банкети. Изрязване на храстова растителност и др.
Всички видове строително-монтажни работи ще се извършат при спазване на всички съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
360833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ОР на път VID2162 / I - 1, Ружинци - Белотинци / - Гюргич” от км. 1+300 до км. 2+750 и 3+748 до км. 4+275 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Гюргич, община Ружинци

Предмет на настоящата поръчка e основоне ремонт на пътна и улична мрежа, при следните видове работи:
- Изрязване пътна настилка от компрометирани участъци на пътната мрежа;
- Фрезоване пътна настилка от компрометирани участъци на пътната мрежа;
- Извозване отпадъчни строителни материали от компрометирани участъци на пътната мрежа до Регионално депо за битови отпадъци – Видин /за ОП №1 на 70 км., за ОП №2 и ОП №3 на 55 км./;
- Доставка и полагане на трошенокаменна настилка на пред-видените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Доставка и полагане на баластрена настилка на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Почистване (продухване) пътна основа на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Доставка и полагане на битумна емулсия (грундиране) на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Доставка и полагане на нов финален износващ пласт (слой) от 4 cm плътна асфалтобетонна смес на предви -дените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Валиране на положения финален износващ пласт (слой) от 4 cm плътна асфалтобетонна смес на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Обработка фуги с горещ битум на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Почистване на пътни банкети;
- Изрязване на храстовидна растителност по пътни банкети и пътни канавки;
- Събиране и извозване на изрязана на тревна и храстовидна растителност от пътни банкети и пътни канавки /до 1 км./;
- Почистване и ремонтиране на пътни канавки;
- Направа кофраж на компрометирани участъци от пътни канавки;
- Изработка, доставка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност ? 6-8 mm от стомана АIII на компромети-рани участъци от пътни канавки;
- Доставка и полагане на готов бетон марка В15 на компрометирани участъци от пътни канавки.
Критериите по-долу
 
ДА Предложен гаранционен срок    50
Срок на изпълнение на поръчката    50
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
108333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР на път VID2164 / III - 114, Дреновец - Ружинци / - Дражинци” от км. 0+050 до км. 1+300 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дражинци, община Ружинци

Предмет на настоящата поръчка e основоне ремонт на пътна и улична мрежа, при следните видове работи:
- Изрязване пътна настилка от компрометирани участъци на пътната мрежа;
- Фрезоване пътна настилка от компрометирани участъци на пътната мрежа;
- Извозване отпадъчни строителни материали от компрометирани участъци на пътната мрежа до Регионално депо за битови отпадъци – Видин /за ОП №1 на 70 км., за ОП №2 и ОП №3 на 55 км./;
- Доставка и полагане на трошенокаменна настилка на пред-видените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Доставка и полагане на баластрена настилка на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Почистване (продухване) пътна основа на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Доставка и полагане на битумна емулсия (грундиране) на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Доставка и полагане на нов финален износващ пласт (слой) от 4 cm плътна асфалтобетонна смес на предви -дените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Валиране на положения финален износващ пласт (слой) от 4 cm плътна асфалтобетонна смес на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Обработка фуги с горещ битум на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Почистване на пътни банкети;
- Изрязване на храстовидна растителност по пътни банкети и пътни канавки;
- Събиране и извозване на изрязана на тревна и храстовидна растителност от пътни банкети и пътни канавки /до 1 км./;
- Почистване и ремонтиране на пътни канавки;
- Направа кофраж на компрометирани участъци от пътни канавки;
- Изработка, доставка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност ? 6-8 mm от стомана АIII на компромети-рани участъци от пътни канавки;
- Доставка и полагане на готов бетон марка В15 на компрометирани участъци от пътни канавки.
Критериите по-долу
 
ДА Предложен гаранционен срок    50
Срок на изпълнение на поръчката    50
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
2500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР улична мрежа в 1. с. Дреновец: ул. „Патриарх Евтимий” от № 1 до № 12, ул. „Стефан Караджа” от № 1 до № 19, ул. „23 септември” от № 4 до № 11, ул. „Толбухин” от № 18 до № 36, ул. „Спортист” от № 2а 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, с.Дреновец, община Ружинци

Предмет на настоящата поръчка e основоне ремонт на пътна и улична мрежа, при следните видове работи:
- Изрязване пътна настилка от компрометирани участъци на пътната мрежа;
- Фрезоване пътна настилка от компрометирани участъци на пътната мрежа;
- Извозване отпадъчни строителни материали от компрометирани участъци на пътната мрежа до Регионално депо за битови отпадъци – Видин /за ОП №1 на 70 км., за ОП №2 и ОП №3 на 55 км./;
- Доставка и полагане на трошенокаменна настилка на пред-видените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Доставка и полагане на баластрена настилка на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Почистване (продухване) пътна основа на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Доставка и полагане на битумна емулсия (грундиране) на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Доставка и полагане на нов финален износващ пласт (слой) от 4 cm плътна асфалтобетонна смес на предви -дените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Валиране на положения финален износващ пласт (слой) от 4 cm плътна асфалтобетонна смес на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Обработка фуги с горещ битум на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа;
- Почистване на пътни банкети;
- Изрязване на храстовидна растителност по пътни банкети и пътни канавки;
- Събиране и извозване на изрязана на тревна и храстовидна растителност от пътни банкети и пътни канавки /до 1 км./;
- Почистване и ремонтиране на пътни канавки;
- Направа кофраж на компрометирани участъци от пътни канавки;
- Изработка, доставка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност ? 6-8 mm от стомана АIII на компромети-рани участъци от пътни канавки;
- Доставка и полагане на готов бетон марка В15 на компрометирани участъци от пътни канавки.
Критериите по-долу
 
ДА Предложен гаранционен срок    50
Срок на изпълнение на поръчката    50
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да му позволява извършване на строителни работи от предмет на настоящата поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник следва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие съответстващо за строежи трета категория по чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Доказване: Чрез попълване на ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, буква Б) ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, точка 5).
Преди сключване на договор за съответната обособена позиция на обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.
За сходни с тези на настоящата поръчка се приемат дейности по ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на улична и пътна мрежа.
2. Участника следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, за изпълнение на поръчка, както следва: - Машина за рязане на асфалт и бетон – 1 бр. ; - Транспортна техника – самосвал 10 тонeн и повече – 1 бр. ; - Валяк – 1 бр.; - Машина за продухване – 1 бр.
Забележка: Участникът следва да разполага с посочените минимални количества техническо оборудване независимо за колко обособени позиции ще подаде оферта – една или две обособени позиции.
3. Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както и с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: - Технически ръководител - с придобита професионална квалификация „Строителен инженер” или
„Строителен техник”, и Трудов стаж по специалността – минимум 3 години или еквивалентна специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност).; - Специалист - Контрол на качеството, с висше или средно техническо образование притежаващ Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.; - Специалист – Координатор по безопасност и здраве – притежаващ Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност).
За доказване на изискването по т. 1 участникът следва да попълни Списък на строителството в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква В, т. 1,буква „а”).
За доказване на изискването по т. 2. участникът представя: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, попълнена в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква „В”, т. 9).
За доказване на изискването по т. 3. участникът следва да попълни Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква В, т. 6,буква „б”).
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.


1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.
2. Участника следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, за изпълнение на поръчка, както следва: - Машина за рязане на асфалт и бетон – 1 бр. ; - Транспортна техника – самосвал 10 тонeн и повече – 1 бр. ; - Валяк – 1 бр.; - Машина за продухване – 1 бр.
3. Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както и с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: - Технически ръководител - с придобита професионална квалификация „Строителен инженер” или
„Строителен техник”, и Трудов стаж по специалността – минимум 3 години или еквивалентна специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност).; - Специалист - Контрол на качеството, с висше или средно техническо образование притежаващ Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.; - Специалист – Координатор по безопасност и здраве – притежаващ Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 2 (два) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: 1. банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя); 2. парична сума, преведена по банкова сметка Община Ружинци. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Ружинци” по три обособени позиции: Обособена позиция №.. ; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Ружинци и със срок на валидност–30 дни след окончателното приемане на работата по договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/06/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва