Деловодна информация
00425
1673 02/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
02/05/2017 (дд/мм/гггг)
00425-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД 105515902
ул.”Цар Симеон Велики” № 119
Видидн BG311 3700 България
Силвия Дамянова +359 94600691
mbal_vidin@abv.bg +359 94600691

Интернет адрес/и

http://www.mbal-vidin.com

http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Лечебно заведение по чл.9, ал.1, т.1 от ЗЛЗ

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин по две самостоятелно обособени спецификации
33140000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на две обособени позиции. Медицинските изделия и консумативи, които следва да бъдат доставяни са подробно описани в техническите спецификации. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на всяка от обособените позиции включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция . Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, включени в обособената позиция, за която е подадена офертата, не е основание за отстраняването на същата от участие в процедурата.Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по отделни номенклатурни единици от обособената позиция, въз основа на критерий за възлагане: “Оптимално съотношение цена/качество”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
620000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи, 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
33183200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Болнична аптека и склад за медицински изделия в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119

Ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи, разпределени на 5 групи номенклатурни единици, както следва:
1. Група 1 „Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване“;
2. Група № 2 „Тотално тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Униполарна глава тип МУР”;
3. Група № 3 „Тотално тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Биполарна глава”;
4. Група № 4 „Медицински консумативи“ и
5. Група № 5 „Медицински консумативи остеосинтеза за горен крайник
Артикулите от всяка група са подробно описани в техническото задание по обособената позиция.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предлаганите медицински изделия    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

Хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционен блок 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33169000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Болнична аптека и склад за медицински изделия в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119

Необходима е доставка на:
- Монофиламентни полипропиленови платна. с размери 6х11 см./0,14мм – 145 бр.
- Монофиламентни полипропиленови платна с размери 15х15см/0,14мм- 16 бр. и
- Монофиламентни полипропиленови платна с размери 30х30см/0,20мм-2бр.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предлаганите медицински изделия    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да притежават разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия за оферираните продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка.
За доказване на съответствието с горепосоченото минимално изискване на етап подаване на оферта участниците попълват ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, подраздел „А: Годност“, а при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП може да бъде изискано участник да представи копия на съответните лицензи и разрешителни. При сключване на договор избраният изпълнител задължително представя копия от съответните лицензи и разрешителни, които да му позволяват извършването на доставките, за които участва, предмет на настоящата поръчка. Възложителят приема, че е налице правото да бъде извършена съответната доставка, когато съответният изпълнител представи доказателство, че е производител на съответното ведицинско изделие или пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор за дистрибуция или други документи включително от упълномощени представители на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия – оригинал или нотариално заверено копие.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка, която е еднаква или сходна с предмета на номенклатурите от обособената позиция на обществената поръчка, за която участва, и изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, и при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП - доказателство за извършената/ните доставка/и. Като доказателство за извършената/ните доставка/и Възложителят ще приеме удостоверения или други документи, издадени от получателите на доставките, които съдържат информация за предмета на доставките, стойности и дати на изпълнение.
За доказване на съответствието с горепосоченото минимално изискване на етап подаване на оферта участниците попълват ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, подраздел „В: Технически и професионални способности“, т. 1а, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 16 от ЕЕДОП заедно с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.


минимум една доставка, която е еднаква или сходна с предмета на номенклатурите от обособената позиция на обществената поръчка, за която участва, и изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, и при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП - доказателство за извършената/ните доставка/и.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Задължение за представяне на гаранция,обезпечаваща изпълнението възниква само за участника, определен за изпълнител.
Гаранцията,обезпечаваща изпълнението е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за обществената поръчка.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Правилата за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията са описани в документацията и договора. Заплащането на стоките по договора се извършва по банков път, отложено – до 30 дни след доставката и представяне на описаните в документацията документи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/06/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/06/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 т. 1 и т. 4 от ЗОП.
2.Свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
3.Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I, чл. 197 , ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва