Деловодна информация
00425
1672 02/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
02/05/2017 (дд/мм/гггг)
00425-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД 105515902
ул.”Цар Симеон Велики” № 119
Видидн BG311 3700 България
Силвия Дамянова +359 94600691
mbal_vidin@abv.bg +359 94600691

Интернет адрес/и

http://www.mbal-vidin.com

http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Лечебно заведение по чл.9, ал.1, т.1 от ЗЛЗ

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД – ВИДИН И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" - АД, ГР.ВИДИН
33600000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на три обособени позиции. Лекарствените продукти и медицинските изделия, които следва да бъдат доставяни са подробно описани в техническата спецификация. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на всяка от обособените позиции включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция . Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, включени в обособената позиция, за която е подадена офертата, не е основание за отстраняването на същата от участие в процедурата.Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по отделни номенклатурни единици от обособената позиция, въз основа на критерий за възлагане: “Най-ниска цена”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на позитивния лекарствен списък 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
33610000      
33141510      
33622000      
33641000      
33630000      
33660000      
33670000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Болнична аптека и склад за медицински изделия в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119

Лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на позитивния лекарствен списък, подробно описани в техническата спецификация. Количествата на лекарствените средства за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин , посочени в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта, са предвидени за нуждите на болницата за срок до 12 месеца от сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. В предмета на обособената позиция се включват лекарствени продукти от следните групи: Храносмилателна система и метаболизъм, Кръв и кръвотворни органи, Сърдечно съдова система, Дерматологични средства, Пикочо-полова система и полови хормони, Хормонални препарати, Антиинфекциозни продукти, Мускулно - скелетна система, Нервна система,Дихателна система, Сензорни органи и др., подробно описани в техническата спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
845000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

Лекарствени продукти, които не са включени в Приложение № 2 на позитивния лекарствен списък 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
33610000      
33141510      
33622000      
33641000      
33630000      
33660000      
33670000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Болнична аптека и склад за медицински изделия в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119

Лекарствени продукти, които не са включени в Приложение № 2 на позитивния лекарствен списък, подробно описани в техническата спецификация.Количествата на лекарствените средства за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин , посочени в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта, са предвидени за нуждите на болницата за срок до 12 месеца от сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. В предмета на обособената позиция се включват лекарствени продукти от следните групи: Храносмилателна система и метаболизъм, Кръв и кръвотворни органи, Сърдечно съдова система, Дерматологични средства, Пикочо-полова система и полови хормони, Хормонални препарати, Антиинфекциозни продукти, Мускулно - скелетна система, Нервна система, Антипаразитни продукти, Дихателна система, Сензорни органи и др., подробно описани в техническата спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
149000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

Медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр.Видин 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
33141500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Болнична аптека и склад за медицински изделия в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119

Медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр.Видин, подробно описани в техническата спецификация.Количествата на медицинските изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин , посочени в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта, са предвидени за нуждите на болницата за срок до 12 месеца от сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. В предмета на обособената позиция се включват медицински изделия от следните групи: Low flux за възрастни Тип А/ с лъчева стерилизация/, Фистулни игли, Централни венозни катетри и Дезинфекционни разтвори, кръвни линии и апирогенни филтри
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
106000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.За участие по Обособена позиция № 1 – лекарствени продукти включени в Приложение № 2 на позитивния лекарствен списък и Обособена позиция № 2 - лекарствени продукти, които не са включени в Приложение № 2 на позитивния лекарствен списък,участниците следва да отговарят на следните минимални изисквания:
-Участникът следва да разполага с Разрешение за употреба /РУ/ на ЛП.В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба /РУ/ на ЛП през 2017/2018г., участникът представя декларация, че количествата от ЛП ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изтичане срока на договора, в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ;
-Участникът следва да разполага свалидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, с приложение за лекарствените продукти за които се отнася.
-Участникът следва да разполага сЛицензия по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за участниците, които предлагат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и прекурсори;
-Участникът следва да разполага с Разрешение за производство на лекарствени продукти, в случаите когато участникът е производител;
2. За участие пообособена позиция № 3 – медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин,участниците следва да отговарят на следните минимални изисквания:
-Участникът следва да разполага свалидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия, за които се отнася.
За доказване на съответствието с горепосоченото минимално изискване на етап подаване на оферта участниците попълват ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, подраздел „А: Годност“, а при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП може да бъде изискано участник да представи копия на съответните лицензи и разрешителни. При сключване на договор избраният изпълнител задължително представя копия от съответните лицензи и разрешителни, които да му позволяват извършването на доставките, за които участва,предмет на настоящата поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка, която е еднаква или сходна с предмета на номенклатурите от обособената позиция на обществената поръчка, за която участва, и е изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената/ните доставка/и. Като доказателство за извършената/ните доставка/и Възложителят ще приеме удостоверения или други документи, издадени от получателите на доставките, които съдържат информация за предмета на доставките, стойности и дати на изпълнение.
За доказване на съответствието с горепосоченото минимално изискване на етап подаване на оферта участниците попълват ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, подраздел „В: Технически и професионални способности“, т. 1а, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 16 от ЕЕДОП и при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под „сходни с предмета на номенклатурата“ се разбират лекарствени продукти или медицински изделия със същестото преназначение и резултат, като описаните.


минимум една доставка, която е еднаква или сходна с предмета на номенклатурите от обособената позиция на обществената поръчка, за която участва, и е изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената/ните доставка/и.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Задължение за представяне на гаранция,обезпечаваща изпълнението възниква само за участника, определен за изпълнител н
Гаранцията,обезпечаваща изпълнението е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за обществената поръчка. Гаранцията се оформя в два документа, както следва гаранция за срочно и качествено изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора за общесвена поръчка и гаранция за обезпечаване на гаранционното обслужване по изпълнение на договора в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора за обществена поръчка.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Правилата за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията са описани в документацията. Заплащането на стоките по договора се извършва по банков път, отложено – до 30 дни след доставката и представяне на описаните в документацията документи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/06/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/06/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и на чл. 55, ал. 1 т. 1 и т. 4 ЗОП.
2.Свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
3.Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва