Деловодна информация
01270
№РПД17-ДИ05-129-1 28/04/2017 (дд/мм/гггг)
не
01270-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0001696327053
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница №51
София BG411 1517 България
Лилия Геринска-Гл. юрисконсулт +359 28146162
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.zop1.bg/organization/bid/1000253


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000253
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Организиране на еднодневни екскурзии и лагери за деца на територията на Р. България“ с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“
63500000      
Услуги

„Организиране на еднодневни екскурзии и лагери за деца на територията на Р. България“ с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“ , включваща следните дейности: организиране на три броя еднодневни екскурзии - гр. София, гр. Враца, с . Макоцево и два броя летни лагери - в гр. Банско и гр. Китен.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
89166      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
63500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Република България

Настоящата обществена поръчка е с предмет на организиране на три броя еднодневни екскурзии /гр. София, гр. Враца и с. Макоцево/ и организиране на два броя летни лагери - в гр. Банско и в гр. Китен.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
89166      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
19

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Организиране на еднодневни екскурзии и лагери за деца на територията на Р. България“ с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“

При провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на основание чл. 181 ал. 2 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава лиценз за туроператор и/или агент, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство, и/или аналогичен официален документ издаден от страна членка на ЕС, и/или аналогичен документ на участник – член на трета държава извън ЕС – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, удостоверяващо извършването на такава дейност. Участникът (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това обстоятелство, като посочва номер на лиценз, дата и кой е издателя на лиценза. Участникът декларира тези обстоятелства съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията. Това обстоятелство се доказва от избрания изпълнител преди сключване на договора с представяне на съответния документ пред Възложителя в превод на български език, когато документът не е издаден на български език.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не изисква в настоящата процедура.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците декларират Списък на услугите, идентични с предмета на поръчката, който списък се попълва в съответния раздел от ЕЕДОП. Под „дейности с предмет и обем, идентични с тези на поръчката“, следва да се разбира: извършването на туроператорска и/или агентска дейност в организиране на еднодневни екскурзии и лагери за деца.
В ЕЕДОП участникът декларира и издадените удостоверения/ или друг документ за добро изпълнение към съответната описана услуга/, като се посочва стойност, дата и получателя, който е издател на удостоверението или документ за добро изпълнение.


Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични с тези на поръчката, /минимум пет или повече изпълнени услуги, от които минимум 3 лагера и минимум 2 екскурзии/ през последните 3 години, и минимум пет удостоверения за надлежно изпълнение, напълно идентични с описаните услуги от списъка в ЕЕДОП, считано от датата на подаване на офертата. Участниците следва да притежават следните валидните сертификати: Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, отговарящ на предмета на поръчката–туроператорска и/или турагентска дейност. Сертификатът трябва да е издаден от съответните органи,посочени в одобрената документация. Възложителят приема еквивалентни сертификати,издадени от органи,установени в други държави-членки. В съответния раздел на ЕЕДОП се декларират № на сертификат, серия и за какво е издаден сертификата. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството,когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът следва да притежава застраховка със застрахователно покритие, съгласно действащата нормативна уредба. В съответния раздел на ЕЕДОП се декларират № на застрахователната полица, вид застраховка, застраховател, застрахован, застрахователно покритие, срок на застраховката, лимит на обезщетение. Участникът следва да разполага със собствени или наети МПС,минимум 2 броя,в техническа изправност. Превозът да има издадено Удостоверение или еквивалентен документ за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU).Превозът да има издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на МПС от съответния компетентен орган в Р. България, като за регистрирани лица по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, от министър на транспорта,информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице. Водачите на съответните МПС да притежават най-малко две години професионален опит и да са на възраст не по-малка от 25 години. . В съответния раздел на ЕЕДОП се декларират № на индивидуалното МПС, модел и собственик на МПС. При организиране на летните лагери Изпълнителя се задължава да осигури настаняване за престой и нощувка,както следва: категория минимум „три звезди“ за хотела и минимум „две звезди“ за заведението за хранене. Качеството на хранителните продукти трябва да е съобразено с нормативните изисквания, посочени в одобрената документация и техническата спецификация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция обезпечаваща изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т. 2.1. от договора. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в д-ята за участие или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Доп. информ. в т.37 и т.38 от д-ята за участие. Гаранцията под формата на парична сума да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG24SOMB91303326305301; BIC:SOMBBGSF; при банка:Общинска банка, гр. София, финансов център „Мария Луиза“ 88, титуляр на сметката: Столична община – район „Подуяне“
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Гр. София, Столична община - район "Подуяне", административна сграда, етаж 3-заседетелна зала №321

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и от т.3 до т.5 включително от ЗОП.
2. В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
3. Участникът е длъжен да покрие всички изисквания на техническите спецификации, техническото предложение, приложенията към него и ценовото предложение, посочени от Възложителя.
4. Участник, който не изпълни минималните изисквания на одобрената документацията, минималното съдържание и изсквания на техническото и ценово предложение, които не са съобразени с техническите спецификации, или изискванията за лично състояние се отстраняват от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва