Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП29(1) 28/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
28/04/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0032 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки +359 32656752
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170424SlIT4693184
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставки на дезинфекциращи препарати за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“, по 2 обособени позиции.
24455000      
Доставки

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на стоките по обособените позиции, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения - неразделна част от документацията за обществената поръчка. Поръчката е с 2 обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция № 1 (ОП1) „Доставки на дезинфекциращи препарати за професионална употреба“;
- Обособена позиция № 2 (ОП2) „Доставки на препарати за ръчна дезинфекция“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
240000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Доставки на дезинфекциращи препарати за професионална употреба 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24455000      
24312220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на дезинфекциращи препарати за професионална употреба, в съответствие с техническата спецификация за ОП 1. Приблизителни количества за 1 година, както следва:
1. Натриев хипохлорит, съдържание на активен хлор min. 80г/л. Доставка на опаковка до 1 л. -1000 л;
2. Препарат за почистване и обеззаразяване на водоустойчиви повърхности, с миещо и дезинфекциращо действие, включително бактерицидно, фунгицидно, туберколоцидно и вирусоцидно действие (HBV и HIV), също и доказана ефективност срещу хепатитни вируси. Състав: комбинация от алдехиди, четвъртити амониеви соли (без формалдехид). Доставка на опаковка над 5 литра. Свойства на работния разтвор: да не уврежда третираните повърхности - широка съвместимост с материали; да притежава приятен мирис и време на експозиция до 1 час; след употреба да не вреди на здравето и да не дразни очите, дихателните пътища и кожата; да има срок на годност не по-кратък от 5 дни. - 12000 л, при 1% на работния разтвор;
3. Препарат за хлориране на басейнови води. Действие: да унищожава бактерии и водорасли. Изисквания: да е под формата на гранули или таблетки, да съдържа активен хлор min 50%, да е бързо и напълно разтворим (бърз хлор), да не образува утайка, да е издръжлив на слънчеви лъчи, да е възможна употребата му чрез дозаторна помпа. Доставка на опаковка до 5 кг. - 700 кг;
4. Препарат за поддържане на рН на водата. Изисквания: да е под формата на гранули или таблетки, да е бавно разтворим (период на разтваряне от 5 до 7 дни). Доставка на опаковка до 5 кг. - 800 кг;
5. Алгицид за обработка на басейнови води. Действие: да унищожава водорасли. Изисквания: да е под формата на течност, да не е токсичен, да съдържа активно вещество на база на четиривалентен амоний, да има период за съхранение не по-малко от 1 г. Доставка на опаковка до 5 л. - 900 кг;
6. Избистрящ препарат за басейнови води. Действие: да утаява твърдите частици, попаднали във водата на басейна. Изисквания: да има коагулиращо действие, да е под формата на течност, без миризма, стабилен на въздуха (да не взаимодейства с химичните елементи, влизащи в състава на въздуха, да не променя цвета и химичния си състав), да е възможна употребата му чрез дозаторна помпа. Доставка на опаковка до 5 л.- 250 кг;
7. Редуктор на pH за басейнови води. Действие: да намалява нивото на рН. Изисквания: да е под формата на течност, да е лесно разтворим във вода (период на разтваряне в студена вода до 2 часа), да съдържа активно вещество натриев хидрогенсулфат min 90%, да е възможна употребата му чрез дозаторна помпа. Доставка на опаковка до 5 л.- 130 кг;
8. Препарат за повишаване на pH за басейнови води. Действие: да повишава нивото на рН. Изисквания: да е под формата на течност, да е лесно разтворим във вода (период на разтваряне в студена вода до 2 часа), да съдържа активно вещество натриев карбонат min 90%, да е възможна употребата му чрез дозаторна помпа. Доставка на опаковка до 5 л. - 90 кг;
9. Препарат за дезинфекция на затворени помещения чрез опушване (фумигация), срещу мухъл, плесени и бактерии, с бактерицидно и фунгицидно действие, с приложение в хранителната промишленост, обществени сгради и бита. Да съдържа активно вещество о-фенилфенол (ортофенилфенол) min 20%. Доставка на опаковка 120-200гр. - 20бр х 0,120кг;
10. Препарат за дезинфекция на затворени помещения чрез опушване (фумигация), срещу мухъл, плесени и бактерии, с бактерицидно и фунгицидно действие, с приложение в хранителната промишленост, обществени сгради и бита. Да съдържа активно вещество о-фенилфенол (ортофенилфенол) min 20%. Доставка на опаковка 200-400гр. - 10бр х 0,200кг.
Посочените количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
188333.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок (1+1г.), обем и обща стойност, при условията, посочени в чл. 22 на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.Договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност за ОП 1, за 1 година, е 94166.67 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (188333,34лв) е с включено предвиденото подновяване.

II.2) Описание 1

Доставки на препарати за ръчна дезинфекция 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24455000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Периодични доставки на препарати за ръчна дезинфекция, в съответствие с техническата спецификация за ОП 2. Приблизителни количества за 1 година, както следва:
1. Препарат за хигиенна дезинфекция на ръце: с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, с кратка експозиция и приятен аромат. Доставка на опаковка до 1 л. - 1 550 л;
2. Препарат за хигиенна дезинфекция на ръце без отмиване: с бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. Доставка на флакони до 750 мл. с дозатор - 130бр. х 0,750 л;
3. Препарат за дезинфекция на повърхности: със съдържание на хлор и комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, включително бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. Доставка на опаковка до 1 л/кг. - 125 л/кг., при 0,04% на работния разтвор;
4. Препарат за дезинфекция на повърхности: без съдържание на хлор и комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, включително бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. Доставка на опаковка до 1 л/кг. - 740 л/кг., при 0,5% на работния разтвор;
5. Препарат за дезинфекция на санитарен фаянс: със съдържание на хлор и комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, включително бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. Доставка на опаковка до 1 л/кг. - 35 л/кг., при 0,04% на работния разтвор;
6. Препарат за дезинфекция на санитарен фаянс: без съдържание на хлор и комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, включително бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. Доставка на опаковка до 1 л/кг. - 120 л/кг., при 1% на работния разтвор;
7. Препарат за дезинфекция на съдове и прибори за хранене: със съдържание на хлор и комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, включително бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. Доставка на опаковка до 1 л/кг. - 210 л/кг., при 0,04% на работния разтвор;
8. Препарат за дезинфекция на съдове и прибори за хранене: без съдържание на хлор и комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, включително бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. Доставка на опаковка до 1 л/кг. - 120 л/кг., при 0,5% на работния разтвор;
9. Препарат, приложим при епидемични случаи: със съдържание на хлор и комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, включително бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно действие и с широк спектър на действие. Доставка на опаковка до 1 л/кг.- 70 л/кг., при 0,04% на работния разтвор;
10. Препарат за дезинфекция на бели и цветни текстилни тъкани (работно облекло, спално бельо, кърпи и др.), с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. Доставка на опаковка до 1 л/кг. - 50 л/кг., при 0,5% на работния разтвор;
11. Препарат за дезинфекция на медицински инструменти, с бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. Доставка на опаковка до 1 л/кг.- 20 л/кг., при 1% на работния разтвор;
12. Калциев хипохлорит (хлорна вар) на прах. Доставка на опаковка до 5 кг.- 1410 кг.
Посочените количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
51666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок (1+1г.), обем и обща стойност, при условията, посочени в чл. 22 на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.Договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност за ОП 2, за 1 година, е 25833,33 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (51666,66лв) е с включено предвиденото подновяване.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставя
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществява след предварителна заявка от страна на общинските заведения, подавани на изпълнителя в писмен вид по факс или e-mail. Доставките ще се извършват франко посочен във всяка конкретна заявка административен адрес на територията на град Пловдив. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно проекта на договор – неразделна част от документацията, както и техническото и ценово предложения на изпълнителя.
Изпълнителят се задължава да организира изцяло за своя сметка ежемесечното събиране и транспортиране на отпадъците от доставените стоки, в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).В техническото предложение участниците трябва да опишат организацията по събиране и транспортиране на отпадъците, съгласно указанията, дадени в Раздел VІІІ от документацията на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/06/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка. Предвид предвиденото подновяване, максималният срок на договора е 2 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 ППЗОП.
При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП - оценяването ще се извърши преди разглеждането на документите, свързани с личното състояние.
Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител на съответна обособена позиция, ще е със срок на действие 1 година. Прогнозната стойност на поръчката за 1 г. е в размер на 120 000 лева без ДДС, съответно: За ОП 1 – 94166,67 лева без ДДС; За ОП 2 – 25833,33 лева без ДДС. Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок (1+1г.), обем и обща стойност, при условията, посочени в чл. 22 на проекта на договор. Предвид, че се предвижда подновяване на договора, на основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената в обявлението прогнозна стойност е с включено предвиденото подновяване.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на: 4 % (четири процента) от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 ЗОП, в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаването/усвояването на гаранцията следва да бъдат съобразени със срока на действие и условията на проекта на договор.
Оферти могат да бъдат подавани както за една, така и за всички обособени позиции на поръчката. На основание чл. 47, ал. 10 ППЗОП, при участие за повече от една обособена позиция, възложителят допуска представяне на едно заявление за участие – документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва