Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП30-1 28/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
28/04/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл.Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Валентина Палазова - юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки +359 32656780
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170419Flpz4653245
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти, собственост на Община Пловдив“, по две обособени позиции
09310000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчката e доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти, собственост на Община Пловдив, по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Улично осветление и светофарни уредби“
Обособена позиция №2: „Общински предприятия, социални заведения и други обекти, собственост на община Пловдив“
Възложителят ще бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
Количеството ел.енергия е прогнозирано въз основа на потреблението на Възложителя за 12 месечен отчетен период, посочено в Приложение №1 (за ОП №1) и Приложение №2 (за ОП №2), които са неразделна част от документацията на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2825622.93      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Улично осветление и светофарни уредби 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти, собственост на Община Пловдив“, а именно : Улично осветление и светофарни уредби.
Възложителят ще бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
Количеството ел.енергия е прогнозирано въз основа на потреблението на Възложителя за 12 месечен отчетен период, посочено в Приложение №1, кето е неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1873088.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Общински предприятия, социални заведения и други обекти, собственост на община Пловдив 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Предметът на настоящата обществена поръчката e доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти, собственост на Община Пловдив, а именно: Общински предприятия, социални заведения и други обекти, собственост на община Пловдив.
Възложителят ще бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
Количеството ел.енергия е прогнозирано въз основа на потреблението на Възложителя за 12 месечен отчетен период, посочено в Приложение №2, което е неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
952534.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Годност (правоспособност) за упржняване на професионална дейност:
Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл.39 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група.
Документи за доказване:
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълтнител, заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия, съгласно чл.39 от ЗЕ, включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“.
Когато участникът е обединение, документите се представят само за участника, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Документът се представя в официален превод, ако не е на български език.
На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част IV, раздел А, т.1 от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни“ доставки с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира доставка на електрическа енергия.
Документи за доказване:
1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. Участниците попълват Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т.1 „б“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2..Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказателство за извършената доставка/и. Доказателство за извършената доставка/и се представя под формата на документ, издаден от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.


Изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно документацията към обществената поръчка и проекта на договора – Приложение №4, както и в съответствие с действащото законодателство и утвърдените правила в областта на енергетиката.
Местата, на които ще се доставя електрическа енергия, са съгласно Приложение №1 (за ОП №1) и Приложение №2 (за ОП №2), които са неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Средствата за настоящата обществена поръчка се осигуряват от бюджета на Община Пловдив и звената на Общинска бюджетна издръжка.
Финансовите условия и условията за сключване на договор са определени в Раздел II - "Условия на обществената поръчка", от документацията към поръчката.
Гаранции за изпълнение:
Преди сключване на договор, определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/06/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Пловдив - гр.Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов №1, ет.3, стая №36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Обявление за следваща обществена поръчка ще бъде публикувано 2 (месеца) преди изтичане на договора за възлагане на настоящата обществета поръчка.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от поле II.1.6.)
Оферти могат да бъдат подавани за ОП №1, за ОП №2 и за двете обособени позиции, по преценка на участниците.
------------------------------------------
Продължение от поле III. 2.2.)
Гаранции за изпълнение:
Гаранцията за изпълнение може да бъде предоставена в една от следните форми:
-парична сума;
-банкова гаранция;
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията, която се представя под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.Основания за задължително отстраняване от процедурата:
Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
2. Други основания за отстраняване.
Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по реда на ЗОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
Информация, свързана с основанията за отстраняване се попълва в Част III от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва