Деловодна информация
00896
75 24/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
24/04/2017 (дд/мм/гггг)
00896-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЕКО МЕДЕТ ЕООД 112067709
ул. Георги Бенковски № 7, ет. 2
Панагюрище BG423 4500 България
д-р Ясен Христов +357 64030
ekomedet@abv.bg +357 64030

Интернет адрес/и

www.ekomedet.com

http://ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170424EVkW302089


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ekomedet.com/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет”
90000000      
Услуги

Общата цел на настоящата обществена поръчка е изпълнение на работен проект „Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет”, приет от Междуведомствения експертен съвет към Министерството на икономиката с Протокол № 115/22.11.2016 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
412628.14      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
90700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

На територията на и в района около котлована на рудник „Медет“, находящ се в близост до с. Панагюрски колонии, на ок. 10-15 км от гр. Панагюрище, област Пазарджик.

В обхвата на ОП № 1 са включени следните основни дейности:
1/ Геодезически дейности: доставка и монтаж на репери; геодезична снимка - релеф на площ и сигнализиране на опорни точки;
2/ Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания;
3/ Мониторинг: изследване на хоризонтални и вертикални деформации; заснемане на водно ниво в котлована - 1 брой х 4 пъти годишно /за три години/; оглед и оценка на състоянието на рудника - 2 пъти годишно и извънредно при нужда поради проливни дъждове, земетръс и др.; изготвяне на годишни доклади от проведения мониторинг от всички части – за първата и втората година, а в края на срока на изпълнение - общ доклад за изпълнените дейности по мониторинг за целия 3-годишен период.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
375577.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай на необходимост Възложителят може да възложи непредвидени в количествено-стойностната сметка количества/обеми или видове работи на обща стойност до 4 на сто от цената за изпълнение.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В случай на необходимост Възложителят може да възложи непредвидени в количествено-стойностната сметка количества/обеми или видове работи на обща стойност до 4 на сто от цената за изпълнение.

II.2) Описание 1

Изпълнение на професионални водолазни услуги, свързани с осъществяване мониторинг на водите в котлована на рудник „Медет” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
90700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

На територията на и в района около котлована на рудник „Медет“, находящ се в близост до с. Панагюрски колонии, на ок. 1

В обхвата на ОП № 2 са включени следните основни дейности:
1/ Изготвяне на подводна снимка с ехолот на дъното на котлована – 1 брой (само през първата година);
2/ Доставка и поставяне на понтон, доставка и монтаж на рейка/лата;
3/ Вземане на 7 броя водни проби през 30 м. от водолазна група и извършване на изследвания на химическия състав на водните проби - 1 път годишно за всяка година от срока на изпълнение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37050.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай на необходимост Възложителят може да възложи непредвидени в количествено-стойностната сметка количества/обеми или видове работи на обща стойност до 4 на сто от цената за изпълнение
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В случай на необходимост Възложителят може да възложи непредвидени в количествено-стойностната сметка количества/обеми или видове работи на обща стойност до 4 на сто от цената за изпълнение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, съобразно определения минимален общ оборот за обособената позиция, за която участва.
2. Всеки участник трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за съответната обособена позиция, за която участва, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2.1. Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за ОП № 1 се разбира: извършване на мониторингови дейности или изследване на състоянието на действащи, в процес на техническа ликвидация/консервация или технически ликвидирани/консервирани обекти на рудодобива, които дейности/изследване включват най-малко: а) геодезични замервания и б) инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, които замервания/проучвания са извършвани в: подземни или открити рудници и участъци; обогатителни фабрики; хвостохранилища; насипища; бункерни стопанства и претоварни бази; водопречиствателни станции, свързани с добива, транспорта и преработката на руди.
2.2. Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за ОП № 2 се разбира: извършване на подводни работи с използване на водолазно оборудване и труд, представляващи: а) подводно-технически водолазни работи, които се изпълняват при обследване/проучване, строителство и обслужване на хидротехнически, навигационни и други подводни съоръжения, включително местостоянки и кейове, оглед и почистване на акваториите и/или б) водолазни работи/дейности за обезпечаването на научни изследвания и изпитвания, при които се извършват най-малко огледи/заснемане, вземане на проби и монтаж на рейка или др.п. на дъното на водния обект. Съгласно § 2, т. 9 от ДР на ЗМПВВППРБ „Водолазна дейност“ е всяка дейност под повърхността на водата с военна, стопанска или изследователска цел, при която човек използва дихателно съоръжение за повече от едно вдишване, или която се осъществява от съоръжения, управлявани от разстояние.
Документи за доказване:
- за изискването по т. 1 - удостоверение от банка и/или заверени копия на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, за последните три приключили финансови години, и/или справка за общия оборот;
- за изискването по т. 2 - удостоверение от банка и/или справка за реализирания специализиран оборот, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
В случай че годишните финансови отчети или техни съставни части (от които да е виден общият оборот) са налични в електронен формат и са публикувани в публичен регистър, и участникът е посочил информация за органа, който поддържа този регистър, Възложителят не изисква тяхното представяне под формата на заверени копия.
На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част ІV, Раздел Б от ЕЕДОП


1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:
1.1. за ОП № 1 - 500 000 (петстотин хиляди) лева;
1.2. за ОП № 2 - 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева.
Минимален специализиран (конкретен) оборот:
2. Участникът трябва да имаминимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за съответната обособена позиция, за която участва, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:
2.1. за ОП № 1 - 200 000 (двеста хиляди) лева;
2.2. за ОП № 2 - 30 000 (тридесет хиляди) лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът в процедурата следва да има опит в успешното изпълнение на минимум 2 (две) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция от обществената поръчка, за която участва.
1.1. Под „сходни дейности“ с предмета и обема на ОП № 1 се разбира извършването на мониторингови дейности или изследване на състоянието за период, не по-малък от 12 месеца, включващи периодичен/но /през интервали време или поне два пъти годишно/ или текущ/о /ежемесечно или на друг интервал/ мониторинг или изследване на: действащи, в процес на техническа ликвидация/консервация или технически ликвидирани/консервирани обекти на рудодобива, които дейности/изследване включват най-малко: а) геодезични замервания и б) инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, които замервания/проучвания са извършвани в: подземни или открити рудници и участъци; обогатителни фабрики; хвостохранилища; насипища; бункерни стопанства и претоварни бази; водопречиствателни станции, свързани с добива, транспорта и преработката на руди.
1.2.Под „сходни дейности“ с предмета и обема на ОП № 2 се разбира извършването на подводни работи с използване на водолазен труд, представляващи: а) подводно-технически водолазни работи, които се изпълняват при обследване/проучване, строителство и обслужване на хидротехнически, навигационни и други подводни съоръжения, включително местостоянки и кейове, оглед и почистване на акваториите и/или б) водолазни работи/дейности за обезпечаването на научни изследвания и изпитвания, при които се извършват най-малко огледи/заснемане, вземане на проби и монтаж на рейка или др.п. на дъното на водния обект.
2. Инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката
3. Системи и стандарти за управление на качеството и за опазване на околната среда
4. Персонал за изпълнение на поръчката
Документи за доказване:
- за изискването по т. 1 - списък на изпълнените идентични или сходни услуги, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги;
- за изискването по т. 2- декларация за уредите, съоръженията и оборудването, които ще са на негово разположение за изпълнение на съответната обособена позиция от поръчката, като посочва информацията, необходима за преценка на тяхното техническо съответствие с изискванията на Възложителя и за правилното им индивидуализиране – когато това е приложимо;
- за изискването по т. 3 - заверени копия на валидни сертификати или еквивалентни документи за внедрени системи за съответната обособена позиция, или еквивалентни мерки, с посочения обхват съобразно предмета на обособената позиция, за която участва;
- за изискването по т. 4 - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който са посочени данни, доказващи изпълнението на съответните минимални изисквания за образование, професионална компетентност и правоспособност за съответната обособена позиция за всеки член на екипа.
На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част ІV, раздели В и Г от ЕЕДОП.


1. Участникът трябва да е изпълнил успешно: 1.1. за ОП № 1 – минимум 2 дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция; 1.2. За ОП № 2 – минимум 2 дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция.
2. Участникът трябва да разполага със следните минимални инструменти, съоръжения и техническо оборудване: 2.1. За ОП № 1: а) геодезически уреди - тотална станция, GPS устройство; б) геоложки уреди - голожки компас, чук на Schmidt или еквивалентен; в) автосонда; г) пакерно устройство; д) помпа тип „Крелиус”; е) ерлифт; 2.2. За ОП № 2: водолазно оборудване, включващо: а) водолазен костюм за работа в агресивни води – минимум 2 бр.; б) апаратура за надземно наблюдение с аудио-видео комуникация на подводните работи – минимум 1 комплект; в) надуваема лодка – четириместна с мотор.
3. Участникът трябва да прилага минимум следните системи и стандарти: 3.1. За ОП № 1: а) за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или по-нова версия, или еквивалентно; и б) за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 или по-нова версия, или еквивалентно; с обхват за всяка от внедрените системи, включващ предмета на обособената позиция. 3.2. За ОП № 2: внедрена система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2008 или по-нова версия, или еквивалентно; и/или внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 или по-нова версия, или еквивалентно; с обхват за всяка от внедрените системи, включващ предмета на обособената позиция.
4. Участникът трябва да разполага с персонал, който трябва да включва най-малко посочените за съответната обособена позиция, за която участва, брой лица със съответната професионална компетентност:
4.1. Минимални изисквания по отношение на персонала за ОП № 1:
1/Ръководител на екипа – 1 бр.;
2/Експерт Инженер–геодезия - 1 бр.;
3/Експерт инженер-хидрогеолог – 1 бр.;
4/Експерт минен инженер – 1 бр.;
5/Експерт Координатор по безопасност и здраве – 1 бр.
4.2. Минимални изисквания по отношение на персонала за ОП № 2:
1/Ръководител на екипа – 1 бр.;
2/Правоспособен водолаз – 3 бр.
Информация относно изискуемата професионална компетентност на посочените членове на екипа /персонала/ за изпълнение на поръчката се съдържа в документацията за обществената поръчка.
Участниците в поръчката трябва да декларират съответствието си с изискването за минимален експертен екип /персонал/ за обособената позиция, за която участват, като посочат в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП информация за предлаганите лица.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Дейностите по изпълнението на обществената поръчка следва да се осъществяват при спазване на: 1/ условията на договора за съответната ОП; 2/ Техническите спецификации; 3/ Предложението за изпълнение на съответната ОП и линейния календарен график; 4/ Ценовото предложение и КСС за съответната ОП; 5/ Работния проект за обекта; и 6/ Действащата нормативна уредба, приложима за съответните дейности.
Избраният за изпълнител участник следва да представи при подписване на договора за съответната ОП документ за внедрена система/стандарт за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или по-нова версия, или еквивалентно с обхват, включващ предмета на съответната ОП.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя преди сключване на договора от избрания за изпълнител участник и е в размер на 5 на сто от стойността на договора. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 дни от окончателното приемане на изпълнението на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/05/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 7, ет. 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява:
1/ участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и/или чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗОП;
2/ за съответната обособена позиция - участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК;
3/ участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от същия закон;
4/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор за съответната обособена позиция или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;
5/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, в т.ч. Техническите спецификации за съответната обособена позиция и/или правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;
6/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП /когато се приложи тази процедура/ или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
7/ участник, който е представил оферта със срок на валидност по-кратък от 180 дни или след покана от Възложителя и в определения в нея срок не е удължил срока на валидност на офертата си;
8/ участник, чието ценово предложение надвишава определената от Възложителя прогнозна стойност за съответната обособена позиция, за която е подал оферта;
9/ участник, който не е представил в срок информация и документи съгласно реда по чл. 54, ал. 8-10 от ППЗОП при установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, съответно когато представените от участник документи не отстраняват допуснатата нередовност или не отговарят на предварително обявените условия;
10/ участник, който предложи срок за изпълнение на поръчката, различен от 36 (тридесет и шест) месеца
Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1 - 3 се попълва в Част III от ЕЕДОП. За доказване на липсата на основания за отстраняване избраният за изпълнител участник представя документите по чл. 58 от ЗОП.
Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки:
-Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg
Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
-Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: www.mlsp.government.bg
-Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.government.bg
-ИА „Главна инспекция по труда“, интернет адрес: www.gli.government.bg
Възложителят не поставя ограничение за участие само за една обособена позиция и един участник може да подаде оферта за една обособена позиция или и за двете.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва