Деловодна информация
4184
1 21/04/2017 (дд/мм/гггг)
не
4184-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДГ Незабравка, филиал Детелина гр. Девня 000080997
гр.Девня, ул. Фронтоваци 17
Девня BG331 9160 България
Радостина Манолова Георгиева +359 0519-34443
nezabravka1976@abv.bg +359 0519-34443

Интернет адрес/и

http://nezabravka-devnia.com/bg-BG/

http://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/publichno-sustezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/publichno-sustezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина
15800000      FA02
Доставки

Предмет на процедурата е избор на изпълнител за “Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ДГ „Незабравка”, филиал „Детелина”- гр. Девня. При изпълнение на поръчката следва да се извършва, периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от Възложителя и доставена в точен ден и час на адрес на франко склад на Детска градина «Незабравка»,филиал «Детелина « гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. «Фронтоваци» № 17 , ул. Кап. Петко « № 9а.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
95000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина «Незабравка»,филиал «Детелина « гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. «Фронтоваци» № 17 , ул. Кап. Петко « № 9а.

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
95000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техните обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.Участникът се представя, чрез попълване на Единния европейски документ за обществени поръчки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят ще отстранява от процедурата участниците, за които са налице някои от основанията по чл.54, ал.1 и ал.2 и чл.55, ал.1 и ал. 3 от ЗОП

Възложетелят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да е изпълнил поне 1/ една/ доставка с предмет, идентичен или сходен с тази на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
• Забележка: Под доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата процедура следва да се разбира производство, търговия и/или доставка на хранителни продукти, съответстващи на групите храни по обществената поръчка


Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката - доставка/превоз на хранителни продукти, а именно:
- технически изправни, собствени и/или наети транспортни средства, притежаващи валидни разрешителни/удостоверения за превоз на хранителни продукти (за съответните видове хранителни продукти, които ще се превозват), издадени от ОДБХ или друг съответен компетентен орган или еквивалентен документ и/или друго оборудване (напр. хладилна техника).
За всяко от тези транспортни средства следва да се представят и издадени удостоверения с разрешения за превоз на хранителни продукти (представя се списък-декларация с всички транспортни средства, които са на разположение на кандидата за срока на изпълнение на поръчката; към декларацията се прилагат копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства, както и валидни разрешителни за превоза на името на участника съгласно изискванията на ДВСК и РИОКОЗ) от неживотински произход и животиннски произход. Хладилните автомобили трябва да имат издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация на транспортното средство” от ДВСК (за превоз на хранителни продукти от животински произход). Автомобилите, които ще се използват за превоз на хранителни продукти от неживотински произход (консерви, подправки, плодове, зеленчуци и др.) да са придружени с „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РИОКОЗ. В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за финансов или оперативен лизинг, от който е видно, че съответното транспортно средство е на разположение на участника за срока на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставки след предварителна заявка на Възложтеля
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/05/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Девня, ул. Фронтоваци № 17 методичен кабинет

Отварянето на офертите е публично, съгласно одобрената документация и там могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 196 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва