Деловодна информация
00425
1532 20/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
20/04/2017 (дд/мм/гггг)
00425-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД 105515902
ул. Цар Симеон Велики 119
гр. Видин BG311 3700 България
Силвия Дамянова +359 94600691
mbal_vidin@abv.bg +359 94600691

Интернет адрес/и

http://www.mbal-vidin.com

http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Лечебно заведение по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на медицински консумативи, имплантируеми кардиостимулатори и изделия за отделение по Кардиология“ за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин
33140000      
Доставки

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е:„Доставка на медицински консумативи, имплантируеми кардиостимулатори и изделия за отделение по Кардиология“ за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин, разделен в две ОП. Пред. на поръчката вкл. периодични доставки на специф. медицински консумативи и изделия за нуждите на Отделение по Кардиология към МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно усл. на ЗОП и документацията за общ. поръчка. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на всички ОП включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички ном. ед., включени в съответната ОП. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, включени в ОП, за която е подадена офертата, не е основание за отстраняването на същата от участие в процедурата.Оцен. и клас. на офертите на уч. се извършва по отделни ном. ед. от ОП, въз основа на критерий за възл.: “Oптимално съотношение качество/цена”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Доставка на медицински консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: болнична аптека и склад за медицински изделия в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр. Видин, 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119

Коронарен стент - 20 бр.; коронарен стент - 14 бр.; коронарен стент - 50 бр.; коронарен стент - 10 бр.; коронарен стент DES - 50 бр.; коронарен стент DES - 10 бр.; Коронарен Лекарство излъчващ стент - Сиролимус - 100 бр.; коронарен стент- DES - 100 бр.; коронарен стент- DES - 100 бр.; коронарен стент-DES - 30 бр.; коронарен стент-DES - 5 бр.; Коронарен стент - СПЕЦИАЛЕН - 5 бр.; коронарен стент- DES СПЕЦИАЛЕН - 10 бр.; коронарен стент- DES СПЕЦИАЛЕН - 30 бр.; Стент графт - 1 бр.; Стент графт - 1 бр.; Дезиле радиално - 5 бр.; Дезиле феморално - 5 бр.; Катетър дезиле - 5 бр.; Интродюсер Радиален- 200 бр.; Интродюсер Феромален - 100 бр.; Система за изваждане на чужди тела - 1 бр.; Система за изваждане на чужди тела - 1 бр.; Тромбаспирационен катетър за коронарно и периферно приложение - 3 бр.; Тромбоаспирационен катетър сет - 3 бр.; Тромбоаспирационен катетър сет - 3 бр.; Swan Gantz катетър - 5 бр.; СПЕЦИАЛНИИ КАТЕТРИ- Микрокатетри - 2 бр.; Диагностични катетри -120 бр.; Диагностични катетри -50 бр.; Диагностични катетри -250 бр.; Водещи катетри - 10 бр.; Водещи катетри -200бр.; Водещи катетри - 100 бр.; Водещи катетри -4бр.; Въвеждащ катететър за " Mother in Child" техника-10 бр.; Диагностични водачи-150 бр.; Диагностични водачи -100 бр.; Диагностични водачи -50 бр.; Диагностични водачи - 50 бр.; Диагностични водачи-твърди - 5 бр.; Диагностични водачи-твърди - 20 бр.; Диагностични водачи -50 бр.; Диагностични водачи - 20 бр.; коронарен водач - 30 бр.; коронарен водач - 15 бр.; коронарен водач -15 бр.; коронарен водач - 15 бр.; коронарен водач - 15 бр.; Коронарен водач - 50 бр.; Коронарен водач - 20 бр.; Коронарен водач - 20 бр.; Коронарен водач - 10 бр.; Коронарен водач - 10 бр.; Коронарен водач - 60 бр.; Коронарен водач - 100 бр.; Коронарен водач - 15 бр.; Коронарен водач 15 бр.; Коронарен водач - 10 бр.; Балонен катетър за контрапулсация 1 бр.; Коронарен балон 50 бр.; Медикамент излъчващ балон 20 бр.; Коронарен балон 40 бр.; Коронарен балон 30 бр.; Коронарен балон NC 30 бр.; Коронарен балон 100 бр.; Коронарен балон 50 бр.; Медикамент излъчващ балон 15 бр.; Kоронарен балон-50 бр.; Kоронарен балон 50 бр.; Kоронарен балон NC 50 бр.; Kоронарен балон NC 50 бр.; Коронарен балон NC 10 бр.; Коронарен балон NC 5 бр.; Биполярен електрод за временна трансвенозна кардиостимулация с балон 10 бр.; Електрод за временен пейсмейкър с балон 10 бр.; Манифолд 50 бр.; Ангиографски спринцовки 50 бр.; Манифолд 50 бр.; МАНИФОЛД 20 бр.; Манометърна скала за измерване на ЦВН 3 бр.; Интравенозна система за измерване на ЦВН 100 бр.; Интравенозна система за измерване на ЦВН 100 бр.; Пункционни игли 40 бр.; Пункционни игли 20 бр.; Стерилен еднократен ангиографски чаршаф 500 бр.; Стерилен еднократен ангиографски чаршаф 500 бр.; Стерилна еднокрaтна хирургична престилка 1000 бр.; Стерилна еднокр. хирург. Престилка 1000 бр.; Y- конектор 100 бр.; Торкер 20 бр.; Миниспайк 120 бр.; Ангиографска спринцовка 50 бр.; Инфлационна манометър спринцовка за PTCA 200 бр.; Cпринцовка инфлатор-дефлатор 150 бр.; Спринцовка инфлатор-дефлатор 50 бр.; Хемостатично устройство за радиална хемостаза 20 бр.; Устройство за компресия на радиална артерия 30 бр.; Устройство за компресия на феморална артерия 2 бр.; Удължител за ангиомат, издържащ високо налягане над 1500 PSI 200 бр.; Спринцовка за инжекторна система 100 бр.; Автоматичен манифолд за инжекторна системе 100 бр.; Дистанционен контролер за инжекторна система 100 бр.; Периферна венозна канюла 100 бр.; Периферна венозна канюла 100 бр.; адхезивна лента 500 бр.; стерилен чувал 450 бр.; Покривало за ангиографски апарат 200 бр.; Стерилни ръкавици 5 000 бр.; Стерилни ръкавици 1000 бр.; Скалпел с дръжка 1000 бр.; Превръзки за интравенозен катетър 1000 бр.; Спринцовка за перфузор 500 бр.; Удължител за перфузор 500 бр.; Въвеждаща игла 50 бр.; Превръзка за абокат 1000 бр.; НЕСТЕРИЛНИ МАРЛЕНИ КОМПРЕСИ 1000 бр.; ПЕТПЪТНА РАМПА С ЛУЕР ЛОК НАКРАЙНИК 30 бр.; ТРИПЪТНОКРАНЧЕ С ЛУЕР ЛОК НАКРАЙНИК 100 бр.; продъл. в II.2.14)
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка при редовни заявки    10
Срок на доставка при спешни заявки    10
Качество на предлаганите медицински изделия    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
820000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение от II.2.4: Пяна за бързо хигиенно почистване на кожата, без употреба на вода 20 бр.; Хипоалергична самозалепваща лента 10 см х 10 м- 20 бр.; Хипоалергична самозалепваща лента 15 см х 10 м - 50 бр.; Хигиенен чаршаф, тип памперс 5000 бр.; Нестерилни Ръкавици без талк x100 бр. в кутия -7000 бр. Количествата са само прогнозни.

II.2) Описание 1

Доставка на имплантируеми кардиостимулатори и изделия 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: болнична аптека и склад за медицински изделия в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр. Видин,п.к.3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119

Kабели - 3 бр.; Интродюсер 100 бр.; Хартия 10 бр.; VVIR реимплантация-25 бр.; VVIR комплект - 25 бр.; DDDR реимплантация - 25 бр.; DDDR комплект - 25 бр.; DDDR реимплантация - 10 бр.; DDDR комплект- 10 бр. Количествата са само прогнозни
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка при редовни заявки    10
Срок на доставка при спешни заявки    10
Качество на предлаганите медицински изделия    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
280000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, респективно участникът не следва да представя никакви доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояния на участника и не предвижда представянето на никой от предвидените в чл. 62 от ЗОП документи за доказване на икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояния на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Посочване на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата чрез попълване на ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, поле 1б.
При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП участникът, респективно изпълнителя представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.


Участникът да е изпълнил дейности, идентични или сходни с предмета и обема на номенклатурите от обособената позиция на обществената поръчка, за която участва, и са изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, идентични с предмета и обема на номенклатурите“ се разбира доставка на номенклатурите и количествата от обособената позиция на обществената поръчка, за която участва.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на номенклатурите“ се разбира доставка на медицински изделия и количествата от обособената позиция на обществената поръчка, за която участва.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 119

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят (В-ят) ще отстранява от участие, поради наличието на някое от следните основания: 1.1. Участник (У-к), за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 1.2. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тъй като не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура; 1.3. Участници-дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от такива лица участници, тъй като чл. 3, т. 8 от за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици забранява тяхното пряко и/или косвено участие в процедура по ОП по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на ОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. В-ят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединението У-к в поръчката (ОП) да има определена форма, за да участва при възлагането на ОП, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител (И-л) е обединение от физически и/или юридически лица.
3. Преди сключване на договора и за обезпечаване изпълнението на договора, определеният за Изпълнител представя гаранция в размер на 3 % от стойността на договора.
4. Възложителят извършва плащания към Изпълнителя, както следва:
Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя, отложено в срок до 60 (шестдесет) дни, след извършена доставка и след представяне на следните документи:
- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал;
- Документи, доказващи произхода на стоките – партиден сертификат, сертификат за анализ и други доказващи произхода документи
- Приемателно-предавателни протоколи – 2 бр.;
- Писмени заявки, заверени от крайния получател;
- Разрешения за продажба на партидите, издадени от Изпълнителната агенция по лекарствата- оригинал или нотариално заверено копие
- Сертификат за качество.
5. Към техническото предложение участниците прилагат оригинален каталог, проспект, брошури и/или друг документ на производителя, в който се съдържа подробна информация за техническите и функционални характеристики на медицинското изделие от съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта.За доказване характеристиките на предлаганите медицински изделия участникът следва да представи мостра/и на оферираното/ите от него изделие/я с точно обозначение на номера на обособената позиция от техническата спецификация. Участниците трябва да представят мострите в подходящи опаковки. Участникът е достатъчно да представи само една мостра на медицинско изделие, от размер по негова преценка.Когато представяните мостри могат да бъдат опаковани отделно от документите по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП, съдържащи се в офертата, те се обозначават по начин, от който е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция и номенклатурна единица се отнасят.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва