Деловодна информация
00338
АО-05-03-3111 19/04/2017 (дд/мм/гггг)
не
00338-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Веселка Дакова и Христо Кирилов +359 84-618171/+359 84-618178
kmet@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170413FewG2068641
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, деловодство,стая 06, партерен етаж
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на обслужващ път и пешеходни алеи в Нов гробищен парк - Разград”
45233226      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителство в нов гробищен парк – Разград. Предметът на поръчката обхваща изграждане на обслужващ път (нова алея, която оформя втори вход за предвиденото разширение) между съществуващия имот с ИД 610710.503.6328 и новия с идентификатор 61710.409.4. и пешеходни алеи в имот с ИД 610710.503.6328, свързващи новата алея с изградената алейна мрежа.
Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
41666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233226      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Гробищен парк гр.Разград.

Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителство в нов гробищен парк – Разград. Предметът на поръчката обхваща изграждане на обслужващ път (нова алея, която оформя втори вход за предвиденото разширение) между съществуващия имот с ИД 610710.503.6328 и новия с идентификатор 61710.409.4. и пешеходни алеи в имот с ИД 610710.503.6328, свързващи новата алея с изградената алейна мрежа. Видове работи: изкоп с багер на транспорт -47 куб.м., обратно засипване -38.50 куб.м., подготовка на основата за полагане на трошенокаменна настилка - 1500 кв.м., направа на трошенокаменна настилка за основи (15 см) - 225 куб.м., доставка и полагане на бетонови ивици 10/20/50 вкл.трошен камък, бетон ;превоз до обекта - 305 мл, машинно полагане на плътна асфалтова смес (н=5см ) - 150.50 т., превоз земни маси и стр. отпадъци на депо (до 1 км) - 47 м3/км.
Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за втора група строежи / независимо от категорията/ или пета група строежи за отделни видове СМР , съответстващи на поръчката / 42.11/. За чуждестранни лица се изисква вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел А в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Предвид разпоредбата на чл.16 от Закона за камарата на строителите, във връзка с чл.67, ал.8, т.1 от Закона за обществените поръчки, възложителя служебно ще извърши проверка в Централния професионален регистър на строителя за наличие на вписани данни и информация за доказване на изпълнението на критерия за подбор.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт по смисъла на чл. 171 от ЗУТ /за чуждестранни лица – еквивалент по чл.171а от ЗУТ/.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел Б в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Документи, с които се доказва изпълнението на горепосоченият критерий за подбор: Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност“ - заверени от участника копия от валидна застрахователна полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ (застраховка „Професионална отговорност“) или еквивалент по чл.171а от ЗУТ.
Документите, с които се доказва изпълнението на посоченият критерий за подбор се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


Участниците да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строителство с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт по смисъла на чл. 171 от ЗУТ /за чуждестранни лица –еквивалент по чл.171а от ЗУТ/.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата – за строителство.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.1 в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Документи, с които се доказва изпълнението на критерия за подбор по т.1: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите, с които се доказва критерият за подбор по т.1 се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Изискване: Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.2 в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.2:Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.2. се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
3.Изискване: Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.3 в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. В EЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Продължава в Раздел VI.3)


1. Изискване: Участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най – много за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. За сходни с предмета на поръчката се считат дейности по изграждане и/или реконструкция на улици и/или пътища и/или алеи.
2. Изискване: Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
•Технически ръководител на обекта – образование висше или средно специално – строителен инженер специалност пътно строителство, транспортно строителство или еквивалентно, или строителен техник /средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита съответна професионална квалификация/, със същите специалности или еквивалентни.За позицията се изисква минимум 3 години професионален опит.
•Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – с висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение в професионална област строителство /или екв./, минимум 1 /една/ година професионален опит, със съответен валиден лиценз, удостоверение и др. съгласно чл.5, ал.2 от Наредба №2 /22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
• Отговорник за контрола на качеството – висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение, с придобита професионална квалификация в областта на строителството, минимум 1 /една/ година професионален опит.
3.Изискване:Участникът да разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката, в добро техническо състояние, минимум както следва - по 1 /един/ брой:
• Асфалтополагаща машина
• Студена фреза за асфалт
• Моторна четка
• Автогудронатор
• Водоноска
• Фугорез
• Моторна метла
• Самосвал
• Багер
• Вибрационен валяк за основи и тр.каменни настилки
• Вибрационен валяк за асфалт до 2 т.
• Вибрационен валяк за асфалт до 10 т.
• Пневматичен валяк
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му без вкл.ДДС, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 1, зала № 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл.181, ал.2 от ЗОП при провеждане на процедурата се допуска оценка на ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел III.1.3). Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.3 в Раздел III.1.3):Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.3. в Раздел III.1.3) се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Финансирането на поръчката се осигурява със собствени бюджетни средства.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1,3,4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или в документацията на обществената поръчка е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва