Деловодна информация
00233
13437 18/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
18/04/2017 (дд/мм/гггг)
00233-2017-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
инж. Павел Марков +359 2932-3062
p.markov@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://rail-infra.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки/2017/04/18/2017-оп-042-ремонт-жп-инфрастр-съоръженията-междугарието-рп-люляково-дъскотна-км-47251-до-км-57668/
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
инж. Тома Жегов +359 2932-3258
p.markov@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
Евгения Русимова +359 2932-6115
p.markov@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Поддържане на железопътната инфраструктура

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието РП Люляково-Дъскотна от км 47+251 до км 57+668, с обща дължина 10 417 м по III-та главна жп линия
45000000      
Строителство

Поръчката вкл.изпълнение на инженеринг по д-сти:
I.Дейности за изготвяне на проекти по части:Железен път с вкл. геодезическо заснемане,Укрепване и отводняване на слаби места,Полагане на безнаставов релсов път,Преустройство на контактна мрежа и Преустройство на осигурителна техника.
II.Дейности за изпълнение на СМР по части:
1.Железен път,включващи:Работи по долно строене на железния път;Работи по горно строене на железния път;Работи по малки съоръжения;Работи по големи съоръжения;Работи по тунели;Работи по укрепване и отводняване на слаби места;Работи по сп. Листец;2.Контактна мрежа,включващи: Смяна на стълбовна и контактна мрежа,демонтаж на съществуващите такива и регула на контактния проводник след първа, втора и трета нивелация;3.Сигнализация и Телекомуникации,включващи–запазване на съществуващите кабелни трасета и възстановяване на осветление в Тунел №2–345м;
III.Д-сти за осъществяване на авторски надзор по части Железен път,Контактна мрежа и Сигнализация и Телекомуникации.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
13204412.81      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45300000      
45400000      
45100000      
71310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Междугарие РП Люляково -Дъскотна

Поръчката вкл.изпълнение на инженеринг в м/угарието РП Люляково-Дъскотна от км 47+251 до км 57+668, с обща дължина 10 417 м.по д-сти:
I.Дейности за изготвяне на проекти по части:Железен път с вкл. геодезическо заснемане,Укрепване и отводняване на слаби места,Полагане на безнаставов релсов път,Преустройство на контактна мрежа и Преустройство на осигурителна техника.
II.Дейности за изпълнение на СМР по части:
1.Железен път,включващи:
1.1.Работи по долно строене на железния път:почистване на храсти и дървета в ляво и дясно на жп линията на разстояние 3,5м от ос железен път;доставка и полагане на отводнителни канавки тип ЕКТ 200/50;доставка и полагане на специални канавки за преминаване на влечуги;възстановяване/почистване/на предпазни земни канали;
1.2.Работи по горно строене на железния път:механизирана пресявка на съществуващата баластова призма на текущия път,полагане на релсо-траверсова скара с нови стоманобетонови траверси, еластично скрепление с нови релси тип 60 и направа на БРП;
1.3.Работи по малки съоръжения:почистване по дължините на водостоците/вкл. наноси на втока и оттока/, изсичане на дървета и храсти;
1.4.Работи по големи съоръжения:изгребване на съществуващата баластова призма,полагане на баластова призма и релсо-траверсова скара с нови стоманобетонови траверси,еластично скрепление с нови релси тип 60,направа на БРП и подмяна на хидроизолация;
1.5.Работи по тунели:изгребване на съществуващата баластова призма,полагане на баластова призма и релсо-траверсова скара с нови стоманобетонови траверси,еластично скрепление с нови релси тип 60 и направа на БРП;
1.6.Работи по укрепване и отводняване на слаби места;
1.7.Работи по сп. Листец: изграждане на нова перонна настилка, външни /ремонт фасада и покрив/и вътрешни/ремонт на помещения/СМР,изграждане на вътрешна тоалетна;
2.Контактна мрежа,включващи: Смяна на стълбовна и контактна мрежа,демонтаж на съществуващите такива и регула на контактния проводник след първа, втора и трета нивелация;
3.Сигнализация и Телекомуникации,включващи–запазване на съществуващите кабелни трасета и възстановяване на осветление в Тунел № 2-345м;
III.Дейности за осъществяване на авторски надзор по части Железен път,Контактна мрежа и Сигнализация и Телекомуникации.
Критериите по-долу
 
ДА Начин на изпълнение К1    20
Срок на изпълнение К2    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
13204412.81      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
320

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Показателят"Срок на изпълнение"(К2)се оценява като сума от оценките на подпоказатели по формулата: К2=К2п+К2пп+К2вп, където К2п-оценка на"Срок на изпълнение на проектиране"-max 5 точки, К2пп-оценка на"Срок на изпълнение на СМР в условията на пълно прекъсване на влаковото движение"-max 10 точки,К2вп-оценка на"Срок на изпълнение на СМР в условията на влакови и електрически „прозорци”-max 5 точки.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ) за изпълнение на строежи от ІІ група,съгл.чл.5,ал.1,т.2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС),І категория строежи,съгл.чл.5,ал.6 от ПРВВЦПРС,а за чуждестранни лица–в аналогични регистри съгл.законодателството на държавата членка,в която са установени,за посочения обхват на дейности.
При подаване на офертата,участникът декларира информацията относно съответствието с критерия за подбор в Част IV:„Критерии за подбор“,раздел А:„Годност“,т.1 от ЕЕДОП.
При условията на чл.67,ал.6 от ЗОП,критерият за подбор се доказва със следните документи:
1.Заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от ІІ група,съгл. чл.5,ал.1,т.2 от ПРВВЦПРС,І категория строежи, съгл. чл.5,ал.6 от ПРВВЦПРС.
2.За чуждестранни лица,които попадат в обхвата на чл.25а от Закон за камарата на строителите (ЗКС) се представя докумунта по чл.25а,ал.2,т.1 от ЗКС.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от поне един от участниците в обединението, който ще изпълнява дейност по строителството,съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях,съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот,включително минимален оборот в сферата,попадаща в обхвата на поръчката,изчислен на база годишните обороти.
2.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“.
При подаване на офертата,участникът декларира информацията относно съответствието с критериите за подбор:
по т.1 в Част IV:„Критерии за подбор“, раздел Б,т.1а) и т.2а) от ЕЕДОП;
по т.2 в Част IV:„Критерии за подбор“,раздел Б,т.5) от ЕЕДОП.
При условията на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП критериите се доказват:
по т.1 с един или няколко от следните документи:
а)удостоверения от банки;
б)годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
в)справка в свободен текст за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
по т.2 с доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато участникът е обединение,което не е юридическо лице,съответствието с критериите за подбор се доказва:по т.1-от обединението участник,по т.2-за всеки член на обединението,който ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно дела и вида от поръчката,който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Когато участникът предвижда участие на трети лица,те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.


1.Участникът трябва да е реализирал за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата,на която участникът е създаден или е започнал дейността си общ оборот в размер не по-малко от 26000000 (двадесет и шест милиона)лв.без ДДС,включитено оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката минимум 13000000(тринадесет милиона)лв.без ДДС.За сферата,попадаща в обхвата на поръчката Възложителят приема:строителни дейности по ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътна инфраструктура по смисъла на Закон за железопътния транспорт(ЗЖТ).
2. Участникът трябва да има застраховка„Професионална отговорност“на участниците в строителството и проектирането по чл.171 от Закона за устройство на територията,покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – първа категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството,или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,за последните 5 г.,считано от датата на подаване на офертата.
2.Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
3.Участникът трябва да разполага с инструменти,съоръжения и техническо оборудване,необходими за изпълнението на поръчката.
4.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.
5.Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
При подаване на офертата,участникът декларира информацията относно съответствието с критериите за подбор:
по т.1 в Част IV:„Критерии за подбор“,раздел В„Технически и професионални способности“,т.1а) от ЕЕДОП.
по т.2 в Част IV:„Критерии за подбор“,раздел В„Технически и професионални способности“,т.6 от ЕЕДОП.
по т.3 в Част IV:„Критерии за подбор“,раздел В„Технически и професионални способности“, т.9 от ЕЕДОП.
по т.4 и т.5 в Част IV: „Критерии за подбор“,раздел Г„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“от ЕЕДОП.
При условията на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП критериите се доказват:
по т.1-Списък на строителството,идентично или сходно с предмета на поръчката,за последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
по т.2-Списък на членовете на персонала,който ще изпълнява поръчката и ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението на поръчката,в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
по т.3-Декларация за инструменти,съоръжения и техническо оборудване,които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.
по т.4 и по т.5- Сертификати,издадени от независими лица,които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а,ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати,издадени от органи,установени в други държави членки,както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда,когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Когато участникът е обединение,което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва:по т.1, т.2 и т.3-от обединението участник,по т.4 и т.5-за всеки член на обединението,който ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно дела и вида от поръчката,който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Когато участникът предвижда участие на трети лица,те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.


1.Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 г.,считано от датата на подаване на офертата,дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката,а именно:строителни дейности по ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура по смисъла на ЗЖТ с минимална дължина 10 км електрифицирана железопътна линия.
2.Участникът трябва да разполага за изпълнение на договора с персонал и ръководен състав,притежаващ професионална компетентност,за изпълнение на поръчката,включващ най-малко: 2.1.Ръководител екип–минимум 1 експерт.Образование:образователно-квалификационна степен„магистър“ инженер,специалност транспортно строителство(ТС)и/или електроенергетика,и/или електрообзавеждане,и/или електротехника,и/или комуникационна и осигурителна техника,и/или автоматика,или еквивалент.Професионален опит:минимум 10 г.проф.опит по специалността,да е изпълнявал длъжността Ръководител проект/екип и/или Зам.ръководител проект/екип в минимум 1 завършен договор (обект) за строителни дейности по ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура по смисъла на ЗЖТ.2.2.Експерт по железен път и съоръжения-минимум 1 експерт.Образование:образователно-квалификационна степен„магистър“инженер,специалност ТС,или еквивалент.Професионален опит:минимум 8 г.проф.опит по специалността, да е изпълнявал функциите на експерт по железен път и/или съоръжения в минимум 1завършен договор за строителни дейности по ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура по смисъла на ЗЖТ.2.3.Експерт по тягово и нетягово електрозахранване и контактна мрежа – минимум 1експерт.Образование:образователно-квалификационна степен „магистър“ електроинженер, специалност електроенергетика и/или електрообзавеждане,и/или електротехника, или еквивалент.Професионален опит: минимум 8 г.проф.опит по специалността, да е изпълнявал функциите на експерт по тягово и нетягово електрозахранване и контактна мрежа в минимум 1завършен договор за строителни дейности по ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура по смисъла на ЗЖТ.2.4.Експерт по строителство на железопътна сигнализация и телекомуникации(СиТ)-минимум 1експерт.Образование: образователно-квалификационна степен „магистър“инженер,специалност комуникационна и осигурителна техника и/или автоматика,или еквивалент.Професионален опит: минимум 8 г.проф.опит по специалността,да е изпълнявал функциите на експерт по СиТ в минимум 1 завършен договор за строителни дейности по ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура по смисъла на ЗЖТ.За чуждестранни лица се приемат еквивалентни образователно-квалификационни степени и квалификации съгл.законодателството на държавата членка, в която са установени.Не се допуска съвместяване на функциите на две или повече позиции от едно лице.
3.Участникът трябва да разполага с инструменти,съоръжения и техническо оборудване,необходими за изпълнение на поръчката,но не по-малко от:Локомотив-1 бр.;Пътеполагащ кран-1 бр.;Линейна подбивна машина-1 бр.; Хопердозаторни вагони-8 бр.;Платформени „К" вагони спец.оборудвани-10 бр.;Багер-2 бр.;Челен товарач-2 бр.;Самосвал-5 бр.;Автобетоновоз -2 бр.;Автобетон помпа-1 бр.;ДМ/АДМ-1 бр.
4.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент,с обхват на сертификация в областта на строителството.
5.Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалент,с обхват на сертификация в областта на строителството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Плащания:1.За проектиране-след приемане на проекта без забележки от ЕТС на Възлож.2.Аванс за СМР-до 20%от ст-та на СМР без ДДС и без вкл.доп.р-ди, обезпечава се изцяло с гаранция.Авансът се приспада от всяко пл-не до пълното му усвояване или връщане,но не по-късно от посл.плащане за кал.година.3.Междинните и окончателното плащания заСМР-въз основа на одобрена от Възлож.КСС, на базата раб.проект и подп.протоколи м/у Възлож.,Стр.надзор и Изпълнителя за изпълнените СМР.Окончателното плащане(до 5%)от ст-та на СМР-след Конст.акт Пр.№15 без забележки съгл.Наредба№3от31.07.2003г.на МРРБ.4.Плащане на авторския надзор-след Разрешение за ползване от ДНСК.Всички плащания-в срок от 20 раб.дни след представяне на фактура в оригинал и док.за плащане.При скл.на договора,уч.,определен за изпълнител,представя гаранция за изпълнението в размер на 5%от ст-та на д-ра без ДДС.Гаранциите са в една от формите по чл.111,ал.5от ЗОП.Условията и сроковете за задържане и усвояване на гаранциите се уреждат в д-ра.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ДП НКЖИ, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ.Документът за упълномощаване,оригинал или заверено копие(върху копието се записва"вярно с оригинала"има подпис и печат)се предоставя на комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, както и участници, за които са налице обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато той е обединение от физически и/или юридически лица, и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и са налице обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП.Възложителят изисква замяна на подизпълнител,за когото е налице някое от основанията за отстраняване отстраняване по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и са налице обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП.При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по стандартен образец. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, при подаване на офертата за участие, за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП.Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, при подаване на офертата за участие, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.При подаване на офертата за участие участникът декларира,че не е свързано лице с други участници в процедурата.Възложителят отстранява от процедурата участник,за когото са налице обстоятелствата относно забраната и свързаните с нея изключения по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОД.Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в обединението;2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.
Органите в Република България, от които участниците могат да получат информация за:
- задълженията, свързани с данъци и осигуровки - Национална агенция за приходите, електронен адрес: www.nap.bg,
- опазване на околната среда - Министерство на околната среда и водите, електронен адрес: www.moew.government.bg ,
- закрила на заетостта - Агенция по заетостта, електронен адрес: https://www.az.government.bg
- условията на труд в страната - Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, електронен адрес: www.gli.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура-ошдел Правен
Мария Луиза 114А
София 1233 България
p.markov@rail-infra.bg +359 2932-2331
http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/ +359 2931-0663

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва