Деловодна информация
00243
782 18/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
18/04/2017 (дд/мм/гггг)
00243-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД 130485795
ул. Шейново № 19
София BG411 1504 България
Н. Бозаджиева +359 29659469
[email protected] +359 29441768

Интернет адрес/и

www.sheynovo-ag.eu

http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2017-0003_April.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти
33600000      
Доставки

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик за посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Лекарствените продукти са подробно описани в техническата спецификация по генеричнo наименованиe, лекарствена форма и количество активно вещество, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
491000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

болнична аптека

465 вида лекарствени продукти, описани по генерични наименования, лекарствена форма и количество активно вещество, разпределени в групи, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
491000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Срокът за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, при спазване на стойностните прагове по чл.20 от ЗОП, но не за повече от 2 (два) месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят може да прекрати сключения договор едностранно с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7, ал. 3 от ПМС № 146 от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ), издадени по реда на ЗЛПХМ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с лекарствени продукти, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
За удостоверяване на посочените изисквания се попълва част ІV, буква „А“ от ЕЕДОП;
Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и № 3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични. (важи само за номенклатурите на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества от приложения №2 и №3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.)
За удостоверяване на посоченото изискване се попълва част ІV, буква „А“ от ЕЕДОП;
За доказване на съответствието с посочените изисквания - участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие от описаните в ЕЕДОП документи преди да бъде сключен договор или при поискване в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП, освен ако вече е представил тези документи с подаването на офертата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в доставката по предмета на поръчката, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Участникът да е изпълнил минимум 3 доставки през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, чиито предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
За доказване на съответствието с изискването участниците следва да посочат необходимата информация, в т.1б) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. / чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП/.
2. Участниците трябва да разполагат със складова база, която отговаря на условията за съхранение на продукти по предмета на поръчката, за да гарантират своевременно и качествено изпълнение на поръчката.
За доказване на съответствието с изискването участниците следва да посочат необходимата информация за складовата база, с която разполагат за съхранение на оферираните продукти в т.3) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП.
3. Участниците трябва да разполагат със собствени или наети транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и разпространение на лекарствени продукти.
За доказване на съответствието с изискването участниците следва да посочат необходимата информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т.9) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП.


1. Участникът да има опит в дейности, сходни с предмета на поръчката;
2. Участникът да разполага със складова база, която отговаря на условията за съхранение на лекарствени продукти;
3. Участникът да разполага със собствени или наети транспортни средства осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и разпространение на лекарствени продукти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Лекарствени продукти трябва да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ, да притежават валидно разрешение за употреба в страната.
2. Лекарствени продукти да бъдат опаковани с наличие на съответната „СЕ“ маркировка (партиден номер, дата на производство, производител, срок на годност и други), както и да бъдат доставяни опаковани в оригинална опаковка на производителя, като тя не трябва да е с нарушена цялост.
3. Доставяните лекарствени продукти да са с остатъчен срок на годност, указан на опаковката, не по-малък от 75 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.
4. Доставките на лекарствените продукти се извършват в болничната аптека в тридневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешна потребност - в рамките на същия работен ден.
5. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение, съгласно условията на т. 9 от документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
770105

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/05/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В стаята на отел "Обществени поръчки" в сутерена в сградата на болницата.

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


месец април 2018 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Офертата на участника трябва да съдържа:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ – Приложение № 2;
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл.56, ал.1 от ЗОП /когато е приложимо/;
4.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документа за неговото създаване (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), оригинал или нотариално заверено копие, както и информацията, посочена по-горе /когато е приложимо/;
5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП / когато е приложимо/;
6. Декларация/документи за поети от трето лице задължение по чл. 65, ал.3 от ЗОП /когато е приложимо/;
7. Декларация по чл.101, ал.9 и ал.11 от ЗОП /когато е приложимо/;
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/;
9. Заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или за производство или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти или разрешение за внос, издадено/и по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с лекарствени продукти, издаден от съответен компетентен орган;
10.Техническо предложение, което съдържа:
10.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/;
10.2. Предложение за изпълнение на поръчката с приложена техническа оферта изготвени в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по приложенията към документацията;
10.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за възлагане на обществената поръчка;
10.4. Декларация за срока на валидността на офертата
10.5. Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са разрешени за употреба, респ. регистрирани за продажба в Република България и за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора;
10.6. Декларация, че предлаганата от участника цена на оферираните лекарствени продукти не надвишава нормативно определената, съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ цена и в случай, че участникът бъде определен за изпълнител ще съобразява промените на държавно регулираните цени, когато е в полза на възложителя и ще доставя лекарствените продукти на намалените цени, считано от датата на промяна на последните в Позитивен лекарствен списък;
10.7. Заверени копия на документи, удостоверяващи правото му да извършва търговия на едро на оферираните търговски продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка – пълномощни, оторизационни писма, договори за дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата производител или от нейн упълномощен представител, от които документи по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия. Участниците задължително попълват и представят към офертата си и списък на представени оторизационни документи, в който се посочва и номера от техническата спецификация на номенклатурата/позицията на оферирания продукт.
11. Ценово предложение на участника с приложена ценова оферта, изготвени в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по приложенията към документацията и представени в отделен запечатан плик
12. Декларация, че опаковката на лекарствените продукти отговаря на изискванията на глава VІ от ЗЛПХМ – свободен текст;
13.Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП.
14. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
[email protected] +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва