Деловодна информация
00159Община
949 10/04/2017 (дд/мм/гггг)
не
00159-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Добричка 000852188
ул. Независимост №20
Добрич BG332 9300 България
Соня Георгиева, Румяна Иванова +359 58600889
obshtina@dobrichka.bg +359 58600806

Интернет адрес/и

http://www.dobrichka.bg/bg

http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06042017-198?preview=true%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06042017-198?preview=true
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Добричка 000852188
ул. Независимост №20
Добрич BG332 9300 България
Соня Георгиева, Румяна Иванова +359 58600889
obshtina@dobrichka.bg +359 58600806

Интернет адрес/и

http://www.dobrichka.bg/bg

http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06042017-198?preview=true

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на Община Добричка”
64210000      
Услуги

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез използване на 128 броя обикновени телефонни поста /POTS/ и осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM предназначено за 127 SIM - карти, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реализацията на мобилни комуникации в мрежата на оператора, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на РБългария и в чужбина, необходими за дейността на общинска администрация, кметства, кметски наместничества и звената на бюджетна издръжка към Община Добричка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
95000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България и в чужбина.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез използване на 128 броя обикновени телефонни поста /POTS/ и осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM предназначено за 127 SIM - карти, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реализацията на мобилни комуникации в мрежата на оператора, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на РБългария и в чужбина, необходими за дейността на общинска администрация, кметства, кметски наместничества и звената на бюджетна издръжка към Община Добричка.Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 2 (две) години, считано от датата на влизане в сила на договора за обществена поръчка (не по-рано от 10.05.2017г.). Предоставянето на услугите и активирането им се извършва в 10-дневен срок от получаване на писмена заявка от Възложителя.
Пълното описание на обществената поръчка е публикувано в "Профила на купувача" посечен по-горе.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Цена на месечна такса за една SIM карта (при мобилни телефонни услуги)    20
Цена на 1 минута разговор в мрежата на оператора (при мобилни телефонни услуги)    8
Цена на 1 минута разговор с други национални мобилни мрежи (при мобилни телефонни услуги)    8
Цена на 1 брой SMS в национална мрежа    4
Цена на 1 брой SMS в роуминг    2
Цена на 1 минута разговор (входящи и изходящи) в „роуминг    2
Брой безплатни минути извън корпоративната група към всички национални мрежи (при мобилни телефонни услуги)    8
Брой безплатни минути, които могат да се ползват за разговори към мобилни и фиксирани мрежи в Европейския съюз или в роуминг в Европейския съюз    2
Брой мегабайти на максимална скорост месечно за интернет на тарифен план    2
Цена на месечна такса за един абонат (при фиксирани телефонни услуги)    20
Цена на 1 минута разговор в мрежата на оператора (при фиксирани телефонни услуги)    8
Цена на 1 минута разговор с други национални мрежи (при фиксирани телефонни услуги)    8
Брой безплатни минути извън корпоративната група към всички национални мрежи (при фиксирани телефонни услуги)    8
II.2.6) Прогнозна стойност
95000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Пълните условия могат да се видят на адрес: http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06042017-198?preview=true
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават:
- разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – GSM издадено от Комисия за регилуране на съобщенията;
- разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – UMTS издадено от Комисия за регилуране на съобщенията;
- разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS издадено от Комисия за регилуране на съобщенията;
- удостоверение за вписване в регистъра по чл.33, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщения издадено от Комисията за регулиране на съобщенията .
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не

Възложителят няма изисквания за финансовите възможности на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да притежава опит и да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;
* Под идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира услуги за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа с национално покритие.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя преди сключването на договор за обществена поръчка към списъка с дейностите доказателства за извършените дейности.
2. Участникът трябва да разполага с осигурено минимум 95% покритие на територията на Република България и достатъчен брой базови станции на територията на Възложителя, с цел максимално покритие.
За доказване на съответствието си с това изискване участникът декларира в техническото предложение, като участникът посочва актуалните параметри за покритие, с които се осигурява съответствие с минималните изисквания на Възложителя.
При липса на покритие в някои от населените места на територията на Община Добричка, Изпълнителят се задължава да осигури покритие на Мрежата в срок от два месеца от датата на писмено уведомяване от страна на Възложителя.
3. Участникът следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:20XX или еквивалентен, с обхват сходен или същия с предмета на поръчката.
Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на основание на чл. 64, ал. 6 и ал. 7 от ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя преди сключването на договор за обществена поръчка копия на заверени „Вярно с оригинала“ подпис и печат, на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:20XX или еквивалентен, с обхват сходен или същия с предмета на поръчката.
4. Участникът следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за информационна сигурност по стандарт EN ISO 27001:20XX или еквивалентен, с обхват сходен или същия с предмета на поръчката.
Забележка:Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на основание на чл. 64, ал. 6 и ал. 7 от ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя преди сключването на договор за обществена поръчка копия на заверени „Вярно с оригинала“ подпис и печат валиден сертификат за внедрена система за информационна сигурност по стандарт EN ISO 27001:20XX или еквивалентен, с обхват сходен или същия с предмета на поръчката.


По т. 1: През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, той трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
По т. 2: Осигурено минимум 95% покритие на територията на Република България и достатъчен брой базови станции на територията на Възложителя, с цел максимално покритие.
По т. 3: Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:20XX или еквивалентен, с обхват сходен или същия с предмета на поръчката.
По т. 4: Валиден сертификат за внедрена система за информационна сигурност по стандарт EN ISO 27001:20XX или еквивалентен, с обхват сходен или същия с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1,т. 1 и т. 3-5, чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване, са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора за обществена поръчка. При подписване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % от прогнозната стойност без ДДС, под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покриване на отговорността на изпълнителя.
Пълните условия за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществената поръчка публикувана в "Профила на купувача".
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/05/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Добрич, ул. Независимост №20, стая 108

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно чл. 67 от ЗОП и в съответствие с изискванията и указанията на възложителя за попълване на оферта от участниците. Участниците следва да се запознаят подробно с изискванията на Възложителя описани в Техническите спецификации и документацията, като цяло. Участник представил оферта, която не съответства на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. Обществената поръчка се финансира с бюджетни средства. Цялата документация ведно с всички образци към нея са публикувани в Профила на купувача, на гореописания адрес, като същата е безплатна и може да бъде изтеглена свободно от всяко заинтересовано лице.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва