Деловодна информация
00159ОБЩИНА
939 10/04/2017 (дд/мм/гггг)
не
00159-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА ДОБРИЧКА 000852188
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ №20
ДОБРИЧ BG332 9300 България
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА- СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС +359 58600889
obshtina@dobrichka.bg +359 58600180

Интернет адрес/и

www.dobrichka.bg

http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-03042017-196?preview=true


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-03042017-196?preview=true
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
45212000      
Строителство

ПОРЪЧКАТА ПРЕДСТАВЛЯВА РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В ТРИДЕСЕТ И ПЕТ СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОФОРМЯНЕ НА ПЛОЩНИ ОБЕКТИ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА И МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ДВАНАДЕСЕТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА. ПОРЪЧКАТА Е С ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
389649.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Сграда кметство с.Батово 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда кметство с.Батово

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 260м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС –6бр.
• Подмяна на дървена врата с алуминиева –1бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 4бр.
• Блажна боя по дограма – 30м2
• Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм –15м2
• Д-ка и м-ж окачен таван с минираловатни пана 600/600 - 15м2
• Д-ка и м-ж метален тръбен папрапет с височ. 90см. – 2,50мл
• Д-ка и полагане на бетон В15 за рампа – 1м3
• Д-ка и м-ж осветително тяло с вграден сензор за движение – 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7058.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда кметство с.Воднянци 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда кметство с.Воднянци

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно - 305м2
• Д-ка и м-ж теракот- 118м2
• Д-ка и м-ж фаянс- 8м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 5бр.
• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 6бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 8бр.
• Д-ка и м-ж мивки- 2бр.
• Д-ка и м-ж ЕPS с деб. 2см – 30м2
• Изграждане на шахта от бетонови пръстени – 1бр.
• Д-ка и м-ж поликарбон с деб. 10мм оребрен с алуминиеви лайсни- 8м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда кметство и зала с.Ловчанци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда кметство и зала с.Ловчанци

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 1068м2
• Д-ка и м-ж теракот- 32 м2
• Д-ка и м-ж фаянс- 23м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 23бр.
• Подмяна на дървени врати с алуминиеви- 10бр.
• Подмяна на дървени врати с интериорни МДФ – 12бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –19бр.
• Циклене и лакиране на паркет – 65м2
• Д-ка и м-ж висок клас ламиниран паркет с деб. 8мм – 38м2
• Д-ка и м-ж окачен таван тип „Армстронг” – 49м2
• Подмазване около врати и прозорци – 339мл
• Изграждане на шахта от бетонови пръстени – 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32836.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда кметство с.Пчелник 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда кметство с.Пчелник

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Обшивка по покрив с OSB плоскости с деб. 11мм- 70м2
• Д-ка и м-ж пола от поц. ламарина – 13м2
• Д-ка и м-ж хидроизолация два пласта с воалит без посипка 2мм и посипка 4,5мм с газопламъчно залепване – 70м2
• Вътрешна топлоизолация EPS по стени с деб. 8см – 14м2
• Боядисване с латекс двукратно цветен – 160мл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4179.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда кметство и читалище с.Смолница 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда кметство и читалище с.Смолница

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 20м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 7бр.
• Подмазване около врати и прозорци – 110мл
• Обшивка по покрив с OSB плоскости с деб. 11мм- 130м2
• Д-ка и м-ж битумни керемиди по покрив - 130м2
• Д-ка и м-ж хидроизолация воалит без посипка 2мм- 130м2
• Външна топлоизолация EPS по стени с деб. 8см – 84м2
• Външна силикатна мазилка- 84м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда кметство с.Дебрене 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда кметство с.Дебрене

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Боядисване с латекс двукратно –60м2
• Подмяна на дървена врата с алуминиева- 1бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –2бр.
• Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм – 11,5м2
• Д-ка и м-ж плафониера – 1бр.
• Д-ка и м-ж противовлажно осветително тяло – 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда кметство с.Камен 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда кметство с.Камен

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Боядисване с латекс двукратно –100м2
• Блажна боя по цокли - 164м2
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –3бр.
• Д-ка и полагане на EPS 2см по цокъл – 62м2
• Д-ка и м-ж кабелни канали с шир.6см
• Д-ка и м-ж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600- 74м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда кметство и благоустрояване с.Овчарово 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда кметство и благоустрояване с.Овчарово

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Д-ка и м-ж гранитогрес - 90м2
• Изравнителна шпакловка по под - 90м2
• Изрязване асфалтова настилка- 7,5м2
• Д-ка и полагане на бетон В15- 1,5м3
• Д-ка и полагане на бордюр 50/25/15 на бетонова основа – 13мл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4008.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда кметство и благоустрояване към спортна площадка и 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда кметство и благоустрояване към спортна площадка и
парапети улици с.Стожер

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Армирана бетонова настилка с деб. 10см и дилатационна фуга през 5м – 170м2
• Д-ка и м-ж метални колове ф60 с бетон в основата, с височ. 1,00м – 35бр.
• Боядисване с латекс двукратно цветен - 445м2
• Блажна боя по цокъл- 72м2
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 8бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7584.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда ДГ и пожароизвестителна система с.Стожер 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда ДГ и пожароизвестителна система с.Стожер

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Препокриване с битумни керемиди върху готова обшивка – 90м2
• Д-ка и м-ж хидроизолация – воалит без посипка – 2мм- 90м2
• Частична подмяна на OSB плоскости с деб. 11мм- 45м2
• Боядисване с латекс двукратно – 800м2
• Д-ка и м-ж на пожароизвестителна централа - 1бр.
• Д-ка и полагане на пожароустойчив кабел 2х0,50 – 800мл
• Д-ка и м-ж кабелен канал 16х16мм- 600мл
• Д-ка и м-ж кабелен канал 40х20мм- 12мл
• Д-ка и м-ж светлинен индикатор над врата – 10бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10095.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда читалище с.Владимирово 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда читалище с.Владимирово

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 23м2
• Д-ка и м-ж теракот- 9м2
• Д-ка и м-ж фаянс- 29м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 2бр.
• Подмяна на дървени врати с PVC – 4бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 3бр.
• Д-ка и м-ж моноблок - 2бр.
• Д-ка и м-ж противовлажен гипсокартон – 25м2
• Изграждане на шахта от бетонови пръстени – 1бр.
• Изкоп ръчен неукрепен – 16м3
• Д-ка и м-ж ППР ф 20 за студена и топла вода - 20м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда читалище и благоустрояване с.Тянево 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда читалище и благоустрояване с.Тянево

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Д-ка и полагане на бетонови бордюри 50/15/25 на бетонова основа – 75мл
• Д-ка на цветни бетонови плочи с деб. 5см и направа тротоар на цим. р-р – 130м2
• Подравняване и трамбоване основа за тротоар – 130м2
• Пясъчна основа за тротоар от едрозърнест пясък с деб. 15см.- 20м3
• Д-ка и м-ж дюшеме от дъски с деб. 4,5см- 45м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11430.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда читалище с.Ф.Денково 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда читалище с.Ф.Денково

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара – 280м2
• Препокриване керемиди на възложителя върху дървена скара- 280м2
• Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди – 580м2
• Подмяна ламперия нова – 280м2
• Мазилка по комин- 20м2
• Подмяна улуци – 55мл
• Подмяна водосточни тръби – 35мл
• Д-ка и м-ж профилирана челна дъска – 54мл
• Д-ка и м-ж фасадно скеле – 400м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда читалище с.Добрево 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда читалище с.Добрево

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Външна пръскана мазилка – бяла – 218м2
• Д-ка и м-ж работно скеле- 218м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС –6бр.
• Изкърпване мазилка около прозорци – 56мл
• Д-ка и м-ж водосточни тръби – 18мл
• Д-ка и м-ж водосточни казанчета – 3бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5992.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда читалище с.Дончево 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда читалище с.Дончево

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Боядисване с латекс двукратно – 27м2
• Д-ка и м-ж гранитогрес по стъпала – 33м2
• Изравнителна циментова замазка - 33м2
• Д-ка и м-ж алуминиев тръбен парапет ф60 с височ. 0,90 - 6мл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда читалище с.Свобода 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда читалище с.Свобода

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 270м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 5бр.
• Подмяна на дървена врата с алуминиева – 1бр.
• Подмазване около врати и прозорци-110мл
• Подмяна и пренареждане с керемиди на възложителя – 30м2
• Д-ка и м- ж декоративен градински фонтан – 1бр.
• Направа и монтаж на бетонов капак – 2бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда Здравна служба с.Ведрина 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда Здравна служба с.Ведрина

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 196м2
• Д-ка и м-ж теракот- 48м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 5бр.
• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 8бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 6бр.
• Д-ка и м-ж окачен таван тип „Армстронг” – 17м2
• Подмазване около врати и прозорци – 156мл
• Изграждане на шахта от бетонови пръстени – 1бр
• Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция – 201м2
• Армирана бетонова настилка с деб. 10см- 65м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда Здравна служба с.Дончево 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда Здравна служба с.Дончево

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 229м2
• Д-ка и м-ж теракот- 37м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 11бр.
• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 9бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –11бр.
• Д-ка и м-ж фаянс – 18м2
• Блажна боя по метални повърхности- 80м2
• Външна топлоизолация EPS по стени с деб. 8см – 50м2
• Външна силикатна мазилка- 50м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда Здравна служба с.Хитово 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45331000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда Здравна служба с.Хитово

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Д-ка и м-ж комбиниран отоплителен котел /дърва – пилети/- 1бр.
• Д-ка и м-ж алуминиеви ребра- 80бр.
• Д-ка и м-ж стъклонапълнена тръба ф32 – 18мл
• Д-ка и м-ж стъклонапълнена тръба ф25 – 12мл
• Д-ка и м-ж стъклонапълнена тръба ф20 – 20мл
• Д-ка и м-ж цирколационна помпа – 1бр.
• Д-ка и м-ж хидрофор с мощност 800W и резервоар – 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда Здравна служба с.Царевец 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда Здравна служба с.Царевец

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 246м2
• Д-ка и м-ж теракот- 60м2
• Изравнителна циментова з-ка – 60м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 3бр.
• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 9бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 8бр.
• Подмазване около врати и прозорци – 114мл
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 8бр.
• Д-ка и м-ж фаянс – 22м2
• Д-ка и м-ж гранитогрес по плащадка и стъпала – 8м2
• Д-ка и м-ж ППР ф20 с фитинги за топла и студена вода – 20мл
• Външна мазилка – теранова- 15м2
• Блажна боя по радиатори – 14м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда Здравна служба с.Божурово 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда Здравна служба с.Божурово

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Боядисване с латекс двукратно –140м2
• Подмяна на дървена врата с алуминиева- 1бр.
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 9бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –3бр.
• Д-ка и м-ж балатум с деб. 3мм- 9м2
• Подмазване около врати и прозорци – 83мл
• Лампен излаз до 6м- 3бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда Здравна служба с.Ловчанци 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда Здравна служба с.Ловчанци

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 200м2
• Д-ка и м-ж теракот- 18м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС –4бр.
• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 5бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 2бр.
• Външна пръскана мазилка бяла – 87м2
• Подмазване около врати и прозорци –91мл
• Външна силикатна мазилка – 42м2
• Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция – 60м2
• Армирана бетонова настилка с деб. 10см- 40м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда Здравна служба с.Плачи дол 23
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда Здравна служба с.Плачи дол

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно –103м2
• Подмяна на дървена врата с алуминиева- 4бр.
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 3бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –3бр.
• Д-ка и м-ж теракот – 5м2
• Д-ка и м-ж моноблок- 1бр.
• Ремонт и д-ка и м-ж фаянс – 3м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда Здравна служба с.Победа 24
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда Здравна служба с.Победа

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно –200м2
• Обшивка по чело на козирка от поц. ламарина- 4,5м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 8бр.
• Изравнителна циментова з-ка – 26м2
• Д-ка и м-ж теракот – 26м2
• Подмазване около врати и прозорци – 76мл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Здравен кабинет с.Ф.Денково 25
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Здравен кабинет с.Ф.Денково

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Боядисване с латекс двукратно – 100м2
• Д-ка и м-ж теракот- 6м2
• Изравнителна циментова з-ка – 27м2
• Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм – 21м2
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 4бр.
• Блажна боя по метална дограма – 34м2
• Д-ка и м–ж проточен бойлер тип Юнга – 1бр.
• Д-ка и м-ж PPR ф20 за студена и топла вода- 10мл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда ДСП с.Владимирово 26
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда ДСП с.Владимирово

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 77м2
• Д-ка и м-ж теракот- 30м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС –8бр.
• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 2бр.
• Изравнителна циментова з-ка- 30м2
• Подмазване около врати и прозорци- 154м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда ДСП с.Паскалево 27
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда ДСП с.Паскалево

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 220м2
• Д-ка и м-ж теракот- 15м2
• Д-ка и м-ж комарници –4бр.
• Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб.8мм – 13м2
• Блажна боя по дървена дограма – 19м2
• Д-ка и м-ж кухненски аспиратор двуканален с метални филтри – 1бр.
• Д-ка и м-ж фаянс – 13м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда ДСП с.Дончево 28
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда ДСП с.Дончево

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Боядисване с латекс двукратно – 250м2
• Изравнителна цим. з-ка по под – 38м2
• Д-ка и м-ж теракот – 38м2
• Подмяна на дървен прозорец с РVС –1бр.
• Лампен излаз до 6м – 2бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 2бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда ДСП с.Житница 29
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда ДСП с.Житница

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Боядисване с латекс двукратно – 70м2
• Д-ка и м-ж метален тръбен парапет ф60 с височ. 0,90см – 4мл
• Подмяна на дървени прозорци с РVС –3бр.
• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 1бр.
• Д-ка и м-ж кухненски аспиратор двуканален с метален филтър – 1б
• Д-ка и м-ж моноблок- 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда ДВХД с.Опанец 30
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда ДВХД с.Опанец

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно –160м2
• Обшивка на покрив с OSB плоскости с деб. 11мм – 280м2
• Д-ка и полагане на битумни керемиди - 280м2
• Д-ка и м-ж улуци- 40мл
• Изкоп машинен за шахта – 15м3
• Изграждане на шахта от бетонови пръстени с вкл. чугунен капак – 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда младежки дом с.Одринци 31
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда младежки дом с.Одринци

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 120м2
• Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция -90м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС –6бр.
• Подмяна на дървена врата с алуминиева – 1бр.
• Подмазване около врати и прозорци- 110мл
• Д-ка и м-ж окачен таван тип „Армстронг” – 130м2
• Д-ка и м-ж осветително тялоЛОТ 4х18- 9бр.
• Външна силикатна мазилка –50м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9082.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда клуб на пенсионера с.Ведрина 32
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда клуб на пенсионера с.Ведрина

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Боядисване с латекс двукратно – 30м2
• Вътрешна мазилка – 30м2
• Подмяна на дървени прозорци с РVС –7бр.
• Подмяна на дървена врата с алуминиева – 3бр.
• Подмазване около врати и прозорци- 146мл
• Д-ка и м-ж фаянс – 30м2
• Д-ка и м- ж моноблок -2бр.
• Д-ка и м-ж теракот – 6м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сграда Дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Черна 33
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Сграда Дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Черна

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Изкоп в основи – 1,7м3
• Зидари от бетонови блокчета – 7м3
• Направа на нова покривна конструкция – 1,5м3
• Препокриване с керемиди на изпълнителя нови -33,5м2
• Д- ка и м-ж дървена скара – 33,5м2
• Д-ка и м-ж ламперия – нова – 33,5м2
• Вътрешна циментова мазилка- 35м2
• Външна циментова мазилка- 35м2
• Армирана бетонова настилка с деб. 10см- 25м2
• Боядисванее с латекс на варова основа –30м2
• Д-ка и м-ж дървен прозорец- 1бр.
• Д-ка и м-ж балатум – 12м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Разширение и реконструкция улично осветление в селата 34
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Разширение и реконструкция улично осветление в селата
Плачи дол, Подслон, Стожер и Ф.Денково

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна ефективност:
• Д-ка и м-ж стоманотръбен стълб – 7бр.
• Д-ка и м-ж осветително тяло за улично осветление 2х18W – 24бр.
• Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16 – 470мл
• Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна лампа за улично осветление 18W 400К- 48бр.
• Д-каи м-ж светодиодно улично осветително тяло 30W – 29бр.
• Д-ка и м-ж електронен часовник за управление на улично осветление- 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тротоар по ул.1-ва с.Росеново 35
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Тротоар по ул.1-ва с.Росеново

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
•Оформяне на тротоар от армирана бетонова настилка с деб. 10см и фуга запълнена с каучукова набъбваща лента- 350м2
•Д-ка и м-ж полиетиленово фолио-350м2
•Кофраж и декофраж - 20м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автоспирка и тротоар с.Славеево 36
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Автоспирка и тротоар с.Славеево

• Оформяне на тротоар от армирана бетонова настилка с деб. 10см и фуга запълнена с каучукова набъбваща лента- 190м2
• Д-ка и м-ж полиетиленово фолио-190м2
• Д-ка и м-ж поликарбон с деб. 8мм- 12м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тротоар по улица Стара планина с.Ст.Караджа 37
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Тротоар по улица Стара планина с.Ст.Караджа

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Оформяне на тротоар от армирана бетонова настилка с деб. 10см и фуга запълнена с каучукова набъбваща лента- 850м2
• Д-ка и м-ж полиетиленово фолио-850м2
• Подложка под настилка от баластра - 5м3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14976.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тротоар по ул.1-ва с.Стефаново 38
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Тротоар по ул.1-ва с.Стефаново

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Оформяне на тротоар от армирана бетонова настилка с деб. 10см и фуга запълнена с каучукова набъбваща лента- 900м2
• Д-ка и м-ж полиетиленово фолио-900м2
• Подложка под настилка от баластра - 5м3
• Кофраж и декофраж- 50м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16061.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Укрепване подпорни стени общински обекти – ДГ, 39
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Укрепване подпорни стени общински обекти – ДГ,
читалище и ул.7-ма с.Паскалево

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Изкоп в основи – 11,4м3
• Кофраж и декофраж –116м2
• Д-ка и м-ж арматура АIII – 1030кг
• Д-ка и полагане на В15 - 30м3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10258.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автоспирка с.Ф.Денково 40
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Автоспирка с.Ф.Денково

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Боядисване с латекс двукратно – 143м2
• Фасаген по стреха – 30м2
• Външна силикатна мазилка цветна – 70м2
• Подмяна на метална врата с алуминиева – 2бр.
• Подмазване около врати и прозорци- 20мл
• Блажна боя по метални повърхности -48м2
• Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см. – 46м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ограда гробищен парк с.Вратарите 41
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236250      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Ограда гробищен парк с.Вратарите

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Направа ограда от бодлива тел 5+2 реда с ж.б. колове с бетон в основата- 240мл
• Изсичане и изкореняване на храсти и дървета- 720м2
• Д-ка и м-ж на портал на мет. рамка с мрежа и плътна част – 1бр.
• Д-ка и м-ж на портичка на мет. рамка с мрежа и плътна част – 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5541.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Естествени чешми с.Гешаново 42
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236250      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Естествени чешми с.Гешаново

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Машинно подравняване на терен – 1мсм
• Изкоп машинен - 10м3
• Д-ка и м-ж ПЕВП ф 63- 25мл
• Водоплътна външна и вътрешна мазилка – 46м2
• Армирана бетонова настилка – 90м2
• Д-ка и полагане на В15 в основи, улуци и стена- 3,5м2
• Кофраж и декофраж улуци– 12м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4045.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Благоустрояване около естествена чешма с.Дряновец 43
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236250      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Благоустрояване около естествена чешма с.Дряновец

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Изкоп в основи - 1м3
• Зидария от бетонови тухли- 5,3м3
• Направа на нова покриван конструкция – 0,7м3
• Препокриване с керемиди на изпълнителя нови- 29м2
• Армирана бетонова настилка – 17,5м2
• Д-ка и полагане на В15 - 1,5м2
• Кофраж и декофраж – 12м2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3233.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Благоустрояване централна част с.Миладиновци 44
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236250      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Благоустрояване централна част с.Миладиновци

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Изкоп ръчен - 9м3
• Армирана бетонова настилка цветна- с деб. 10см и фуга запълнена с каучукова набъбваща лента- 90м2
• Д-ка и м-ж полиетиленово фолио-90м2
• Презаливане стъпала с В20 – 15м2
• Д-ка и полагане на гранитогрес – 15м2
• Д-ка и м-ж цветни градински бордюри- 12мл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Естествени чешми и благоустрояване свещен 45
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236250      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Естествени чешми и благоустрояване свещен
камък с.Ф.Денково

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Направа ограда от телена мрежа с ж.б. колове с бетон в основата- 133мл
• Обшивка по стени с дъски на глъб и зъб с деб. 2см.- 4,4м2
• Д-ка и м-ж на портал на мет. рамка с мрежа и плътна част – 1бр.
• Водоплътна външна и вътрешна мазилка – 164м2
• Армирана бетонова настилка – 221м2
• Фугиране каменна зидария- 170мл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9551.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт отводнителни окопи /канавки/ на местен път 46
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236250      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Ремонт отводнителни окопи /канавки/ на местен път
за Регионално депо с.Стожер

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Ръчен изкоп за оформяне наа терен – 15м3
• Д-ка и м-ж на сглобяеми стоманобетонови елементи за облицовка на пътни окопи – 76мл
• М-ж на сглобяеми стоманобетонови елементи за облицовка на пътни окопи- 54мл
• Д-ка и полагане на подложен В10 – 9м3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тротоар по ул.1-ва с.Лясково 47
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Тротоар по ул.1-ва с.Лясково

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:
• Д-ка и полагане на градински бордюри – 205мл
• Д-ка пясъчна основа за тротоар от едрозърнест пясък с деб. 10см – 41м3
• Оформяне на тротоар от бетонови плочи 5см на цим. р-р 3см. – 410м2
• Изкоп за ръчен за бордюри- 3м3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18530.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнителят следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията, за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителите, при камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от категория и група, отговаряща на строежа - обособената позиция, за която кандидатства или в аналогичен професионален регистър, в случай, че участникът е чуждестранно лице. /Категорията на строежа е съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ или по-висока. Групата на строежа е съгласно чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката /обособената позиция/.
Възложителят ще подпише договор за изпълнение с определения участник при условие, че в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на влизане в сила на решението за определянето му за изпълнител представи удостоверение за вписване по реда на чл.3, ал.1 от ЗКС. Удостоверението за вписване в ЦПРС се придружава с валиден талон. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, в посочения срок следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на територията на Република България в съответствие с чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите.
Предвид естеството на извършваните ремонтни работи за всички обособени позиции освен ОП 46 е необходимо изпълнителят да е вписан, като изпълнител на Пета категория строежи по чл.137 от ЗУТ и на Първа група - по чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС / съответно Пета група. За ОП 46 възложителят изисква Трета категория по чл.137 ЗУТ и Втора група по чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическото състояние на участниците.
Преди сключване на договора с избрания изпълнител, той следва да представи застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а, или чл.173 от ЗУТ, като минималното застрахователно покритие е в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в зависимост от категорията на строежа - обособената позиция за която участва.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Техническите и професионалните способности:
- Участникът трябва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани експерти - Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството и Експерт по безопасност и здраве в строителството.
2. Участникът следва да разполага с необходимите съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на строителството, като за последните 5 години следва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.


1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, „строителство” идентично или сходно с предмета на поръчката. Обемът на изпълнените дейности не е от значение, като вида на строителството следва да отговаря на строителството предвидено за съответните обособени позиции.
* Под строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, площни обекти за оформяне на публични пространства.
В съответствие с изискванията на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП участникът следва да представи информация (списък) за изпълнените строежи (или строители работи), като посочи:
„Възложител на строежа“ (получател) - /Адрес, телефон, факс, електронна поща/; „Предмет на договора“ /описание на основните дейности/;
„Стойност на договора“ /лева без ДДС/;
„Дата на започване и дата на приключване на строителството“
2.Участникът трябва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката:
-Технически ръководител на обекта, който да има завършено образование, отговарящо на изискванията на чл. 163 а, ал. 2 и 3 от ЗУТ и да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител;
-Отговорник за контрола на качеството, който да има най-малко 3 (три) години, опит в контрола по качеството на строителни обекти и да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
-Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно и да има най-малко 3 (три) години опит като експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Участникът следва да разполага с необходимите съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат на разположение за изпълнение на договора.
Възложителят не поставя изискване участникът да е внедрил системи за управление на качеството и/ или системи за опазване на околната среда.
Забележка: При подбора на участниците, класирани за изпълнение на повече от няколко обособени позиции ще се изисква доказване на човешки и технически ресурс за изпълнение на общия обем СМР качествено и в срок.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА СА ОПИСАНИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ПУБЛИКУВАНА НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА - http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-03042017-196?preview=true
ЗА УЧАСТНИКА НЕ СЛЕДВА ДА СА НАЛИЦЕ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗОП И ЧЛ. 3, Т.8 ОТ ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ, ОСВЕН АКО НЕ СА ПРИЛОЖИМИ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО ЧЛ. 4 ОТ СЪЩИЯ ЗАКОН.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ЗАЛА 108 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ №20.

ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ Е ПУБЛИЧНО. УЧАСТНИЦИТЕ МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. ОЦЕНКИТЕ НА ТЕХНИЧИСКИТE И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРЕДИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.181, АЛ.2 ОТ ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.
Всеки участник може да подаде само една оферта за една или няколко обособени позиции. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Съгласно чл. 47, ал.6 от ППЗОП и във връзка с чл. 181, ал.2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри”
В съответствие с чл.48, ал. 3 от ППЗОП възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора без включен ДДС и се представя в една от следните форми:
- парична сума преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или
-оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълтителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, с изключение на решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично генерирано съобщение. Решенията на възложителя по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, се връчват лично срещу подпис или се изпращат на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; или по факс.
Когато участникът кандидаства за повече от една обособена позиция с еднакви критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

ДЕСЕТДНЕВЕН СРОК ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.197, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва