Деловодна информация
02709Териториално поделение Държавно горско стопанство Чипровци
35 05/04/2017 (дд/мм/гггг)
не
02709-2017-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци 2016174760138
ул.Васил Левски №19
Чипровци BG312 3460 България
н..инж. Красимир Цветков Вълков +359 95542197
dgstp_chiprovci@abv.bg +359 95542197

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170405ZsNO8320815


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170405ZsNO8320815
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и охрана на горски територии - държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до насаждения, включени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДГС Чипровци” по две обособени позиции:
45000000      
Строителство

„Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до насаждения, включени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДГС Чипровци” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Горски път - „Чипровци - Жърново”
Обособена позиция № 2 Горски път – „Чипровци - Стара река - Равна гора”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Текущ ремонт на горски път "Чипровци - Жърново" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Горски територии в района на ДГС Чипровци, землище Чипровци

„Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до насаждения, включени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДГС Чипровци” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Горски път - „Чипровци - Жърново”
Обособена позиция № 2 Горски път – „Чипровци - Стара река - Равна гора”.
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
най-ниска
II.2.6) Прогнозна стойност
1200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Текущ ремонт на горски път "Чипровци-Стара река-Равна гора" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Територията на ДГС Чипровци, землище Чипровци

„Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до насаждения, включени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДГС Чипровци” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Горски път - „Чипровци - Жърново”
Обособена позиция № 2 Горски път – „Чипровци - Стара река - Равна гора”.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма изискване
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за доказване на икономическо и финансово състояние на кандидатите

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на обявената поръчка, както следва:
За Обособена позиция № 1 - 1 бр. верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска;
За Обособена позиция № 2 - 1 бр. верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска;


Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на обявената поръчка, както следва:
За Обособена позиция № 1 - 1 бр. верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска;
За Обособена позиция № 2 - 1 бр. верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще се извърши в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им, издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 68/15.08.2014 г., изм. ДВ бр. 106 от декември 2014 г. и при спазване на нормативните изисквания съгласно действащото в Република България законодателство.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ДГС"Чипровци" гр.Чипровци, ул."Васил Левски"№19

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва