Деловодна информация
00373
1813 04/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
04/04/2017 (дд/мм/гггг)
00373-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170404Rbht1024619
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разхо
09310000      
Доставки

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена. Предметът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия – ниско напрежение, с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите приложими нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия, в това число Наредбите към ЗЕ, Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Срок на действие на договора за възлагане на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на потвърждение от ЕСО ЕАД на първия регистриран график за доставка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3534024.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, находящи се в гр. Стара загора, гр. Хасково и гр. Ямбол

Годишното потребление на ел.енергия на Възложителя за последните дванадесет месеца е 5 885 141,9Kwh за всички структурни звена. Прогнозното количество ел.енергия не обвързва Възложителя да го изразходва цялото или да се лимитира с това количество. Реалната стойност на договора ще бъде определена според реалното потребление на Възложителя за периода на действие на договора за възлагане на поръчката – 36 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3534024.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да притежава Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП. Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на Лиценз, издаден от КЕВР съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ, се отнася за този член на обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на балансираща група”. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- заверено копие от валиден Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), с посочване на EIC код. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП. Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на балансираща група”.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- Декларация – в свободен текст, с която се декларира, че участникът е регистриран в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, с посочване на EIC код.
3. Участникът следва да има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от Правилника за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със съответния оператор на електроразпределителната мрежа. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП. Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТТЕ се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на балансираща група”.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- Удостоверение, издадено от съответния мрежови оператор, че между оператора на електроразпределителната мрежа и участника има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира „дейности по внос, износ, покупка, продажба и всякаква друга търговия с електрическа енергия в общ обем на не по – малко от 2 000 MWh ел.енергия”.
2. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, за дейност с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група”.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, р-л. В, т. 1б от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите; - доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, за дейност с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група”. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, р-л. Г от ЕЕДОП, като посочват информация относно наличието на валиден сертификат, издател на сертификата, обхват на сертификата.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: - заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, за дейност с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група”. Забележка: Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки, доказващи, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на ректорат - 2ет, Тракийски университет, Студенткси град

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т. 3, т. 5 от ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от прогнозната стойност на на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
3. Всички документи в настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в тлвно меню "профил на купувача", на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170404Rbht1024619

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва