Деловодна информация
00826
Д-1080 30/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
00826-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Боряна Колевска +359 9702283
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 8709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София
24455000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
86797.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Препарати за дезинфекция 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, в гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад.

В рамките на обособената позиция са включени следните артикули: Препарат за дезинфекция на медицинска апаратура и труднодостъпни повърхности/спрей - готов разтвор - разфасовка от 0,5 л., мярка брой , прогнозно количество 200;
Хлорсъдържащ препарат за дезинфекция на повърхности - течна или гелообразна форма, концентрат – разфасовка – 0,5 л. за гелообразната и 1л. за течната форма, мярка литра, прогнозно количество 400; Препарат за измиване на съдове в миялна машина -прахообразна или таблетна форма – разфасовка 3 кг. за прахообразната форма, мярка кг, прогнозно количество 300;
Препарат за хигиенно измиване с дезинфекционен ефект и хирургическа дезинфекция на ръце и кожа, преди и след манипулации - концентрат - разфасовка от 1 и 2 литра, мярка литра , прогнозно количество 500;Препарат без формалдехид за почистване и високостепенна дезинфекция на повърхности - концентрат – разфасовка 1 и 2 литра, мярка литра , прогнозно количество 850;
Препарат за почистване на различни видове повърхности без алдехид – концентрат –разфасовка 1 л., мярка литра, прогнозно количество 470; Препарат за дезинфекция на кухненска посуда, яйца и повърхн. влизащи в контакт с хранителни продукти – таблетна форма, мярка кг , прогнозно количество 60; Препарат предназначен за почистване и дезинфекция на повърхности (фаянс, теракота, мозайка, санитария) с лимонова киселина – разфасовка 1 л., мярка литра , прогнозно количество 420;
Препарат за дезинфекция и студена стерилизация на термолабилни медицински консумативи - концентрат – разфасовка 1 и 5 л., мярка литра , прогнозно количество 140; Концентриран неутрален детергент на алкохолна основа за почистване на твърди повърхности, облицовъчни плочки, мрамор, емайл и други - концентрат – разфасовка10л., мярка литра , прогнозно количество 60
Препарат за подлогомиялна машина- концентрат – разфасовка 10л., мярка литра , прогнозно количество 120
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43445.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Почистващи препарати 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
39831240      
39831220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, в гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад.

В рамките на обособената позиция се съдържат следните артикули: Препарат за измиване на кухненска посуда , концентрат – течна форма – разфасовка 1 л., мярка литра , прогнозно количество 460;Препарат - кремообразен с фин абразив за почистване на наслоени мазнини и полиране на санитарен фаянс,керамика, инокс, душ батерии и мивки, без да надрасква повърхностите – разфасовка 600 гр., мярка брой , прогнозно количество 420;Препарат - прахообразен абразив за почистване на наслоени мазнини и полиране на санитарен фаянс,керамика, инокс, душ батерии и мивки, без да надрасква повърхностите – разфасовка 0,500 кг, мярка брой, прогнозно количество 410;Препарат за лакирани и нелакирани дървени повърхности, спрей; разфасовка - 300 мл., мярка брой , прогнозно количество 110;Препарат, обезмаслител - универсален за отстраняване на мазнини, сапунени отлагания, хранителни отпадъци, лепкави субстанции – концентрат - разфасовка от 0,5 л., мярка брой , прогнозно количество 650;Препарат за отстраняване на петна от текстил и тапицерии - разфасовка от 1 кг., мярка брой, прогнозно количество 30; Препарат за подръжка, полиране и защита на инокс - разфасовка от 0,5 л., мярка брой, прогнозно количество 100, Препарат за стъкла и офис техника 0,5 л., мярка брой, прогнозно количество 320
Препарат антимухъл, спрей – разфасовка 0, 5 литра, мярка брой, прогнозно количество 160
Дезодорант за WC (твърда форма) - с кошничка , мярка брой, прогнозно количество 650
Каналин, 60 грама, гранули , мярка брой, прогнозно количество 280
Прах за пране, разфасовка по 1 кг., мярка кг, прогнозно количество 180
Сапун - течен с омекотител, разфасовка 1 , 2 л., мярка литра, прогнозно количество 1100
Сапун - тоалетен / твърд, 100 gr, мярка брой, прогнозно количество 110
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6728.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Помощни средства 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33761000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, в гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад.

В рамките на обособената позиция се съдържат следните артикули: Дръжка за парцал, дължина 125 см– метална с винт, мярка брой прогнозно количество 180; Гъби за почистване/домакинска с канал не по – малки от 10/12 см , мярка брой, прогнозно количество 820; Кърпи за ръце, двупластова 22/24см, 200 бр. в пачка, мярка пачка, прогнозно количество 6000; Кърпа "Швентух" х 3 бр. в опаковка, мярка Опаковка, прогнозно количество 450; Кърпа "Микрофибърна" х 1 бр. в опаковка, мярка брой, прогнозно количество 450; Пълнител ролка, хигроскопична,многопластна, перфорирана за дезинфекционна кофичка х 1 бр. в опаковка, минимум 90 броя кърпи в ролка, мярка брой, прогнозно количество 600; Ролки медицински/Еднократни чаршафи, с водонепромукаемо фолио от едната страна, с дължина 50 метра, перфорирана през 60 см, ширина на ролката 60 - 80см, мярка брой , прогнозно количество 650;Парцали за миене - с винт за дръжка, вид на парцала въже, 220 грама, мярка брой, прогнозно количество 2030; Ролна хартия за ръце, двупластова - ролка по 1 кг., мярка брой, прогнозно количество 510; Ръкавици домакински, мярка чифт, прогнозно количество 410; Тел домакинска неръждаема, едра, мярка брой, прогнозно количество 280; Тоалетна хартия – трипластова, 100 грама, разфасовка по 4 бр., мярка брой, прогнозно количество 5000; Чували полиетиленови, жълти за опасни отпадъци - 70 микрона - 30 литра – разфасовка на руло., мярка брой, прогнозно количество 7400
Чували полиетиленови жълти за опасни отпадъци 90 микрона - 90 литра, с връзки – разфасовка на руло, мярка брой, прогнозно количество 7700;Контейнери за остри режещи опасни отпадъци с капак - 1 литър, мярка брой, прогнозно количество 2050; Контейнери за остри режещи опасни отпадъци с капак - 5литра, мярка брой, прогнозно количество 1400; Чували за мръсно бельо - 70/90 сини с връзки , 90 микрона – разфасовка на руло, мярка брой, прогнозно количество 6780; Четка за под твърда , с къс косъм с винт за дръжка, мярка брой , прогнозно количество 200;Четка за под меки , с дълъг косъм с винт за дръжка, мярка брой, прогнозно количество 280; Лопати за събиране на смет , пластмасови с винт за дръжка и с големина на основното тяло 24 широчина / 30 дължина, мярка брой, прогнозно количество 95; Метли с дълги дървени дръжки от естествена метличина с минимум четири шева, мярка брой, прогнозно количество 120; Салфетки, двупластови – опаковка х 100 бр., мярка опаковка, прогнозно количество 300
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32664.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39525100      
39224330      
19640000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, в гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад.

В рамките на обособената позиция се съдържат следните артикули: кърпа за прах х 3 бр. в опаковка, мярка опаковка, прогнозно количество 400; кофи пластмасови с цедка - с обем от 10 - 12 л., мярка брой, прогнозно количество 80; малки чували за битов отпадък за кош 35л. - прозрачни; разфасовка на руло, мярка брой, прогнозно количество 29000; чували за битов отпадък - прозрачни; 70 микрона ; 70/90 – с връзки – разфасовка на руло, мярка брой, прогнозно количество 20000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3960.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
Изискването се отнася за участници, които подават оферти за участие за обособена позиция № 1.
При подаване на оферта за участие, участниците декларират съответствие с критерия за подбор и посочват публичен регистър, в който се съдържа информация за съответствие с критерия за подбор (когато има такъв), в ЕЕДОП.
Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може, а в случайте на ал. 6 изисква от участника да представи:
• разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира
• документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
*Под дейности «сходни с предмета на обществената поръчка» се разбира доставка на някоя от стоките, включени в съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Изискването се отнася за всички обособени позиции.


При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Единния европейски документ за обществени поръчки, като попълва списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи доказателства за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя, посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката, или чрез други документи, които пряко доказват извършването на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител трябва да доставя хигиенни материали и/или дезинфектанти, които съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка.Доставяните артикули трябва да са нови и неупотребявани и произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Срокът за доставка, след извършена заявка от Възложителя е 5 /пет/ работни дни за обикновена поръчка и 2 /два/ работни дни за спешна поръчка.При доставка, артикулите трябва да бъдат в оригинални опаковки, с ненарушена цялост (където има опаковка).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/04/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

18/08/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

На адреса на управление на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, в гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Всяка оферта за участие трябва да съдържа: Опис на представените документи; Техническо предложение, което съдържа:
а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) Предложение за изпълнение на поръчката, по образец. в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по образец; г) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец; д) Мостри на стоките, по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Участниците представят мостри в оригинални опаковки, където има опаковка, за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция, за която подават оферта. Представянето на мостри за всички номенклатурни единици е задължително.Представянето на мострите е необходимо на възложителя за установяване дали е налице съответствие на предлагания от участника артикул с артикула, описан от Възложителя в техническата спецификация (напр. дали артикула е със съответните размери). В процеса на провеждане на процедурата за избор на изпълнител на етап работа на комисията за разглеждане и оценка на оферти може да бъде нарушена целостта на опаковката, както и търговския вид.
е) Участникът представя към офертата и списък на мострите. В приложения към офертата списък, мострите трябва да са еднозначно дефинирани по техническата спецификация на възложителя.ж) Участниците следва да представят към техническото си предложение указания за приложение (употреба) и информационен лист за безопасност за всички артикулите - биоциди, включени в обособени позиции № 1 и 2, в случай че подават оферта за тези обособени позиции. з) Участниците трябва да представят към техническото си предложение разрешението за пускане на пазара на биоцид или удостоверението за регистрация на биоцид с нисък риск, издадени от министъра на здравеопазването, или да посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за издадените документи - за всички артикули - биоциди, включени в обособени позиции № 1 и 2, в случай че подават оферта за участие за тези обособени позиции;Единен европейски документ за обществени поръчки за участника – по образец.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (споразумение или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация във връзка с конкретната обществена поръчка, посочена в документацията на обществената поръчка. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с означение на обособената позиция, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено по образец и приложението към ценовото предложение, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция.Обособени позиции № 1, 2 и 4 са запазени за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП. (чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП)
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва