Деловодна информация
00045
1161 29/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/03/2017 (дд/мм/гггг)
00045-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД 000463379
бул. Васил Априлов 15а
Пловдив BG421 4000 България
Екатерина Манчева, Ива Панайотова +359 32641536
onkodis_plovdiv@abv.bg +359 32644388

Интернет адрес/и

www.onkoplov.com

http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170329Ulbq1080259


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170329Ulbq1080259
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

”Доставка на пакетирана храна за пациентите и дежурен персонал на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”
55523000      
Доставки

”Доставка на пакетирана храна за пациентите и дежурен персонал на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
417800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Първа база, находяща се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” №15А и Втора база, находяща се в гр.Пловдив, бул.”Александър Стамболийски” №2А.

”Доставка на пакетирана храна за пациентите и дежурен персонал на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
417800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

- Участниците следва да разполагат с валидна към дата на подаване на офертата регистрация по чл.12 от Закона за храните.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.
1.Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 1 (една) доставка касаеща дейност за приготвяне и доставка на храна, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, както е посочено по-горе, в рамките на 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Всеки участник следва да разполага със собствена или наета материална база – обект за приготвяне на готова храна (обект тип – кухня – майка/кетъринг), минимум 1 (един) обект на територията на страната, с регистрация за производство в списъка за групите храни и ястията, които се произвеждат към удостоверението, за храни/ястия, категоризирани съгласно §1, т.12, б.„ф” от ЗХ. Местонахождението /отдалечеността/ на обекта следва да позволява доставката на храната да се извърши до 1 час след приготвянето й.
3.Всеки участник следва да разполага през целия период на осъществяване на обществената поръчка с квалифициран персонал, който да е в състояние да покрие изпълнението на предмета на поръчката, като следва да разполага с минимум 1 (един) инструктор по хранене и минимум 2 (два) готвач-технолога.
4.Всеки участник трябва да разполага с минимум 2 (две) собствени и/или наети транспортни средства, отговарящи на изискванията на ЗХ, оборудвани за превоз на храна, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания (закрит тип, хладилен). Транспортните средства трябва да притежават удостоверения за регистрация, издадени от ОДБХ (или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от РВМС, РИОКОЗ, РЗИ).
5.Всеки участник да има разработена и внедрена система за анализ и контрол на критичните точки – НАССР система за управление на безопасността на храните. В случай че участникът е сертифициран и представи валиден сертификат по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система.
6.Всеки участник трябва да притежава валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на системата за управление на качеството с ISO 9001:2008 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти.
7.Участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Пловдив, бул Васил Априлов 15а, - Администрация

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва