Деловодна информация
00826
Д-1071 29/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
00826-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Боряна Колевска +359 9702283
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 8709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група
09310000      
Доставки

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Свети Наум” ЕАД, гр. София. Възложителят осигурява електрозахранването на един обект с търговско мерене на ниско напрежение в имот, находящ се в гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1.Възложителят разполага с един двусекционен трафопост присъединен на средно напрежение, в който са разположени два електромера на ниско напрежение - №96651131 и №62067214. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на 550 000 кВтч за 12 месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
43000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, с адрес на управление: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Свети Наум” ЕАД, гр. София.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

на основание чл.178, ал.5 от ЗОП Възложителя не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която е за доставки или услуги
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът да притежава валидна лицензия издадена от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
Лицензия се издава и на лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, при условията по ал. 1 – 6 на чл. 40 от ЗЕ.
2. Решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща групa”, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
3. Участникът да има регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи групи” на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Ако регистрацията е видна от публичен и безплатен регистър, то достатъчно е неговото посочване.
За доказване на съответствието с посочените изисквания участниците следва да посочат необходимата информация в т. 1) на таблица А: Годност, част IV „Критерии за подбор” на ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

т. 1 Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“. При подаване на оферта за участие участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки информация за обстоятелството по т.1 за прилагане на система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“. Участникът посочва номер и дата на сертификата за внедрена система за управление на качеството и от кого е издаден.
т. 2 През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, участникът трябва да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под сходни дейности се разбира доставка на електрическа енергия. При подаване на оферта за участие участникът попълва в Единния европейски документ за обществени поръчки списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.т.3 Участникът трябва да има изградена система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставяните количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО


Доказване на изискването посочено в т. 1 : В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може, а в случаите на ал. 6 изисква от участника да представи копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“.
Доказване на изискването посочено в т. 2: В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може, а в случаите на ал. 6 изисква участника да представи доказателство за извършените доставки.
Доказване на изискването посочено в т. 3: Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки, че има изградена система за мониторинг на измервателна точка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са посочени подробно в Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/04/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

17/08/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

На адреса на управление на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, в гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му.
Всяка оферта за участие трябва да съдържа:
1. Опис на представените документи; 2. Техническо предложение, което съдържа: а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по образец. в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по образец; г) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец; д) Декларация за готовност на участника да издава единна фактура на възложителя, включваща консумираната активна електрическа енергия за определения месец, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и задължение към обществото, както и всички мрежови услуги съгласно чл. 20 от ПТЕЕ с подробна разбивка на всички обекти на възложителя – декларация в свободна форма, в оригинал.
e) Декларация от участника за наличие на възможности за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество – в свободен текст, оригинал;3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника – по образец.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. 4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (споразумение или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:а) правата и задълженията на участниците в обединението;б). разпределението на отговорността между членовете на обединението;в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;г). партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено по образеца от документацията. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за 1 MWh в лева без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
https://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП. (чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП)
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва