Деловодна информация
00425
1271 28/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
00425-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД 105515902
ул. Цар Симеон Велики 119
гр. Видин BG311 3700 България
Силвия Дамянова +359 94600691
mbal_vidin@abv.bg +359 94600691

Интернет адрес/и

http://www.mbal-vidin.com

http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Лечебно заведение по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”
50400000      
Услуги

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”.
Предметът на поръчката е обособен в осем обособени позиции, както следва:
Предметът на обществената поръчка пвключва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
13

II.2) Описание 1

Общо болнична апаратура 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Специализирана кардиологична апаратура 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
1620      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Специализирана наркозно -дихателна апаратура 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
3120      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Специализирана апаратура-стерилно 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
4680      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Специализирана видеоендоскопска апаратура 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
7080      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Специализирана очна апаратура 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
4320      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Специализирана апаратура за образна диагностика 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
27000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Специализирана апаратура – физиотерапия 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
4200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Специализирана клинично лабораторна апаратура 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
6660      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Специализирана хемодиализна апаратура 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
9600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Специализирана лапароскопска апаратура 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
1544      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Хладилна техника 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
1776      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.

II.2) Описание 1

Климатична техника 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Поръчката е с място на изпълнение: Многопрофилнан болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД – гр- Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности:
а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли;
б) извършване на периодични прегледи;
в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване;
г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на ремонта (Псир)    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
2400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност на всяка обособена позиция е включена единичната цена (месечната абонаментна такса за сервизно обслужване) за период от 12 месеца и стойността на резервни части, възли и/или детайли, които е възможно да възникнат за закупуване за същия период.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, респективно участникът не следва да представя никакви доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояния на участника и не предвижда представянето на никой от предвидените в чл. 62 от ЗОП документи за доказване на икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояния на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Посочване на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата чрез попълване на ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, поле 1б.
При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП участникът, респективно изпълнителя представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.


Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
За „дейности с предмет и обем, идентични с тези на поръчката следва да се разбират дейности по извънгаранционно сервизно обслужване на:
Обособена позиция № 1 – Общо болнична апаратура;
Обособена позиция № 2 – Специализирана кардиологична апаратура;
Обособена позиция № 3 – Специализирана наркозно -дихателна апаратура;
Обособена позиция № 4 – Специализирана апаратура-стерилно;
Обособена позиция № 5 – Специализирана видеоендоскопска апаратура;
Обособена позиция № 6 - Специализирана очна апаратура;
Обособена позиция № 7 – Специализирана апаратура за образна диагностика;
Обособена позиция № 8 - Специализирана апаратура – физиотерапия;
Обособена позиция № 9 - Специализирана клинично лабораторна апаратура;
Обособена позиция № 10 – Специализирана хемодиализна апаратура;
Обособена позиция № 11 – Специализирана лапароскопска апаратура;
Обособена позиция № 12 – Хладилна техника;
Обособена позиция № 13 – Климатична техника.
За „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката следва да се разбират дейности по извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и/или техника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Офертите на участниците трябва да бъдат изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда (ООС), закрила на заетостта и условията на труд (ЗЗУТ), които са в сила в страната.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията за данъци и осигуровки:
НАП:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
http://www.nap.bg" www.nap.bg.
Относно задълженията за ООС:
МОСВ:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
http://www3.moew.government.bg/.
Относно задълженията, свързани със ЗЗУТ:
МТСП
http://www.mlsp.government.bg;
София 1051, ул. Триадица №2
тел.: 8119 443
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/04/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 119

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят (В-ят) ще отстранява от участие, поради наличието на някое от следните основания: 1.1. Участник (У-к), за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 1.2. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тъй като не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура; 1.3. Участници-дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от такива лица участници, тъй като чл. 3, т. 8 от за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици забранява тяхното пряко и/или косвено участие в процедура по ОП по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на ОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. В-ят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединението У-к в поръчката (ОП) да има определена форма, за да участва при възлагането на ОП, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител (И-л) е обединение от физически и/или юридически лица.
3. Преди сключване на договора и за обезпечаване изпълнението на договора, определеният за Изпълнител представя гаранция в размер на 1 % от стойността на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението договора (ГОИД) се представя под формата на парична сума (ПС), банкова гаранция (БГ) или застраховка (З), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Банковата гаранция се представят в оригинал и трябва да отговарят на следните изисквания: да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция; да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор; да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
При гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението на договора, същата следва да отговаря на следните условия: Възложителят следва да бъде посочен като трето, ползващо се лице (бенефициер) по тази застраховка и да отговаря на следните изисквания: да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя; да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на Изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.
4. Възложителят извършва плащания към Изпълнителя, както следва:
- месечната абонаментна цена за обслужване - в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от месеца, за който се отнася абонаментната такса за обслужване, срещу представен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на предоставеното абонаментно обслужване и оригинал на фактура, издаден от Изпълнителя за стойността на дължимата месечна абонаментна такса за обслужване;
- цената на вложените резервни части, възли и/или детайли – в срок до 60 дни, считано от датата на протокола, удостоверяващ тяхното влагане и приемане от Възложителя, придружен от представяне на оригинал на фактура, издаден от Изпълнителя за стойността на вложените и приети резервните части, възли и/или детайли.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва