Деловодна информация
00338
AO-05-03-2402 27/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/03/2017 (дд/мм/гггг)
00338-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РАЗГРАД 000505910
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Билял Црънгалов и Дончо Дончев +359 84618171 / +359 84618113
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170327qYaJ2022389
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ОБЩИНА РАЗГРАД 000505910
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Пламена Тодорова, Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Разград”
09310000      
Доставки

В предмета на поръчката се включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обекти на Община Разград включително второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства, изпълнение на функциите на координатор на балансираща група,осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.
Изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
720000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Мястото на доставка на електрическа енергия е на територията на община Разград.

- Изпълнителят следва да доставя електрическа енергия с качество и по ред съгласно нормативните актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия – ЗЕ и наредбите към него, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
- Изпълнителят осъществява доставка на електрическа енергия, в необходимите срокове и с необходимото качество;
- Изпълнителят следва да прогнозира и планира потреблението, и да носи отговорност за балансиране;
- В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.
- Изпълнителят изготвя и подава почасови товарови графици от името на клиента, като рисковете свързани с прогнозирането и небалансите остават за сметка на изпълнителя.Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.
- Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД.
-Координиране и балансиране на количествата нетна електрическа енергия.
-Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на Община Разград.
Прогнозното количество доставяна нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите на територията на Община Разград е 8 862 MWh за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, пресметнато на база потреблението за предходните 12 месеца.
Прогнозната стойност на поръчката е 720 000 лв без ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
720000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да притежава Лиценз издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал.5 от ЗЕ.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, в това число годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност, се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания по т. 1 съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
На етап подаване на оферта, участниците декларират горните обстоятелства в ЕЕДОП. Участникът посочва в част IV раздел А Годност, номера и срока на валидност на лиценза, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39, ал.1 от ЗЕ, включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група”, съгласно чл. 49, ал.5 от ЗЕ.
Документи за доказване на изискванията за правоспособност за упражняване на професионална дейност, подлежащи на представяне преди сключване на договора, от избрания за изпълнител участник (или в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП):
•Копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.
На етап подаване на оферта, участниците декларират горното обстоятелство в ЕЕДОП. Участникът посочва в част IV Раздел Г изискването за наличие на сертификат за внедрена система за управление на качеството.
Документът с който се доказва на етап сключване на договор или при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП - копие от валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със системата за управление на качество по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.


Да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, както и на изискванията на възложителя.
Срокът за изпълнение на договора е за период от 24 месеца и влиза в сила от датата на регистрация на първия график за доставка.
Възложителят изисква представяне на гаранция за обезпечаване изпълнението на договора, от избрания за изпълнител участник в размер на 3%. Условията, при които гаранцията за изпълнение се предоставя, задържа или освобождава се уреждат с договора за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/05/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Зала № 102 на административната сграда на Община Разград, на адрес: гр.Разград 7200, бул."Бели Лом" № 37А, ет.1

Съгласно чл. 104, ал.2 от ЗОП–при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изисквания към личното състояние на участниците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и чл. 55 ал.1, т. 1, т.3, т.4, и т.5 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Документацията за обществената поръчката. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и чл. 55 ал.1, т. 1, т.3, т.4, и т.5 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.Участниците следва да декларират в своята оферта физическите лица, които са действителни собственици на капитала, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари чрез подаване на декларация за идентификацията на същите.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва