Деловодна информация
00373
1663 27/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/03/2017 (дд/мм/гггг)
00373-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170321Kmbp1009371
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33100000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 6 /шест/ позиции.
- Обособена позиция № 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за катедра Патоанатомия“
- Обособена позиция № 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Цифрова микроскопска камера“
- Обособена позиция № 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Гелдокументационна система за 1D анализи“
- Обособена позиция № 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Интраоперативна ултразвукова навигация“
- Обособена позиция № 5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Набор за едноскопска хирургия на синусите“
- Обособена позиция № 6 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Система за WESTERN BLOT анализи“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
248216.68      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за катедра Патоанатомия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

1.Фризер за ултраниски температури (2бр.) - Вертикален модел, Обем на камерата – от 500 до 600 л, Външни размери – не по-големи от 90 х 90 х 200 см, Капацитет – не по-малко от 300 крио кутии с височина 5 см, Температурен диапазон -40°С до -86°С, Възможност за поддържане на -86°С и при температура на околната среда над 30°С, Мин. 4 броя отделения всяко с вътрешна врата, Външна врата със силиконово уплътнение и ключ, Камера от неръждаема стомана тип AISI 304, 4 бр. колела, Изолация на стените с дебелина не по-малко от 120 мм, CFC-free и HCFC-free, Двустъпална каскадна хладилна система с херметично капсуловани компресори, Компресорите да бъдат оборудвани с автоматична защитна система в случай на свръхналягане при работата им в екстремни условия, Хладилен агент – CFC и HCFC free, Изпарител от медна серпентина, Миещ се въздушен филтър от полиестерна пяна, Микропроцесорен контрол с LСD дисплей, Вградени RS 485 интерфейс и безпотенциален контакт, Вградени визуални и аудио- аларми за минимум/максимум температури, Автономно захранване на алармената система със самозареждаща се батерия, осигуряващо функционирането на алармените функции в случай на прекъсване на захранването, Ниво на шума – не повече от 60 dB, Захранване – 230V/50 Hz. 2. Лабораторен фризер - Вертикален модел с една врата със заключване; Вместимост – от 50 до 60л; Един компресор, Контролиран температурен обхват: -86?C до -40?C; Микропроцесорен контрол на температурата с вграден дигитален дисплей, указващ зададена температура, температурата на околната среда и текстова информация за алармите, С вградена памет, Защита на дисплея с парола на 3 нива,Визуална и акустична аларми за промяна на температурата в случай на прекъсване на ел. захранването, отворена врата, повреда във фризера или температурната сонда, Възможност за настройка на зададената температура за аларма; 2 бр. отвори за независими температурни сонди, 1 вътрешна врата; Вграден RS485/RS 232 интерфейс; Ниво на шума – ?55 dB, Ниска консумация на енергия - ? 9 kWh/24 h
Захранване - 230 V, 50/60 Hz. 3. Ръчен ротационен микротом (2 бр.) - Микротом с прецизна ориентация на пробата с референция за нулева позиция, Със система за бързо захващане на пробата с една ръка, Основа на ножодържача – без странично (латерално) преместване, Ножодържач за нископрофилни ножчета за еднократна употреба с интегриран протектор за предпазване от порязване, С автоматично смазване лагерите на ролера, С две отделни системи за заключване на маховика за по-безопасна работа-заключване в най-горна позиция при смяна на ножчето или материала, С балансираща система с пружинна компенсация на силите при процеса на извършване на срези, Режим на ретракция на пробата с възможност за включване/изключване,
Въртене на маховика - по посока на часовниковата стрелка, Технически изисквания: Дебелина на срезите в диапазон не по-малък от 1.0 до 60 µМ, от 1 - 10µМ със стъпка не по-голяма от 1 µМ, от 10 - 20µМ със стъпка не по-голяма от 2µМ, от 20 - 60µМ със стъпка не по-голяма от 5µМ, Ход по вертикала не по-малък от 70мм, по хоризонтала – не по-малък от 30мм, Възможност за рязане на материали с размери не по-малки от 50х60х30мм, Ретракция на пробата: не по-малка от 60 µМ, която функция да може да бъде изключвана, Механичен “триминг”: 10 И 30 µМ, Прецизна X/Y ориентация на материалите с индикатор за нулева позиция, Система за латерално грубо подаване, Необходима окомплектация: Клампа за захващане на касети с максимална зона за рязане не по-малка от 40х40 мм, Клампа за захващане на парафинови блокчета с максимална зона за рязане не по-малка от 40х40мм, Тавичка за събиране на отпадъци при рязането, Смазочно масло не по-малко от 50мл, Четка за разпъване на срезове с магнитно закрепване към микротома.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
93333.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и въвеждане в експлоатация на Цифрова микроскопска камера 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

Съвместимост: Да бъде съвместима с оптичен адаптер 0.5 х на същия производител с цел постигане на максимална оптична резолюция. Характеристики: Резолюция: не по-малко от 2.080 х 1.544 пиксела, Цветен CCD чип, Размер на чипа: не по-малко от 1/1.8 инча. Охлаждане: тип Пелтие, не по-малко от 10 ?С при стайна температура от 25 ?С. Динамичен обхват: не по-малко от 14 бита, Размер на пиксела: не повече от 3.45 x 3.45 микрона, Режими на биниране: минимум два - 2х, 3х, Време на експозиция: от минимум 0.1 µs до максимум 160 s. Скорост на опресняване на кадъра-минимум три скорости: - най-малко 7 fps при резолюция 2,080 х 1,544 пиксела, - най-малко 13.6 fps при резолюция 1,040 х 772 пиксела, - най-малко 25 fps при резолюция 688 х 514 пиксела. PC интерфейс: FIREWIRE IEEE 1394a. Адаптер за свързване на микроскопа с цифрова микроскопска камера. Съвместимост: Да бъде съвместим с наличен микроскоп марка Оlympus, модел CKX41 с цел постигане на пълен размер на зрителното поле. Характеристики: Тип захващане: C-mount, Увеличение: минимум 0.5Х, Размер на зрителното поле: пълен размер. Софтуер за получаване, обработка, анализ на изображения и създаване на документи. Съвместимост: Да бъде съвместим с цифрова камера на същия производител с цел постигане на контрол на функциите на камерата от софтуера и пълна софтуерна съвместимост. Получаване на изображения: Получаване на моментна снимка/изображение/ филм, сравняване и анализ на моментната снимка, забавено показване с определен интервал, автоматично получаване на панорамни снимки (aвто MIA), Z-подреждане, моментно създаване на EFI изображение (ръчен или моторизиран Z), едновременно много-цветово изобразяване; изобразяване във високо-динамичен обхват. Обработка на снимки: Обработка на геометрия/комбиниране/филтри, флуоресцентно отделяне, отделяне в режим светло поле, кимограф. Анализ на снимки: Измерване на региони и линии, фазов анализ, интерактивно измерване, колокализация, FRET и FRAP анализ. Създаване на документи: Автоматично съставяне на доклади в MS Word, изображение на бази данни и решение за управление на данните за микроскопия /Excel/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13716.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и въвеждане в експлоатация на Гелдокументационна система за 1D анализи 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

Монохромна CCD камера с 1,4 Mio. Pixel, 12 бита
Бининг функция минимум 2х2 и 4х4; Фоточувствителни лещи : ?“, 8,5 mm, f 1:1,5; Филтър за етидиев бромид. Тъмен кабинет с вграден трансилюминатор с размери минимум 14 x 22 cm. и дължина на вълната 312nm. Бутони за включване на трансилюминатора и епи бяла светлина на предния панел на тъмния кабинет. Възможност за бяла светлина. Софтуер за контрол на системата и запазване на образите. Компютър и монитор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и въвеждане в експлоатация на Интраоперативна ултразвукова навигация 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

Методи и възможности за получаване на изображения- Всички стандартни режими. Да е възможен триплекс – B / цветен доплер / PWУвеличение на образа с най-малко 15 стъпки; Дълбочината на сканиране да достига 30 см.; Да са налични всички от изброените цветни изображения: Цветен доплер. Мощностен доплер. Цветен тъканен доплер. Дирекционален мощностен
Допълнителен, друг вид цветно доплерово изображение с висока резолюция и указване посоката на кръвотока; Цветен тъканен / PW доплер комбиниран режим. Цветен тъканен / М комбиниран режим; Спектрален - PW, HPRF PW доплер със скоростен обхват над 7 м / сек; Спектрален - CW доплер със скоростен обхват над 15 м / сек; Максимална скорост на анализ при спектрален доплер над 40 КHz; Минимална скорост на анализ при цветен доплер под 0,4 КНz; Честотен обхват на системата до 16 Мхз; Сива скала - над 4000 нива; Динамична аподизация на сигнала; Максимално прецизен технологичен контрол на закъснение при генериране на ултразвуков сигнал — да е посочена стойност. Цветен М-режим при цветен доплер; Анатомичен М-режим с 3 или повече плана, едновременно, в реално време.Да е възможна реконструкция на М-режим от замразен Б образ в поне 3 плана
Да е възможно едновременно изобразяване на образ с нормална и образ със забавена скорост в реално време на разделен екран
Изисквания към налични функции на апаратурата за формиране на изображенията: Максимална честота на кадрите да достига над 700 кадъра / сек; Да е възможно латерално усилване на образа; Филтър за премахване на зърнисти артефакти; Филтър за подобряване на граничната видимост с поне 15 нива на действие; Функция за изграждане на композитен образ получен при сканиране под различен ъгъл. Да е възможен избор на ъгъл на сканиране. Да е възможно надграждане с допълнителен тъканно адаптивен филтър. Функция трапецовиден / панорамен образ. Функция за автоматична оптимизация на образа с една команда за Б режим. Функция за автоматична оптимизация на образа с една команда за режим доплер. Избираеми от оператора 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за всеки от режимите: Б - режим, Спектрален Доплер, Цветен Доплер. Възможност за автоматичен контрол на корекцията на ъгъла при доплерови изследвания. Доплер автотрасиране в реално време и автоматични калкулации на показателите.Да е възможна черно-бяла инверсия на доплеровия спектър при слаб сигнал.Да е възможно запаметяване и извикване на настройката на усилване в дълбочина ( TGC, STC) при различни типове пациенти.Методики и програми за измервания:Пълен набор диагностичен софтуер за всички приложения, включително:Aвтоматично измерване на комплекс интима / медия с рапортна функция.Да са налични програми за транскраниален доплер (TCD);Пълен абдоминален пакет, рапорт;Съдови програми за коремни съдове с рапорт.Пълен нефрологичен пакет, рапорт.Специализирани доплерови програми за бъбречна артерия, рапорт.Специализиран софтуер и рапорт за изследвания на повърхностни структури.Да е наличен пълен пакет съдови измервания и специализирани програми за каротидна артерия, съдове на горни и долни крайници.Да е възможен експорт на рапорти в табличен вид (CSV файл);Архитектура, интерфейс, контролен панел и ергономия:Монитор - LCD, променливи посока, наклон, височина независимо от клавиатурата.Възможност за плавна промяна на работната височина и посока на клавиатурата независимо от монитора.USB интерфейс - поне 8 порта за различна периферия и архив.Да е възможно присъединяване на конвенционален компютърен принтер.Да е наличен триточков педал за управление на апарата при биопсия.Да е възможен избор и програмиране на функциите на трите клапи на педала.Архив и комуникации:Вграден хард диск с пространство над 200 GB.Кино - памет - над 12 000 образа.Архив и трансфер на статични изображения и филми във формат позволяващ последващ анализ и обработка и извън ехографа.Архив и експорт на образи в изборни формати - аналитичен, DICOM, JPEG, TIFF, BMP, AVI.Възможност за защита на системата-потребителска парола за достъп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Пълното описание е посочено от Възложителя в р-л IОбщи условия, т. 6 Технически спецификации

II.2) Описание 1

Доставка и въвеждане в експлоатация на Набор за едноскопска хирургия на синусите 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

Телескоп 30о ?2.7, работна дължина 174мм – 1 брой; Телескоп ?4mm 0° Sinoscope, работна дължина 174мм (широкоъгълен, неавтоклавируем) – 1 брой; Телескоп ?4mm 30° Sinoscope, работна дължина 174мм (широкоъгълен, неавтоклавируем) – 1 брой; Телескоп ?4mm 70° Sinoscope, работна дължина 175мм (широкоъгълен, неавтоклавируем) – 2 броя; Телескоп 0°, ?3 ? 364 – 1 брой; Телескоп 0°, ?4 ? 50 – 1 брой; Телескоп 0°, ?2.7 ? 50 – 1 брой; Portatiwen LED светлинен източник, с вградена батерия и зарядно устройство – 1 брой; Биопсичен форцепс тип крокодил 4мм – 1 брой; Прави ножици 4мм – 1 брой; Пънч, прав, атравматичен 4мм – 1 брой; Прав пънч, обратно режещ 4мм – 1 брой; Режещ форцепс закривен нагоре 4мм – 1 брой; Режещ форцепс с пънч 4мм – 1 брой; Режещ форцепс прав 4мм – 1 брой; Пънч,прав – 1 брой; Autrum пънч, прав, обратно режещ, 4mm – 1 брой; Аспирационна тръба, права, ?2.5мм – 1 брой; Аспирационна тръба, права, ?4мм – 1 брой; Аспирационна тръба, закривена, ?2.5мм – 1 брой; Аспирационна тръба, закривена, ?4мм – 1 брой; Елеватор ланцет, остър – 1 брой; Елеватор ланцет, затъпен – 1 брой; Елеватор, заоблен, с два края – 1 брой; Кюрета режеща напред – 1 брой; Кюрета режеща назад – 1 брой; Кюрета – 1 брой; Шейвър система за FESS – 1 брой; Педал за шейвър – 1 брой; Права ръкохватка – 1 брой; Почистваща четка ?2х460 – 1 брой; Резектор, агресивен, ?4 ? 110 – 1 брой; Резектор, пълен радиус резец, ?4 ? 110 – 1 брой; Извит резектор, пълен радиус ?4х110 – 1 брой; Резектор, извит навътре, пълен радиус – 1 брой; Биопсичен форцепс тип крокодил 3мм – 1 брой; Прави ножици 3мм – 1 брой; Ножици, леви 3мм – 1 брой; Ножици, десни 3мм – 1 брой; Пънч, прав, атравматичен 3мм – 1 брой; Прав пънч, обратно режещ 3мм – 1 брой; Режещ форцепс закривен нагоре 3мм – 1 брой; Режещ форцепс с пънч 3мм – 1 брой; Режещ форцепс прав 3мм – 1 брой; Телескоп 0о ?2.7, работна дължина 174мм – 1 брой; Режещ форцепс 4мм – 1 брой; Обла дръжка 4мм – 1 брой; Обла дръжка 2.7мм – 1 брой; Пънч за максиларен синус извит 90°u нагоре – 1 брой; Аспирационен пънч, прав – 1 брой; Коагулационен форцепс, биполярен ? 5 x 350 – 1 брой; ВЧ калек, биполярен коагулационен форцепс – 1 брой; HD CCD Camera – 1 брой; Адаптор 25 за CCD камера f=25мм – 1 брой; HD монитор 24” LCD – 1 брой; Количка – 1 брой; Светлинен източник с две халогенни лампи 250W – 1 брой; Фиброоптичен кабел ?4х1800мм – 1 брой; Адаптор за светлинен източник – 1 брой; Адаптор за телескоп – 1 брой.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
75000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и въвеждане в експлоатация на Система за WESTERN BLOT анализи 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

Възможност за едновременен пуск на два гела. Възможност за блот електротрансфер с капацитет минимум 2 гела едновременно.
Възможност за провеждане на 2D анализи от стрипове. Размер на геловете 10 х 10.5 см. Окомплектовка: 2 гел модула с комплект от минимум 3 броя стъклени комплекта; Комплект 10 ямкови гребени с дебелина от1.0мм; Комплект ограничители с дебелина от 1.0мм; Окомплектован блот модул за електротрансфер на протеини с капацитет минимум 2 гела едновременно.
Захранващо устройство с капацитет за захранваене на минимум 2бр. електрофорези едновременно с възможност за програмиране на време и следните характеристики: 300V; 400mA, 80W.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изискване за притежание на Разрешително за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия. Изискването се отнася при участие за обособена позиция № 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за катедра Патоанатомия“ по отношение на „Ръчен ротационен микротом“; обособена позиция № 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Интраоперативна ултразвукова навигация“ и обособена позиция № 5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Набор за едноскопска хирургия на синусите“.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- заверено копие на валидно Разрешително за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия, издадено на името на участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лаборатирни апарати и/или оборудване в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Под „дейност с обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира дейност, която е в обем, не по – малко от 1/3 от стойността на съответната обособена позиция (видовете апарати и/или оборудване), за която се подава оферта. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка.
В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
2. Участниците трябва да предлагат апарати/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника.


1. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите. - доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- Заверени копия от декларации за съответсвие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на 2ет в Ректорат, Тракийски университет гр. Стара загора, Студентски град

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т. 3, т. 5 от ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка по отношение на обсобената позиция, без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на доставката в посочения в договора размер и срок. Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва