Деловодна информация
00022
10.00.49 24/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
24/03/2017 (дд/мм/гггг)
00022-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Академик николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
Димитър Анастасов +359 33120232
obstina@assenovgrad.com +359 33141057

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170323RYWV788163


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170323RYWV788163
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване на охрана на обекти на Община Асеновград по две обособени позиции"
79713000      
Услуги

Охраната на общинско имущество е дейност по неговата физическа защита, включваща комплекс от организационни, фактически и технически мерки за охрана на райони, сгради, част от сгради и прилежащо имущество, собственост на Община Асеновград от противоправни посегателства чрез охранители, сигнално-охранителна техника и екипи за реагиране.Услугата е разделена на две обособени позиции: 1.“Извършване на физическа охрана (невъоръжена) на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград; 2."Извършване на охрана със сигнално-охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на Община Асеновград"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1022720.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Извършване на физическа охрана /невъоръжена/ на обекти общинска собственост 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Територията на Община Асеновград

Извършване на физическа охрана (невъоръжена) на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград; Охранителната дейност по тази обособена позиция ще се осъществява с невъоръжена охрана, като същата е необходима, за да се защитят физически от противоправни посегателства 12 обекта общинска собственост. За осъществяване на услугата, свързана с невъоръжена охрана на всички обекти е необходим следния брой охранители -43, които да извършват режим на охрана- нощен или денонощен в зависимост от нуждата за защита на съответния обект.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническото предложение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
990720      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Извършване на охрана със сигнално - охранителна техника на обекти общинска собственост 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79711000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

На територията на Община Асеновград

Извършване на охрана със сигнално - охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград“- На техническа охрана чрез СОТ и екипи за реагиране подлежат 33 броя обекти, общинска собственост. Обектите подлежащи на охрана чрез сигнално-охранителна техника, следва да са обхванати от СОТ по начин, който надеждно регистрира нерегламентиран достъп до охранявания обект. Охраната на общински обекти чрез СОТ се извършва според спецификата на всеки от обектите.Всички обекти на охрана включени в настоящата обществена поръчка са подрабно описани в списък, неразделна част от техническата спецификация на поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Време за реакция след подаден сигнал    20
Време за отстраняване на повреда при извършване на авариен ремонт    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
32000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават валиден към датата на подаване на офертата Лиценз за извършване на частна охранителна дейност за извършване на дейности по охранана имуществото на физически или юридически лица по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2
и т.3 от ЗЧОД /за участие по обособена позиция №2 е необходим лиценз само по чл. 5, ал. 1, т. 2/, издаден от директора на Главна дирекция „Национална полиция" илиот упълномощени от него лица, който разрешава на Участника да извършва
охранителна дейност на територията на цялата страна или на територията на община Асеновград. Участниците могат да представят еквивалентен документ,съобразно законодателството на държавата, в която Участникът е регистриран.
За доказване съответствието с изискването на т. 1, Участникът прилага (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор, Буква А.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнявал услуга/услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката по съответната обособена позиция, за която подава оферта, през последните три години/считано от датата на подаване на оферта/.
Участникът декларира съответствието си критерия за подбор в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV „Критерии за подбор", Буква В: Доказването на това обстоятелство съгл. чл.64, ал.1, т.2 е списък на услугите,
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, и прилага към него доказателства за извършените услуги. Доказателства се представят в случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.Изискването се отнася за всяка обособена позиция.
2.Участникът да прилага системи за управление на качеството, съгласно чл.63, ал. 1, т. 10 от ЗОП. Участникът следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден на името на Участника и с обхвата на обществената поръчка и/или за конкретната обособена позиция от предмет на поръчката, която ще извършва.
За доказване съответствието с изискването на т. В. 2, Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор", Буква Г: сертификат, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството.
3.Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1 т. 8 от ЗОП.
Участникът декларира съответствие с критерия за подбор в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV „Критерии за подбор", Буква В. Доказателства се представят в случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. Изискването се отнася за всяка обособена позиция.
4.Участникът следва да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години. Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
Участникът декларира съответствие с в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV „Критерии за подбор", Буква В. Доказателствата се представят в случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. Доказването на това обстоятелство се извършва с представяне на списък на персонала по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП.


1.Участникът следва да е изпълнявал дейност/дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката по съответната обособена позиция, за която подава оферта, през последните три години/считано от датата на подаване на оферта/.Обема на посочените услуги следва да отговаря минимум на обема за съответната обособена позиция, посочен като прогнозна стойност и/или броя на охраняваните обекти. Под „сходни дейности" следва да се разбира услуга по невъоръжена физическа охрана и/или охрана с технически средства за сигурност, в зависимост от обособената позиция, за която участва.
2. Участникът следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден на името на Участника и с обхвата на обществената поръчка и/или за конкретната обособена позиция от предмета на поръчката, която ще извършва.
3.Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Изисквано минимално ниво:
За Обособена позиция № 1: Участникът трябва да осигури минимум следното техническо оборудване за изпълнение на услугата, възлагана с настоящата обществена поръчка, а именно: Автопатрул за контрол и помощ на охранителите- минимум 2 броя; Униформено облекло за всички служители; Отличителни знаци за всеки охранител; Палки за всеки охранител на смяна;
Белезници за всеки охранител на смяна; Фенери за всеки охранител на смяна; Мобилен телефон за всеки охранител на смяна;Радиостанция за всеки охранител на смяна.
За Обособена позиция № 2: Участникът трябва да осигури минимум следното техническо оборудване за изпълнение на услугата, възлагана с настоящата обществена поръчка, а именно: Авропатрул за контрол и реакция на сигнали от СОТ- минимум 4 броя; Оборудван с технически средства дежурен мониторинг център за контрол и помощ през цялото денонощие, включително събота и неделя; Наличие на GPS система за контрол и процедури за съхранение на записи и изготвяне на справки при поискване; Индивидуален лиценз за радиочистотен спектър за осъществяване на електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида „точка към точка"за територията на обектите, предмет на поръчката издадена от Комисия за регулиранена съобщенията. Лицензът трябва да обхваща територията на цялата страна или на територията на община Асеновград.
4. Участникът следва да разполага със следния квалифициран, нает по трудов договор персонал за охранителна дейност :
• Минимум 43 наети по трудов договор лица- охранители /за обособена позиция №1/с успешно завършен курс на обучение по смисъла на чл.28, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност
• Минимум 3 души технически персонал за поддръжка и аварийно отстраняване на проблеми със СОТ /за обособена позиция №2/
Наетите по трудов договор охранители трябва да отговарят на условията на чл.27 ал.2 от ЗЧОД.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение.За обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният за Изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранциите, обезпечаващи изпълнението, когато са парични суми, се внасят посметка на Възложителя: Инвестбанк АД – Асеновград, IBAN: BG 54 IORT 73753304000003, BIC: IORTBGSF преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с Участника, определен за Изпълнител.Гаранцията за изпълнение, когато е под формата на банкова гаранция, в нея трябва да бъде записано, че тя е безусловна, неотменяема и е в полза на Възложителя.
Условията и сроковете за задържане и освобождоване на гаранцията се уреждат с договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши в зала 517 в сградата на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9

Постъпилите оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по чл.107 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва