Деловодна информация
01270
№РПД17-ДИ05-103-1 20/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
01270-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0001696327053
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница №51
София BG411 1517 България
Лина Грънчарова-началник отдел ИИБЕ , Лилия Геринска-Гл. юрисконсулт +359 28146161/162
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.zop1.bg/organization/bid/1000243


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000243
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЗА ОБЕКТ: ПОВИШАВЕНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 44 СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ
71500000      
Услуги

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЗА ОБЕКТ: ПОВИШАВЕНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 44 СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ИЗПЪЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР за обект: „ПОВИШАВЕНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 44 СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ за обект „„ПОВИШАВЕНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 44 СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
11844      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изпълнение на строителен надзор за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ „Неофит Бозвели“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, СО - район "Подуяне", 44 СУ "Неофит Бозвели", ул. "Пракалница" №45

Изпълнение на строителен надзор за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ „Неофит Бозвели“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5922      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на основание чл. 181 ал. 2 от ЗОП. Настоящата обособена позиция е при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Изпълнение на инвеститорски надзор за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ „Неофит Бозвели“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София СО - район "Подуяне", СУ "Неофит Бозвели", ул. "Плакалница" №45

Изпълнение на инвеститорски надзор за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ „Неофит Бозвели“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5922      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на основание чл. 181 ал. 2 от ЗОП. Обособената позиция е при условията на чл.114 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

11.1. За обособена позиция №1 – Упражняване на надзор
Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. Както и да докаже, че има поне един специалист/лиценз от АУЕР. В случай, че участникът е чуждестранно лице, съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност/дейности по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ, може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност.
Участникът (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за тези обстоятелствата, като посочва номер на лиценз, дата и кой е издателя на лиценза. Участникът декларира тези обстоятелства съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
11.2. За обособена позиция №2 – Инвеститорски контрол – Възложителят не поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не изисква.

Възложителят не изисква.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /минимум три или повече изпълнени услуги/ през последните 3 години, и минимум три удостоверения за надлежно изпълнение, напълно идентични с описаните услуги от списъка, считано от датата на подаване на офертата за съответната обособена позиция. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира извършването на всяка една от посочените
видове услуги подробно дадени в техническите спецификации за съответната обособена позиция, както следва:
*Строителен надзор, участникът да е изпълнил поне три услуга по упражняване на строителен надзор на обекти за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.
*Инвеститорски контрол, участникът да е изпълнил поне три услуги за инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор. 13.2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: 13.2.1. За обособена позиция №1 – строителен надзор - Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката;13.2.2. За обособена позиция №2 – инвеститорски контрол – Възложителят не изисква Сертификат за внедрена система за управление на качеството.
Сертификатът по т. 13.2.1. трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.За доказване на изискването по т. 13.2. участниците декларират в съответния раздел на ЕЕДОП № на сертификат, серия и за какво е издаден сертификата. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
13.1.1. За доказване на изискването по т. 13.1. участниците декларират - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, който списък се попълва в съответния раздел от ЕЕДОП. В ЕЕДОП участникът декларира и издадените удостоверения за добро изпълнение към съответната описана услуга, като се посочва стойност, дата и получателя, който е издател на удостоверението за добро изпълнение.


Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /минимум три или повече изпълнени услуги/ през последните 3 години, и минимум три удостоверения за надлежно изпълнение, напълно идентични с описаните услуги от списъка, считано от датата на подаване на офертата за съответната обособена позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция обезпечаваща изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т. 2.1. от договора за съответната обособена позиция. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в д-ята за участие или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Доп. информ. в т.37 и т.38 от д-ята за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Гр. София, Столична община - район "Подуяне", административна сграда, стаж 3-заседетелна зала №321

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и от т.3 до т.5 включително от ЗОП.
2. В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Бурунди
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва