Деловодна информация
02851
5785оп-3-5785р-5623 13/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/03/2017 (дд/мм/гггг)
02851-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Дирекция Управление на собствеността и социални дейнсти - Министерство на вътрешните работи 129010157
ул. Княз Борис I №124
София BG411 1000 България
Ани Тодорова +359 29822142
int.82@mvr.bg +359 29813010

Интернет адрес/и

http://dussd.mvr.bg/default.htm

http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/dostavka_hromotografski_konsumativi_laboratorni_himikali.htm


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/dostavka_hromotografski_konsumativi_laboratorni_himikali.htm
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи 129010157
ул. Княз Борис I № 124
София BG411 1000 България
Марина Кръстева +359 29822274
int.82@mvr.bg +359 29813010

Интернет адрес/и

http://dussd.mvr.bg

http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/dostavka_hromotografski_konsumativi_laboratorni_himikali.htm

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" .
38000000      
Доставки

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по 14 обособени позиции, както следва: ОП1 - "Химикали без сертификат за анализ"; ОП2 - "Химикали със сертификат за анализ''; ОП3 - Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества; ОП4 - "Лабораторни съдове и аксесоари"; ОП5 - "Консумативи за газова хроматография"; ОП6 - "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific"; ОП7 - "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent"; ОП8 - "Консумативи за тънкослойна хроматография"; ОП9 - "Имуноаналитични тестове за урина"; ОП10 - "Консумативи за емисионен спектрален анализ"; ОП11 - "Лабораторни консумативи и аксесоари"; ОП12 - "Консумативи за серологични изследвания"; ОП13 - "Преципитационни серуми за серологични изследвания"; ОП14 - "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
222347.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Химикали без сертификат за анализ" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33053.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Химикали със сертификат за анализ" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4942.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15940.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Лабораторни съдове и аксесоари" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38437000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14517.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Консумативи за газова хроматография" 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25611.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo FIsher Scientific" 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Консумативи за хроматография и капилярна електрофoреза за апарати производство на Agilent" 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8711.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Консумативи за тънкослойна хроматография" 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София,ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20174.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Имуноаналитични тестове за урина" 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38434580      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
780.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Консумативи за емисионен спектрален анализ" 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38434000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7960.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Лабораторни консумативи и аксесоари" 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15448.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Консумативи за серологични изследвания" 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
51860.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Преципитационни серуми за серологични изследвания" 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.

II.2) Описание 1

"Поликарбонатни плочки за серологични изследвания" 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. „Александър Малинов“ № 1 - НИКК-МВР и СОБТ.

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по обособени позиции.
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ";
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ";
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества";
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари";
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография";
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific";
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent";
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография";
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина";
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ";
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари";
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания";
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания";
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за 3 години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на трима кандидати.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изискват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да представи списък на доставките в ЕЕДОП с посочване на стойности, дати и получатели, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представи всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от Участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участникът следва да има реализирани доставки през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, сходни или идентични с предмета на поръчката по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ" - 16526.60 лв, без ДДС;
Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ" - 2471.00 лв, без ДДС;
Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества" - 7970.00 лв, без ДДС;
Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари" - 7258.80 лв, без ДДС;
Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография" - 12805.50 лв, без ДДС;
Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific" - 1375.00 лв, без ДДС;
Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent" - 4355.76 лв, без ДДС;
Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография" - 10087.00 лв, без ДДС;
Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина" - 390.00 лв, без ДДС;
Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ" - 3980.00 лв, без ДДС;
Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари" - 7724.25 лв, без ДДС;
Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания" - 25930.00 лв, без ДДС;
Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания" - 7800.00 лв, без ДДС;
Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания" - 2500.00 лв, без ДДС.
Под ''сходен предмет'' с предмета на обществената поръчка се разбира:
1. Доставка на лабораторни реактиви и/или консумативи - за обособени позиции 1,2 и 3;
2. Доставка на лабораторни съдове и спомагателно лабораторно оборудване - за обособена позиция 4;
3. Доставка на консумативи за хроматографски изследвания - за обособени позиции 5,6,7 и 8;
4. Доставка на лабораторни консумативи , химикали и тестове - за обособени позиции 9, 10 и 11;
5. Доставка на лабораторни консумативи, химикали и тестове, в т.ч.от биологичен произход - обособени позиции 12 и 13;
6. Доставка на лабораторни консумативи, химикали, тестове и спомагателно оборудване - за обособена позиция 14.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ДУССД-МВР, ул. "Княз Борис I" № 124

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Упълномощените представители на участниците,следва да представят пълномощно /оригинал или копие,заверено "вярно с оригинала" от участника/,даващо им възможност да присъстват на действията на работата на комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. При сключването на всеки индивидуален договор въз основа на рамково споразумение, съответният Изпълнител представя гаранция за изпълнение на договор в размер на 5 % от стойността му без ДДС, съгласно условията на договора, или 2 %, когато съответният изпълнител е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, като същата се внася преди подписването му и се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след точно изпълнение на задължението по договора. Представя се в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител , избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
2. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП. Опаковката, съгласно изискванията на чл.47, ал.3 от ППЗОП, съдържа документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис
"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, документите от техническото предложение се представят за всяка обособена позиция отделно окомплектовани съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри ”. Предложените цени да са в лева и с включени всички разходи франко мястото на изпълнение на поръчката. Предложените единични цени са максималните цени за срока на Рамковото споразумение. Възложителят сключва Рамково споразумение с класираните на първите три места Кандидати, предложили най-ниска обща цена без ДДС за всяка обособена позиция.
За срока на действие на Рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за три години. Същото служи само за целите на оценяването и класирането на офертите.
Възложителят отправя покана до всички Потенциални изпълнители, с които е сключил рамково споразумение за съответната обособена позиция.
Заявените от Възложителя количества ще бъдат съобразени с предлаганата от потенциалните изпълнители разфасовка, посочена в техническото предложение.
Възложителят сключва договор с класирания на първо място потенциален Изпълнител, като класирането се извършва съгласно критерий „най-ниската цена“ на постъпилите оферти за сключване на договор. Вътрешните конкурентни избори (покани до потенциални изпълнители въз основа на сключеното рамково споразумение) ще бъдат провеждани само при финансовата им обезпеченост за съответната бюджетна година.
3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и/или т. 4 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация, както и участник, който е допуснал аритметична грешка и/или грешка в закръгляването при попълване на ценовата си оферта.
4.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Сектор Правно-нормативно обслужване - ДУССД - МВР
ул. Княз Борис I № 124
София 1000 България
int.82@mvr.bg +359 29822567
http://dussd.mvr.bg/default.htm +359 29813010

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва