Деловодна информация
00826
Д-995 13/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/03/2017 (дд/мм/гггг)
00826-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Боряна Колевска +359 9702283
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 8709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/otkriti-proceduri
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София
33696000      
Доставки

Обществената поръчка е доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 5 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
141920.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Консумативи за T-SPOT.TB Test 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696000      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Имунологичен тест T-SPOT.TB T (1 оп. - 24 теста) за доказване на ТБИ, мярка опаковка, прогнозно количество 60
T-SPOT- Клетъчна среда AIM V 500 ml, мярка опаковка, прогнозно количество 120
Епруветки за клетъчна сепарация Leucosep( 50 броя/оп ), мярка опаковка, прогнозно количество 45
T- cell Xtend3Х2ml (6ml) за 40 проби, мярка опаковка, прогнозно количество 35
Фосатен буфер DPBS 500 ml, мярка опаковка, прогнозно количество 50
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
122075      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

БОИ ЗА БАКТЕРИАЛНО ОЦВЕТЯВАНЕ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1

Метиленово синьо - суха субстанция CAS[61-73-4] C16H18CLN3S•3H2O, мярка Оп/гр, прогнозно количество 2
Метиленово синьо 2% - разтвор, мярка Флакон, прогнозно количество 2
Набор за оцветяване по Грам, мярка Комплект от 3 оцветяващи разтвора + 1 или 2 обезцветители, прогнозно количество 2
Набор за оцветяване на киселинно устойчиви бактерии / туберкулозни/, мярка Комплект от 2 или 3 - оцветяващи разтвори, прогнозно количество 2
Имерсионно масло за микроскопия, мярка nd=1.516; 23oC, 1 оп х 500 мл, прогнозно количество 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Епруветки 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33192500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Епруветки, 5-6 мл. мл, пластмасови, стерилни, мярка брой, прогнозно количество 100
Епруветки, 12-15 мл, пластмасови, стерилни, мярка брой, прогнозно количество 300
Центрофужни епруветки, градуирани, с конично дъно, от полипропилен, самостоятелна капачка на винт, 15 ml, мярка брой, прогнозно количество 700
Крио епруветки - 2мл, с външен винт, стерилни, разграфени, стоящи, мярка брой, прогнозно количестов 200
Фиолки за замразяване 2 мл(100 бр. в опаковка), мярка опаковка, прогнозно количество 6
Вакутейнер с литиев хепарин 4 ml (100 бр. в опаковка), мярка опаковка, прогнозно количество 5
Вакутейнер с литиев хепарин 6 ml (100 бр. в опаковка), мярка опаковка, прогнозно окличество 10
Статив за епруветки 12/75 мм от 4 реда по 10 гнезда, твърда пластмаса, позволявяща дезинфикция, мярка брой, прогнозно количество 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1097      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ЕasyLite 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

клинична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Na/K/Li пакет за 800 анализа, мярка пакет, прогнозно количество 20
Почистващ кит – 90 мл, мярка кит, прогнозно количество 10
Поддържащ кит /мембрана, шлаух, р-р за пълнене на електроди, мярка кит, прогнозно количество 4
Хартия за апарат EasyLite, мярка ролка, прогнозно количество 70
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8202.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за апарат Sebia 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696000      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

клинична лаборатория при МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Хидрагел 7 хр, мярка кит, прогнозно количество 14
Хидрагел ИФ, мярка кит, прогнозно количество 4
Контролен ликвор, мярка шише, прогнозно количество 2
Анти ИГГ-ПЕР, мярка шише, прогнозно количество 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9745.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
1. Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
При подаване на оферта за участие, участниците декларират съответствие с критерия за подбор и посочват публичен регистър, в който се съдържа информация за съответствие с критерия за подбор (когато има такъв), в ЕЕДОП.
Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи:
• разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира
• документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Остатъчният срок на годност на стоките към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя.
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител след проведената процедура, за срок от 24 месеца или до извършването на доставки на обща стойност, съответстваща на общата стойност на договора преди изтичането на 24-месечния срок. Доставяните от изпълнителя/ите артикули трябва да бъдат :
- Нови и неупотребявани;
- Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им и да съответстват на изискванията, посочени в техническата спецификация.
Всеки един от артикулите трябва да бъде произведен от един производител за целия период на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/04/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

19/08/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Съдържание на офертата. Всяка оферта трябва да съдържа 1.1. Опис на представените документи; 1.2. Техническо предложение, което съдържа: а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Образец № 2 от документацията и Приложение № 2.1-5 към предложението за изпълнение на поръчката от документацията , за съответната обособена позиция.
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец № 3 от документацията;
г) Декларация за срока на валидност на офертата – по Образец № 4 от документацията;
1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника – Образец № 1 от документацията. 1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо;1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (споразумение или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
4. партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.
1.6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;
1.7. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, в който се поставя ценово предложение на участника, изготвено по Образец № 5 от документацията и Приложение № 5.1-5 към ценовото предложение от документацията, за съответната обособена позиция.Представя се отделен запечатан непрозрачен плик, с отделно ценово предложение и приложение към ценовото предложение за всяка обособена позиция, за която участникът представя офертаОферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.Забранява се представяне на варианти в офертите.Възложителят ще заявява доставки на консумативи съобразно действителните нужди за осъществяване на дейността си, които са обусловени от необходимоста от медицинска помощ и здравни услуги на пациентите на лечебното заведение. Поради тази причина към датата на откриване на настоящата процедура е невъзможно да бъде изготвен график за изпълнение на доставките. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице, в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва