Деловодна информация
00267община Пловдив
 
да
да
10/03/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Наталия Видолова +359 32656751
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170202uZjC4347839
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС по 17 обособени позиции
45000000      
Строителство

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
12185472.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
17

:  1
  Във връзка с изискванията посочени в Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 18 от 2015 г. и на основание чл. 46, ал. 5 от ЗОП Възложителя ще възложи на един изпълнител една обособена позиция.
Правилата, които ще се прилагат, когато участник е спечелил повече от една обособена позиция са:
Участникът ще бъде определен за изпълнител на обособената позиция, чийто обект е с най-голяма РЗП.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Победа“ № 62, 64, 66, 68, 70, 72, бл. 56, район „Северен” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, район „Северен“, ул. "Победа“ №62, №64, №66, №68, №70, №72.
Категория на строежа: строежът е ІII та категория
Застроена площ: 1410,00 м2
Площ - общо (надземно и сутерен): 12630,09 м2
Сградата е изпълнена по системата ЕПЖС, състои се от три секции. Всяка секция обединява два жилищни входа и се състои от сутерен и осем жилищни етажа. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на дограми; Топлоизолиране на външните стени на сградата с топлоизолационна система базирана на експандиран полистирен – EPS 0,100 m; Топлоизолиране на покривните конструкции на сградата с топлоизолационна система базирана на изолационен материал екструдиран полистирен XPS 0,100 m; Топлоизолиране на надземни стени на отопляем сутерен с подмяна на сутеренни прозорци; Подмяна на стълбищно осветление и автоматизиране на управлението му.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1515610.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 1515610,80 лв. без ДДС, разпределена както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 63150,45лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 1452460,35 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кръстьо Раковски“ № 19-21, район „Западен” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, ул.”Кръстьо Раковски” №19-21. Според “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”, чл.6, ал.3, точка 2 – жилищната сграда е строеж трета категория.
Застроена площ 584,00кв.м,
разгърната застроена площ 4588,38 кв.м
Многофамилната жилищна сграда се състои от два входа, със седем надземни етажа и сутерен. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Въвеждане на енергоспестяващо осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
550605.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 550605,60 лв. без ДДС, разпределена както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 22941,90 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 527663,70 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лотос” № 2, 4, 6, 8, 10, 12, ж.к. Изгрев, район „Източен” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда находящ се в: гр.Пловдив, ул.“Лотос“№2, 4, 6, 8, 10, 12, ж.к.„Изгрев“, Район „Източен”
Категория на строежа: Трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „в“) от ЗУТ и чл.6 (3), т.2 от Наредба 1 за Номенклатурата на видовете строежи
Застроена площ: 1057,95м?
Разгъната застроена площ: 5420,15м.
Сградата се състои от 2 секции с идентични разпределения на етажи. Всяка секция е с 3 самостоятелни входа. Секциите се състоят от 5 надземни жилищни етажа и един полуподземен етаж. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
650418.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност лв. 650418,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 27100,75 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 623317,25лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 97, вх.А, вх.Б, вх.В, район „Южен” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕРЕ ТОШЕВ" №97, ВХ.А, Б, В, РАЙОН "ЮЖЕН"
Категория на сградата: трета категория, съгласно чл.137,ал.1,т.3,б.в) от ЗУТ
Застроена площ: 707,55 m?
Разгъната застроена площ: 4304,79 m.
Сградата се състои от три входа /вх. А, вх. Б, вх. В/ всеки с по два самостоятелни вход/изхода. Всеки от входовете / вх. А, вх. Б, вх. В/ се състои от 6 надземни жилищни етажа и един полуподземен етаж. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
516574.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 516574,80 лв. без ДДС, разпределена както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 21523,95 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 495050,85 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 124, 126, 128, 130, 132, район „Южен“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров № 124, 126, 128, 130, 132, район Южен
Категория на строежа: Четвърта, съгласно чл.137, ал.1, т. 4, буква „б” от ЗУТ.
Застроена площ: 872 м2;
Обща разгъната застроена площ - 4 458 м2
Сградата е пететажна, състояща се от две секции, разделени с деформационна фуга от 15 см. Едната секция е с два входа с адрес: бул. „Никола Вапцаров“ №124, 126, а другата секция е с три входа с адрес: бул. „Никола Вапцаров“ №128, 130, 132.
С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Подмяна осветителни тела на стълбищно осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
534960.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 534960,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 22290,00 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 512670,00 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Карев“ № 9, 11, 13, 15, район „Южен” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, ул. „Никола Карев” № 9-15. Категория на строежа: Според “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”, чл.6, ал.3, точка 2 – жилищната сграда е строеж трета категория.
Застроена площ 697,66 кв.м,
разгърната застроена площ 4099,38 кв.м.
Сградата се състои от четири входа, които имат сутерен и пет жилищни етажа. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Въвеждане на енергоспестяващо осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
491925.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 491925,60 лв. без ДДС, разпределена както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 20496,90 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 471428,70 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Стою Н. Шишков“, № 2 и 4, кв. Каменица 1, бл. 4704, вх. А и вх. Б, район „Източен” 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

„Многофамилна жилищна сграда“ в гр. Пловдив, район ’’Източен”, ул.”Стою Шишков” №2,№4; кв.”Каменица”, бл.4704, вх.А и вх.Б. Категория на строежа: Строежът е трета категория съгласно Наредба №1 на номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003 г.(ДВ бр.72/2003 г.)
Обща застроена площ: 554,90 кв.м
Обща разгъната застроена площ: 3285,91 кв.м.
Жилищната сграда се състои от комбинацията в блок-секция на два жилищни блока - лява (№2/вх.А) - шестетажна, дясна (№4/вх.Б)- шестетажна на Строителна система за безскелетно панелни жилищни сгради Бс- IV-IX -75 Пд. Етажното разпределение е еднакво във височина до 5-тия етаж и различно в 6-тия. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Въвеждане на енергоспестяващо осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
394309.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 394309,20 лв. без ДДС, разпределена както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 16429,55 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 377879,65 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба“ №2, вх.В; № 4, вх.Б и № 6, вх.А, район „Източен“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

„Многофамилна жилищна сграда“ в гр. Пловдив, район „Източен“, ул. Елба № 2,4,6
Категория на строежа: Строежът е трета категория съгласно Наредба №1 на номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003 г.(ДВ бр.72/2003 г.)
Обща застроена площ: 706,37 кв.м
Обща разгъната застроена площ: 5726,80 кв.м.
Сградата представлява едропанелна жилищна сграда. Композиция от пет отделни тела, разположени едно до друго отделени с дилатационни фуги. Състо? се от:
Вход „2“ - 8 етажа и 1 сутерена, 3 апартамента на етаж, с неработещ асансьор
Вход „4“ – 8 етажа и 1 сутерена, 3 апартамента на етаж, с неработещ асансьор
Вход „6“ – 8 етажа и 1 сутерена, 3 апартамента на етаж, с неработещ асансьор.
С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Въвеждане на енергоспестяващо осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
687216.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 687216,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 28634,00 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 658582,00 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. “Вечерница“ № 14, 16, 18, район „Западен” 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. Вечерница № 14, 16, 18, район Западен
Категория на строежа: Трета, съгласно чл.137, ал.1, т. 3, буква „в” от ЗУТ.
Застроена площ - етаж първи, кота ±0,00 - 834 м2;
Обща разгъната застроена площ - 6 623 м2;
Сградата се състои от две секции, разделени с деформационна фуга от 15 см. Едната секция е с два входа с адрес: гр. Пловдив ул. Вечерница № 14, 16 и е осем етажна, а другата секция е с един вход на седем и осем етажа и е с адрес: гр. Пловдив ул. Вечерница № 18. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Смяна осветление стълбища.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
794760.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 794760,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 33115,00 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 761645,00 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Момина сълза“ № 9-27, район „Западен” 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда в гр.Пловдив, Район „Западен“ БЛОК 28, ул. „Момина сълза“ № 9-27
Категория на строежа: Строежът е четвърта категория съгласно Наредба №1 на номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003 г.(ДВ бр.72/2003 г.)
Застроена площ: 1 695 кв.м.
Обща разгъната застроена площ 10 615 кв.м.
Жилищната сграда се състои от четири блок секции – две блок секции с по три входа и две отместени блок секции с по два входа – общо десет входа. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1273800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 1273800,00 лв. без ДДС, разпределена, както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 53075 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 1220725,00 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бл. 251, район „Тракия“ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда в гр.Пловдив, кв.„Тракия”, Бл.251, вх.А и вх.Б;
Категория на строежа: Строежът е четвърта категория
Застроена площ: 564,40 кв.м.
Обща разгъната застроена площ: 3731,90 кв.м.
Жилищната сграда се състои от две секции - вход „А” и вход „Б” – 6 етажа и поллуподземен етаж. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Смяна осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки).
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
447828.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 447828,00 лв. без ДДС, разпределена, както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 18659,50 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 429168,50 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бл. 28, район „Тракия“ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Жилищен блок с адрес, гр. Пловдив, кв. „Тракия” бл. № 28. Категория на строежа: ЗУТ чл. ЗУТ 137 ал. 1 т. 3 б - 4 –та
Площ на УПИ – ЗП 1030 м2; РЗП 9235 м2.
Сградата е осем етажна жилищна сграда със сутерен-мазета. Има четири входа. Вход „А“ е самостоятелна /конструктивно/ секция на шест етажа. Входове „Б“ и „В“ са обединени конструктивно в обща осем етажна секция. Вход „Г“ е самостоятелна осем етажна секция. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външните стени, подмяна на съществуващата дървена и метална дограма със системи от PVC профили и стъклопакет и топлинно изолиране на покрива и полагане на хидроизолазия.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1108200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 1108200,00 лв. без ДДС, разпределена, както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 46175,00 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 1062025,00 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Панагюрище”, № 19, 21, 23, 25, 27, 29, район „Северен” 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилната жилищна сграда гр. Пловдив, ул. "Панагюрище" 19 – 29
Категория на строежа: Сграда е четвърта категория (височина до 15 метра) буква „б”, съгласно чл.8, ал.2, точка 1 от “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”.
Застроена площ на сградата - 991,50м2;
Разгъната застроена площ - 5949,40м2;
Сградата се състои от шест входа с шест броя етажи, в т.ч. 5 надземни жилищни етажа и един полуподземен - сутерен. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Смяна осветителни тела в общите части.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
713928.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 713928,00 лв. без ДДС, разпределена, както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 29747,00 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 684181,00 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район Южен, , ул. „Акад. Петър Динеков №19, 21, 23, 25 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок, гр.Пловдив, район Южен, ул. „Акад. Петър Динеков №19, 21, 23, 25.
Категория на строежа: Трета категория
Застроена площ на сградата - 667м2;
Разгъната застроена площ - 3867м2;
Сградата се състои от две тела с по два жилищни входа с шест броя етажи, в т.ч. 5 надземни жилищни етажа и един полуподземен - сутерен. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Топлинно изолиране на външни стени; Подмяна на дограма; Топлинно изолиране на покрив; Подмяна на съществуващите осветителни тела с нажежаема жичка с нови – енергоспестяващи осветителни тела
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
464040.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 464040,00 лв. без ДДС, разпределена, както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 19335,00 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 444705,00 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район Тракия, бл. 287 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Пловдив, район Тракия, бл. 287
Категория на строежа: III-та категория
застроена площ - 544,80 кв. м,
разгъната застроена площ - 4063,02 кв. м.
Сградата на се състои от една секция с два входа – вх.А и вх.Б - 7 етажа и сутерен. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Топлинно изолиране на външни стени; Подмяна на дограма; Топлинно изолиране на покрив; Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация; Подмяна на стълбищно осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
487562.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 487562,40 лв. без ДДС, разпределена, както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 20315,10 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 467247,30 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Пловдив, район Тракия, бл. 26 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Пловдив, район Тракия, бл. 26. Сграда е трета категория (височина над 15 метра) буква „в”, съгласно чл.6, ал.3, точка 1 от “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”.
Застроена площ 338,64 кв.м.
Разгърната застроена площ 5291,36 кв.м.
Сградата е петнадесет етажна в най-високия си жилищен етаж, но отделните клетки са с различна височина, като се образува стъпаловидно събиране по височина. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
714333.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 714333,60 лв. без ДДС, разпределена, както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 26456,80 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 687876,80 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 7 и 9, район „Южен” 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Обекта се намира в гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 7 и 9. Жилищната сграда се причислява към трета категория обекти, съгласно чл. 137, ал.1. 4. Б и чл. 23, ал.1. 2. от ЗУТ ( в сила от 31.03.2001г.)
Застроена площ: 727 кв.м.
Разгъната застроена площ: 6995 кв.м
Жилищната сграда се състои от 2 входа от 7 жилищни етажа, полувкопан етаж с изби. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
839400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност: 839400 лв. без ДДС, разпределена, както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 34975,00 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 804425 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България или в аналогичен регистър – за чуждестранните лица, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, за изпълнение на съответната категория строеж, предмет на обособената позиция за която подава оферта.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не определя критерии за подбор свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците.

Неприложимо.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не определя критерии за подбор свързани с техническите и професионалните способности на участниците.

Неприложимо.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изисквания към личното състояние на участниците: Възложителя отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/04/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Пловдив - гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка се осигуряват от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ приета с Постановление №18 от 02.02.2015 г. на Министерски съвет.В съответствие с Постановление №29 от 26 януари 2017 г. за изменение и допълнение па ПМС №18 от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ?, настоящата обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 ЗОП, като в проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договор без включен ДДС.
Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е в размер на 30% (тридесет) от стойността на СМР.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се допуска представяне на един набор от документите посочени в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва