Деловодна информация
01270
№РПД17-ДИ05-82-1 06/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
01270-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0001696327053
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница №51
София BG411 1517 България
Лина Грънчарова-началник отдел ИИБЕ , Лилия Геринска-Гл. юрисконсулт +359 28146161/162
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.zop1.bg/organization/bid/1000236


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000228
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддържане на зелени площи и почистване на зелени площи в междублокови пространства на територията на Столична община – район „Подуяне“ по две обособени позиции:
90600000      
Услуги

„Поддържане на зелени площи и почистване на зелени площи в междублокови пространства на територията на Столична община – район „Подуяне“ по две обособени позиции, включва следните дейности:1. Тревни площи – косене, затревяване, грапане;
2. Растителност – резитба, изсичане, прекопаване, разтрупване на паднали дървета с товарене, резитба на дървета без автовишка или с автовишка, отсичане на дървета с различен диаметър, изкореняване на дънери с различен диаметър с автовишка, изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони, раздробяване на клони с машина;
3. Чистене – събиране на шума, оборки, метене, тесане на алеи, почистване на сняг ръчно;
4. Транспорт/механизация - товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище, товарене и извозване на дървен отпадък и трупи, натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци;;
5. Аварийни ситуации в почивни и празнични дни на различните видове дейности посочени в предходните точки;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
140000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Зона А - ж.к. „Суха река и ж.к. „Хаджи Димитър“ – поддържане на зелени площи и почистване на зелени площи в междублокови пространства – 545 дка; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, територията на СО - район "Подуяне" в посочения обхват

1. Тревни площи – косене, затревяване, грапане;
2. Растителност – резитба, изсичане, прекопаване, разтрупване на паднали дървета с товарене, резитба на дървета без автовишка или с автовишка, отсичане на дървета с различен диаметър, изкореняване на дънери с различен диаметър с автовишка, изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони, раздробяване на клони с машина;
3. Чистене – събиране на шума, оборки, метене, тесане на алеи, почистване на сняг ръчно;
4. Транспорт/механизация - товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище, товарене и извозване на дървен отпадък и трупи, натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци;;
5. Аварийни ситуации в почивни и празнични дни на различните видове дейности посочени в предходните точки;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на основание чл. 181 ал. 2 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Зона Б – „ж.к „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“ - поддържане на зелени площи и почистване на зелени площи в междублокови пространства – 254 дка; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, територията на СО - район "Подуяне" в посочения по-горе обхват

1. Тревни площи – косене, затревяване, грапане;
2. Растителност – резитба, изсичане, прекопаване, разтрупване на паднали дървета с товарене, резитба на дървета без автовишка или с автовишка, отсичане на дървета с различен диаметър, изкореняване на дънери с различен диаметър с автовишка, изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони, раздробяване на клони с машина;
3. Чистене – събиране на шума, оборки, метене, тесане на алеи, почистване на сняг ръчно;
4. Транспорт/механизация - товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище, товарене и извозване на дървен отпадък и трупи, натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци;;
5. Аварийни ситуации в почивни и празнични дни на различните видове дейности посочени в предходните точки;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор на основание чл. 181 ал. 2 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не изисква в настоящата процедура.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Минимален конкретен оборот от услуги сходни или идентични с предмета на поръчката за всяка обособена позиция;

Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален конкретен оборот от услуги сходни или идентични с предмета на поръчката , през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на поръчката за съответната обособена позиция, както следва: За обособена позиция №1 – 90 000 ; За обособена позиция №2 – 50 000 лв.
За доказване на изискването по т. 12.1. от документацията, участниците представят копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника, както и справка за оборота от услугите, която се попълва в част IV, раздел „Б“, т.2а от ЕЕДОП. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.12.1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване на изискването , участниците представят Списък на услугите , идентични или сходни с предмета на поръчката, който списък се попълва в съответния раздел от ЕЕДОП. В ЕЕДОП участникът декларира и издадените удостоверения за добро изпълнение към съответната описана услуга, като се посочва стойност, дата и получателя, който е издател на удостоверението за добро изпълнение.

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /минимум три или повече изпълнени услуги/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката; Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от съответните органи посочени в одобрената документация. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. За доказване на тези обстоятелства, участникът декларира в съответния раздел на ЕЕДОП № на сертификат, серия и за какво е издаден сертификата. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участниците трябва да декларира в ЕЕДОП – Списък за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните 3 години; Участникът следва да декларира в ЕЕДОП, че има на разположение за срока на договора минимум 1 специалист с Професионална област (квалификация): ландшафтен архитект или инженер - озеленител, или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените по-горе специалности). В ЕЕДОП, участникът декларира номер на диплома, година на придобиване на квалификацията и учебното заведение издател на дипломата. Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП – Списък, че разполагат с минимум технически средства и съоръжения за изпълнение на услугата, съгласно техническата спецификация посочена за Обособена позиция №1 и №2: Когато участник е подал оферта и за двете обособени позиции, следва да разполага с посочената техника и механизация за всяка една от обособените позиции.1. моторна професионална косачка - минимум 20 броя,
2. моторна професионална резачка – минимум 10 броя;3. моторен професионалн хресторез – минимум 10 броя;4. автовишка – минимум 1 брой с височина 20м.;5. товарно МПС – камион до 4т. – минимум 2 броя;6. дробилна машина – минимум 1 брой;
7. пъноизкоренител – минимум 1 брой;8. моторни духалки – минимум 10 броя;9. водоноска цистерна – минимум 1 брой;
10. мотофреза / трактор – минимум 1 брой;11. багер – минимум 1 брой;Посочената информация от участниците „Изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците“, подлежи на доказване със съответните документи от избрания Изпълнител пред Възложителя преди сключване на договора. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове услуги подробно дадени в ценовото предложение по раздели:
1. Тревни площи – косене, затревяване, грапане;
2. Растителност – резитба, изсичане, прекопаване, разтрупване на паднали дървета с товарене, резитба на дървета без автовишка или с автовишка, отсичане на дървета с различен диаметър, изкореняване на дънери с различен диаметър с автовишка, изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони, раздробяване на клони с машина;
3. Чистене – събиране на шума, оборки, метене, тесане на алеи, почистване на сняг ръчно;
4. Транспорт/механизация - товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище, товарене и извозване на дървен отпадък и трупи, натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци;;
5. Аварийни ситуации в почивни и празнични дни на различните видове дейности посочени в предходните точки;
* За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове дейности да е изпълнена на поне един обект.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция обезпечаваща изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т. 2.1. от договора за съответната обособена позиция. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в д-ята за участие или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Доп. информ. в т.37 и т.38 от д-ята за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Гр. София, Столична община - район "Подуяне", административна сграда, стаж 3-заседетелна зала №321

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и от т.3 до т.5 включително от ЗОП.
2. В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Бурунди
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва