Деловодна информация
01262
ПО-01 23/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
01262-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Район Лозенец Столична община 0006963270564
бул. Васил Левски № 2
София BG411 1242 България
Борислав Костов +359 28656672
b.kostov@lozenets-sofia.org +359 28656604

Интернет адрес/и

www.lozenets-sofia.org

www.lozenets-sofia.org


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.lozenets-sofia.org
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

СМР

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Изграждане и обзавеждане на обект: „Детска градина“ в УПИ II-за детска градина, кв. 35, м. “Кръстова вада“ по плана на гр. Изграждане и обзавеждане на обект: Детска градина в УПИ II за детска градин
45000000      
Строителство

“Изграждане и обзавеждане на обект: „Детска градина“ в УПИ II-за детска градина, кв. 35, м. “Кръстова вада“ по плана на гр. София, район „Лозенец“ Столична община. Финансиране – средствата за изпълнение на обекта ще бъдат осигурени от бюджета на Столична община. Договорът ще влезе в сила само при осигурено финансиране (договор под условие). Ако до три месеца от неговото подписване не се осигури финансиране всяка една от страните може да го прекрати без предизвестие, без да дължи неустойка за това.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2387500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Столична община район Лозенец

“Изграждане и обзавеждане на обект: „Детска градина“ в УПИ II-за детска градина, кв. 35, м. “Кръстова вада“ по плана на гр. София, район „Лозенец“ Столична община.
Критериите по-долу
 
ДА техническа оферта    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2387500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискванията към участниците и изискуемите документи са посочени в документацията за участие публикувана в профила на купувача.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на не по-малко от 2 500 000 лв. общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от извършени инженеринг и/или строителство, реконструкция, преустройство и/или основен ремонт на училища, детски заведения, заведения за социални/обществени услуги за деца, сгради с обществено предназначение.Банково удостоверение за налична кредитна линия на стойност минимум 3 000 000 лв. или налични средства по банковата сметка на кандидата на същата стойност – доказва се с документ от съответната банка.Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР по чл. 171 ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 200 000/ двеста хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория или еквивалент и други изисквания посочени в документацията за участие

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на три обекта за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Участникът трябва да разполага минимум със следния екип за изпълнение на поръчката:
Ръководни технически лица:
- Ръководител екип - 1 бр. - Висше, Строителен инженер, специалност ССС/ПГС или еквивалентна, общ професионален стаж - 10 г. , от които като Р-л проект - 2 г., да има изпълнени 3 обекта в които да има дейности, сходни с предмета на обществената поръчка
- Технически ръководител -1 бр. Да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна.
Професионален опит: 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ.
- Експерт Контрол по качеството -1 бр. Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна, правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, 1 (една) години опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР.
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – 1 бр. Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна притежаващ съответната правоспособност за това.
- Минимално изискване за брой работници:
1. Кофражисти – мин. 5 бр.,
2. Арматуристи – мин. 5 бр.
3. Зидари – мин. 6 бр.
4. Мазачи – мин. 6 бр.
5. Монтажници метални конструкции – мин. 2 бр.
6. Работници топлоизолация – мин. 3 бр.
7. Работници хидроизолация – мин. 3 бр.
8. Работници топлоизолационна система по фасади – мин. 8 бр.
9. Работници част електро– мин. 2 бр.
10. Работници част ВК – мин. 4 бр.
11. Работници част ОВК – мин. 4 бр.
12. Работници довършителни работи – мин. 6 бр.
13. Бояджии – мин. 2 бр,
14. Общи работници –мин. 4 бр.
За изпълнение на предмета на поръчката, участникът трябва да разполага минимум със следната специализирана тежка механизация, машини и автомобили за ремонт и поддържане:
1. Автокран
2. Самосвал
3.Челен товарач
4. Комбиниран багер
5. Работна подемна платформа
6. Заваръчен апарат – мин. 1 бр.
7. Инвентарна строителна ограда – мин. 200 м‘
8. Фасадно скеле – мин. 1000 м2,
9. Пробивна техника - мин. 2 бр.,
10. Металорежещи инструменти- мин. 3 бр.
и други изисквания посочени в документацията за участие


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/04/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 9

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

зала 7, ет. 7 гр. София, бул. Васил Левски № 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде в 10 дневен срок по реда на чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва