Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП16-1 23/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
23/02/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл.Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Тодор Анчев - главен юрисконсулт дирекция Обществени поръчки +359 32656726
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170119mgby4120268
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Сключване на рамково споразумение за почистване и поддържане на дъждоприемни шахти и възстановяване на решетки на дъждоприемни шахти на територията на Община Пловдив”
90000000      
Услуги

„Сключване на рамково споразумение за почистване и поддържане на дъждоприемни шахти и възстановяване на решетки на дъждоприемни шахти на територията на Община Пловдив.”
Предметът на поръчката обхваща: 1. Почистване на дъждоприемните шахти по улиците и площадите на гр.Пловдив от образуваните наноси и попаднали твърди отпадъци; 2.Изваждане на наноса на повърхността в найлонови чували; 3. Натоварването на наноса на превозно средство и почистване на пространството около дъждоприемната шахта в деня на почистването им; 4.Извозване на наноса в градското сметище. 5.Подмяна на изгнили кофи, натрошени или липсващи гривни;
6. Подмяна, нивелация и укрепване на счупени и липсващи решетки, с изработени от полемербетон, издържащи на натоварване 250 kN / клас С250 - съгласно стандарт EN- БДС 124 или еквивалент. 7. Участие в екстремни ситуации – отваряне на шахти при проливни дъждове, възстановяването на шахтите - след спиране на дъжда.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3266666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Територията на гр.Пловдив.

Сключване на рамково споразумение за почистване и поддържане на дъждоприемни шахти и възстановяване на решетки на дъждоприемни шахти на територията на Община Пловдив.Дъждоприемните шахти на територията на град Пловдив са приблизително 19 225 (деветнадесет хиляди двеста двадесет и пет) броя.
Срок на действие на рамковото споразумение – 4 /четири/ години от подписването му.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3266666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация по чл.35, ал.3 и ал.5 от ЗУО, за което е включен в Регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на Изпълнителна агенция по околна среда, за дейност транспортиране на отпадък с код 200303 - отпадъци от почистване на улици, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът декларира наличието на изискуемия общ оборот в ЕЕДОП в раздел IV „Критерии за подбор”, Б: „Икономическо и финансово състояние”, т.1а.
2. Участникът декларира наличието на изискуемия общ оборот в сферата, попадаща в предмета на поръчката в ЕЕДОП в раздел IV „Критерии за подбор”, Б: „Икономическо и финансово състояние”, т.1б.


1. Минимален общ оборот за последните 3 финансово приключили години в размер не по-малко от 6 000 000 лв. (шест милиона лева).
2. Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните 3 финансово приключили години – не по-малко от 3 000 000 лв. (три милиона лева).
Сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка включва изпълнение на услуги по почистване на дъждоприемни шахти и/или улици и територии за обществено ползване.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите - попълва в раздел IV „Критерии за подбор”, В: „Технически и професионални способности”, т.1б в ЕЕДОП.
2. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката – попълва се раздел IV „Критерии за подбор”, В: „Технически и професионални способности”, т.9 в ЕЕДОП.
3. Декларация за наличие на персонал, които ще бъдат използван за изпълнение на поръчката – попълва се раздел IV „Критерии за подбор”, В: „Технически и професионални способности”, т.6 в ЕЕДОП.
4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството - съгласно EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентно/и - попълва се в раздел IV „Критерии за подбор”, Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” в ЕЕДОП.
5. Сертификати за внедрена система за опазване на околната среда - съгласно EN ISO 14001:2004/2015, EMASили еквивалентно/и - попълва се в раздел IV „Критерии за подбор”, Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” в ЕЕДОП.


1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години от датата на подаване на офертата ,дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, на стойност не по-малко от 3 000 000 лв. общо.
Дейности сходни с предмета на поръчката представляват дейностите по почистване на дъждоприемни шахти и/или улици и територии за обществено ползване.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно: минимум 2 (два) броя товарни автомобила за транспортирането на отпадъците.
3. Участникът следва да разполага с необходимия персонал за изпълнение на поръчката, а именно: минимум 2 души – ръководен персонал и минимум 15 работника.
4.Участникът следва да има внедрена и да прилага система за управление на качеството - съгласно EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и.
5. Участникът следва да има внедрена и да прилага система за опазване на околната среда - съгласно EN ISO 14001:2015, EMAS или еквивалентно/и.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с един оператор
  
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/04/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


31.12.2020г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1. за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;
2. за когото важат забраните по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
4. който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
5. участник, който не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;
6. участници, които са свързани лица.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва