Деловодна информация
00447
92-03-1 21/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
21/02/2017 (дд/мм/гггг)
00447-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Петя Йончева +359 29486-206
petya.yoncheva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/

http://profile.registryagency.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile.registryagency.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията 92-03-1/2017
64210000      
Услуги

Предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа. Преместване на съществуващи VPN точки, откриване на нови, закриване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
379680      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
379680      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици.
2. Участникът трябва да е обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валиден индивидуален лиценз (разрешение) за осъществяване на далекосъобщения на територията на цялата страна чрез далекосъобщителна мрежа, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС). Участникът декларира обстоятелството в част ІV, раздел „А“ „Годност“, т. 2 на ЕЕДОП. Участник-обединение, което не е юридическо лице, доказва изискването съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с Удостоверение/разрешение или индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения на територията на цялата страна чрез далекосъобщителна мрежа. Документът се представя копие, заверено от участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Не се представят доказателства.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. По т. 1. и 2.: Участникът декларира обстоятелствата в част ІV, раздел „Г“ „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с документ, удостоверяващ:
- въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, или еквивалентен, съответстващ на предмета на поръчката, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват предмета на поръчката. Документът се представя копие, заверено от участника.
- въведена система за управление на качеството EN ISO 27001 или еквивалент за информационна сигурност, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Документът се представя копие, заверено от участника.
2. По т. 3.: Участникът предоставя (декларира) в част ІV, раздел „В“ „Технически и професионални способности“, т. 1б) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 1 за услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираното обстоятелство. В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със Списък с дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата за подаване на офертата. В списъка се посочват се стойностите, датите и получателите. Към списъка се прилагат доказателства за извършената услуга като: референция, удостоверение, доказателства за заплащане на услугата, приемателен протокол.
3. По т. 4. и 5: Участникът декларира обстоятелството в част ІV, раздел „В“ „Технически и професионални способности“, т. 9 от ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със съответно:
т. 4. – Декларация, че участникът разполага и оперира със собствени или под свое административно и техническо управление MAN на територията на гр. София и междуградска оптична преносна мрежа;
т. 5. - Декларация за наличие на собствени и/или наети сервизни центрове в 28-те областни града за осигуряване на техническата поддръжка.


1. Участникът трябва да е сертифициран по стандарта за качество EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка.*
2. Участникът да има въведена система за информационна сигурност по стандарт EN ISO 27001 или еквивалент, валиден към датата на подаване на офертите.*
3. Участникът да е изпълнил услуги през последните три години с предмет, сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка).
Под сходен предмет следва да се разбира дейности в областта на осигуряване на комуникационна свързаност (IP/VPN). Услугата/дейността да е с приблизително същите параметри като срок, стойност и количество като поръчката.
4. Участникът трябва да разполага и оперира със собствени или под свое административно и техническо управление MAN на територията на гр. София и междуградска оптична преносна мрежа. Междуградската мрежа трябва да бъде изградена на базата на SDH/DWDM технологии, гарантиращи преноса на данни и глас по IP/MPLS. Мрежите трябва да бъдат под административно и техническо управление на съответният Кандидат. Опорната мрежа трябва да има точки на присъствие (POP), позволяващи изграждането на мрежова свързаност до всички необходими на Възложителя точки;
5. Участникът да разполага със собствени и/или наети сервизни центрове в 28-те областни града за осигуряване на техническа поддръжка.
* При участие на консорциум или обединение в процедурата, което не е юридическо лице, проверката за съответствие на ISO сертификата или еквивалент се извършва съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора, определеният изпълнител представя гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или за освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора - неразделна част от одобрената документация за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
717256

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/04/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Елисавета Багряна 20

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.
Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора.
Определеният изпълнител сам избира формата на гаранция за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата следва да бъде преведена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
IBAN: BG39 CREX 9260 3314 5487 00
BIC: CREXBGSF
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на паричната гаранция в срок до 30 работни дни от приемане на изпълнението и извършване на плащането. Гаранцията ще бъде възстановена по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по настоящия договор.
Банковата гаранция е със срок на валидност 60 дни след изтичане срока на договора.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да сключи застраховка, тя трябва да е със срок на валидност 60 дни след изтичане срока на договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за оповестяване откриването на процедурата и одобряване на документацията може да се обжалва пред КЗК от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва