Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП-13 16/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
16/02/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2017-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Красимир Еневски, Георги Стоилов +359 32656439 / +359 32656734
pghtt@abv.bg +359 32656760

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170216aNIM4461726
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура на ПГХТТ – гр.Пловдив”
45214230      
Строителство

„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура на ПГХТТ – гр.Пловдив” по Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, по ОПРР 2014-2020
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща една от дейностите по проекта, която е свързана с извършване на услугата в съответствие с условията на Възложителя, заложени в обществената поръчка и при спазване на действащото законодателство в областта на одита (Закона за независимия финансов одит и др.) и международните одиторски стандарти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
821024.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214230      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Пловдив

„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура на ПГХТТ – гр.Пловдив” по Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, по ОПРР 2014-2020
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
821024.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 25/08/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалн

Възлагащ орган на настоящата обществена поръчка е Община Пловдив в качеството й на бенефициент по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – Пловдив
Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1,т.1,т. 2,т. 3,т. 4,т. 5,т. 6 и т.7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 и т.4 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност, а именно:
1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от Първа Група строежи за Трета категория или по-висока категория, или еквивалентно, съгласно държавата, в която е установен.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците, а именно:
1. Да имат застраховка „Професионална отговорност” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.


Съгласно изискванията, залегнали в документацията на общиствената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците в обществената поръчка следва да са изпълнили през предходните пет години, считано от дата на подаване на офертата, дейности с предмет* и обем**, идентични или сходни с тези на поръчката.
*Предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка:
В понятието „предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ се включват следните дейности:
• изпълнение на строителство на обект трета или по-висока категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, с включени дейности сходни с дейностите на настоящата обществена поръчка;
**Възложителят ще приеме за изпълнено условието за обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, в случая, в който, участникът докаже коректното изпълнение на сходни дейности, които отговарят или на прогнозната стойност на настоящата поръчка, или на всички посочени в техническата спецификация дейности, които следва да бъдат изпълнени с договора за възлагане на същата.
2. Участникът следва да е участвал в изготвянето на най-малко един работен проект, за обект идентичен или сходен с обекта, предмет на обществената поръчка, предвиждащ мерки за подобряване на енергийната ефективност през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
*Предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка:
В понятието „предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ се включват следните дейности:
• проектиране на обект трета или по-висока категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, с включени дейности сходни с дейностите на настоящата обществена поръчка;
**Възложителят ще приеме за изпълнено условието за обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, в случая, в който, участникът докаже коректното изпълнение на сходни дейности, които отговарят или на прогнозната стойност на настоящата поръчка, или на всички посочени в техническата спецификация дейности, които следва да бъдат изпълнени с договора за възлагане на същата.
3. Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение, с технически лица (инженерно-технически персонал) за осигуряване на техническо ръководство при изпълнение на строителството, отварящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, а именно:
3.1.Ръководител на Проект;
3.2.Технически ръководител;
3.3.Координатор по безопасност и здраве;
3.4.Отговорник по качеството;
3.5.Отговорник по опазване на околната среда;
4. Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката в част на работно проектиране и осъществяване на авторски надзор, а именно – проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП, по всяка една от частите на работния проект, които следва да бъде изготвен, като това са минимум:
4.1.Проектант част „Архитектура”;
4.2.Проектант част „Енергийна ефективност”;
4.3.Проектант част „Конструктивна”;
4.4.Проектант част „Електро”;
4.5.Проектант част „ОВК”;
5. Участникът трябва да има внедрени от акредитиран орган следните системи: Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 или еквивалентни по смисъла на ЗОП, като същите следва да са с обхват строителство.


Съгласно изискванията, залегнали в документацията на общиствената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото действащо законодателство.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор – Образец.
Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на договора без вкл. ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/03/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1

Съгласно правилата на ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно правилата на Закона за обществените поръчки - чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва