Деловодна информация
5397
ДАЕУ-602 15/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
5397-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG 1000 България
Миряна Нановска +359 29492433
mnanovska@esmis.government.bg +359 29818787

Интернет адрес/и

http://www.e-gov.bg

http://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/1
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“
31400000      
Доставки

Доставка на 128 стартерни и 677 технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“. Посочените количества батерии са прогнозни за периода на изпълнение на обществената поръчка. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на ДАЕУ по време на договорния срок и в рамките на максималната стойност на договора за доставка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България - в градовете София, Стара Загора, Пловдив, Велико Търново, Шумен и Благоевград.

Доставка на 128 стартерни и 677 технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“. Посочените количества батерии са прогнозни за периода на изпълнение на обществената поръчка. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на ДАЕУ по време на договорния срок и в рамките на максималната стойност на договора за доставка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо

Неприложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е осъществил минимум 3 успешно изпълнени идентични или сходни с предмета на обществената поръчка доставки през последните 2 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата процедура. Под „идентични или сходни с предмета на поръчката доставки” следва да се разбират доставки на стартерни и технологични акумулаторни батерии.
За наличие на съответствие с посочените изисквания участникът декларира съответствието като предоставя информация, попълвайки поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване на посочените изисквания участникът следва да разполага със Списък на изпълнените доставки през последните две години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата процедура, включващ възложител/контрагент, предмет на доставката, период на изпълнение и стойност (свободен формат на текстово оформяне) придружен от доказателства за извършените доставки под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките , или чрез други документи, които пряко доказват извършването на доставките.
2. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на процедурата (доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии).
За наличие на съответствие с посочените изисквания участникът декларира съответствието като предоставя информация, попълвайки раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване на посочените изисквания участникът следва да разполага със Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. Съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на процедурата (доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии).
3 . Участникът трябва да доставя стартерни и технологични акумулаторни батерии, които да отговарят на следните стандарти или на еквивалентни такива:
- за технологични акумулаторни батерии - стандарти EN 61000-4-2; EN 61000-6-1 2007; EN 61000-6-3 2007; EN 60896-21, 22; BS6290 или еквивалент;
- за стартерни акумулаторни батерии - стандарти БДС EN 50342-1:2006/ 1:2016, БДС EN 50342-2:2008/ А1:2015, БДС EN 50342-4:2009, БДС EN 50342-5:2010 или еквивалент.
За наличие на съответствие с посочените изисквания участникът декларира съответствието като предоставя информация, попълвайки поле 12 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване на посочените изисквания участникът следва да разполага със сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за възлагане на доставката или до достигане на максималната стойност на договора за изпълнение на поръчката.
2. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България в градовете София, Стара Загора,Пловдив, Велико Търново,Шумен и Благоевград.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/06/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/03/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% (пет на сто) от максималната стойност на договора с ДДС.
Подробни указания относно изискванията за комплектоване на оферти, технически спецификации за изпълнение на поръчката, заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на ДАЕУ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
mnanovska@esmis.government.bg +359 29492433
http://www.e-gov.bg +359 29818787

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва