Деловодна информация
01271СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
РСР17-ДИ05-127 10/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
10/02/2017 (дд/мм/гггг)
01271-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на Столична община-район Сердика 0006963270476
бул.Княгиня Мария Луиза 88
София BG411 1202 България
Райна Сотирова +359 29218036
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=585:2017-02-06-16-17-41&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=585:2017-02-06-16-17-41&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни стоки и хигиенни материали в детските заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика” по обособени позиции
15800000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен в детски заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика”, както следва:ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза” , гр.София, ул.Родопи №8; ДГ 199 „Сарагоса”, гр.София, ул. “Струга” № 15 А; ДГ 131 „Зора”, гр.София, ул.”Училищна” №10; ДГ №53 „Дядовата ръкавичка”, гр.София, ул.”Иван Тургенев” № 101; ДГ №118 „Усмивка”, гр.София, ул.”Тайга” №29; ДГ №63 „Слънце”, гр.София, ул.”Стария кладенец” №2; ДЯ №70 „Мечо Пух”, гр.София, ул. “Ком” № 24.
Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни продукти и хигиенните материали, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско техническо одобрение или Признати национални технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган.Пълното описание е дадено в Техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
882000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на хранителни стоки и напитки Първа
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15300000      
15200000      
15500000      
15600000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза” , ДГ 199 „Сарагоса”, ДГ 131 „Зора”, ДГ №53 „Дядовата ръкавичка”, ДГ №118 „Усмивка”, ДГ №63 „Слънце”, ДЯ №70 „Мечо Пух”.

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни продукти и напитки, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско техническо одобрение или Признати национални технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на международни стандарти за управление на качеството, или на еквивалентни ТД на производителя, като са придружени с необходимите търговски документи. Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част от утвърдената документация за първа обособена позиция.
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка при непредвидени обстоятелство    30
Срок за реагиране при рекламация    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
800000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

Доставка на хигиенни материали Втора
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831240      
39831000      
44411000      
24455000      
39800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза” , ДГ 199 „Сарагоса”, ДГ 131 „Зора”, ДГ №53 „Дядовата ръкавичка”, ДГ №118 „Усмивка”, ДГ №63 „Слънце”, ДЯ №70 „Мечо Пух”.

Пълният обхват на обособената позиция включва доставки по заявка, със определен вид и количество на хигиенно-санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали, полиетиленови изделия – чували и др., от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез обектите-краен получател. Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част от утвърдената документация за втора обособена позиция.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за реагиране при рекламации    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
82000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изискване за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност към участниците/ кандидатите по настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участниците да имат минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, съответно:
•За І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки: в размер на 1 000 000 (един милион) лева, от който 500 000 (петстотин хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
•За ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали: в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, от който 60 000 (шестдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците следва да имат опит в дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка. Под "дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката" следва да се разбира:
•За І-ва обособена позиция: извършването на доставки на хранителни стоки и напитки;
•За ІІ-ра обособена позиция:извършването на доставки на санитарно-хигиенни материали.
2. Участникът следва да разполага със специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставката. Транспортните средства предвидени от участника за доставка на продукти от животински произход трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМ.
3.Участникът трябва да разполага със собствени и/или наети складови площи с хладилни камери, притежаващи документи на компетентните органи, разрешаващи тяхната експлоатация.
4.Участникът трябва да притежава валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации и стандарти - валиден сертификат за разработена и внедрена система за управление безопасността на хранителните продукти EN ISO 22000:2005, с обхват на приложение – „Закупуване, съхранение, продажба и доставка на пакетирани хранителни продукти и хигиенни материали” или еквивалент и сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката.


1. През последните 3 години считано от датата на подаване на офертата, участника следва да е изпълнил минимум 3 /три/ договора с предмет и обем идентичeн или сходен с този на поръчката за съответната позиция.
2.Участникът трябва да разполага с минимум 4 /четири/ специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават пред Комисията за защита на конкуренцията на основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.197, ал.1, от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва