Деловодна информация
00166
15 03/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
00166-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Доспат 000614906
ул Първи май 3
Доспат BG424 4831 България
Елин Радев +359 03045-2310
obshtinadospat@abv.bg +359 03045-2312

Интернет адрес/и

http://dospat.bg

http://dospat.bg/01022017_ps_remont_ulitzi_nas_mesta.aspx


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dospat.bg/01022017_ps_remont_ulitzi_nas_mesta.aspx
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт и реконструкция на улици в населените места на община Доспат по две обособени позиции ”
45000000      
Строителство

В предмета на поръчката са включени дейности за „Благоустрояване на уличната мрежа на гр.Доспат, с.Бръщен, с.Црънча, с.Късак, с.Любча и с.Змейца, общ. Доспат” съгласно изготвените технически проекти и КС за всяка улица . Обектите са разделени в две обособени позиции : ОП1 - улица в град Доспат и улици в селата Късак и Змейца ; ОП2 - улици в селата Бръщен, Црънча и Любча. Важно за ОП2 - дейностите в селата Бръщен и Црънча ще започнат след подмяна на ВиК мрежата по улиците и срока ще тече от датата на подписване на образец Протокол 2а .
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1594000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Благоустрояване на улици в Доспат,Късак и Змейца 01
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Доспат , селата Късак и Змейца

В предмета на поръчката са включени дейности за благоустрояване на улична мража съгласно изготвените технически проекти и КС за всяка улица .
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
729195.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

да


За разликата между прогнозната стойност и предложената цена Възложителят има готовност да възложи изпълнението на идентични дейности.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят ще възложи за изпълнение и други части от улица/ци допълнително на стойност равна на разликата от прогнозната стойност до предложената цена .

II.2) Описание 1

Благоустрояване на улици в селата Бръщен ,Црънча и Любча 02
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

населени места на община Доспат - село Бръщен, Црънча, Любча

Изпълнение на СМР за благоустрояване на улична мрежа съгласно изготвени технически проекти и КС . Изпълнението на СМР в селата Бръщен и Црънча ще започне и срока, предложен от избрания изпъълнител, ще се счита от датата на подписване на образец Протокол 2а и ще се възложи след изпълнението на СМР за подмяна на ВиК мрежата по улиците .
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
864804.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

да


За разликата между прогнозната стойност и предложената цена Възложителят ще възложи идентични дейности за изпълнение .
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Уч-кът да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи от ІV категория втора група ;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката ;

Да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката - представя се преди подписване на договора
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Да е изпълнил дейности с предмет и обем
а/ за ОП 1 ( минимум 729 000 лева без ДДС), б/ за ОП 2 ( минимум 864 000 лева без ДДС), идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на заявлението;
За строителство, сходно с предмета на поръчката, се приема строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ). 2. Да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството;
3. Да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
4.Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката , включително и Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на строежа.
5.Да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват строителство и/или изграждане и/или ремонт на пътища и/или инфраструктурни обекти.
6.Да имат внедрена система за управл-е на околна среда ISO14001:2004 с обхват строителство и/или изграждане и/или ремонт на пътища и/или инфраструктурни обекти.


1.Да е изпълнил дейности с предмет и обем а/ за ОП 1 ( минимум 729 000 лева без ДДС),
б/ за ОП 2 ( минимум 864 000 лева без ДДС), идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на заявлението; За строителство, сходно с предмета на поръчката, се приема строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ).
2. Да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството;
3. Да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
4.Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката , включително и Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на строежа.
5.Да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват строителство и/или изграждане и/или ремонт на пътища и/или инфраструктурни обекти.
6.Да имат внедрена система за управл-е на околна среда ISO14001:2004 с обхват строителство и/или изграждане и/или ремонт на пътища и/или инфраструктурни обекти.
За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или участниците се представят следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:
1.Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;/ ОБРАЗЕЦ № 3/ Под „сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ). 2.Списък на технически правоспособни лица / отнася се за всяка обособена позиция /, включително тези, които отговарят за контрола на качеството ,/ ОБРАЗЕЦ № 6 , както и на членовете на ръководния състав, в който е посочена професионална компетентност на лицата минимум :
а/Ръководител на обекта - 1 (един) брой: висше образование, профес.квалификация инженер или еквив. и мин.5г. профес. опит в областта на строителството ; Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Транспортно строителство” или „Пътно строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна. Специфичен опит: участие в екип на подобна ръководна позиция в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на улици и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ) ;
б/ технически ръководител–1 бр. технич.правоспособно лице, отг-що мин.на условията по чл.163а от ЗУТ, с мин. 3 г.профес. опит в строителството и да е бил на подобна позиция на поне един 1 изпълнен обект;
в/Отговорник по контрол на качеството – 1 брой с професионална квалификация - висше или средно специално техническо образование в областта на строителството и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството, притежаващ Сертификат / Удостоверение за контрол по качеството при изпълнение на СМР или еквивалент;
г/ Координатор по безопасност и здраве – с професионална квалификация – висше или средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за Координатор по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Краен срок за изпълнение на СМР е 31.12.2018 година. За ОП 2 , за селата Бръщен и Црънча изпълнението и срока ще започне след подписване на Протокол образец 2а и след подмяна на ВиК мрежата по улиците .
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сграда 1 на общинска администрация

Могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 - дневен срок от изтичане на срока по член 179 срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва